Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Zmiany w ustawie o broni i amunicji 2011

Zmiany w ustawie o broni i amunicji, które dotyczą dostosowania prawa krajowego do regulacji Unii Europejskiej oraz wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/51/WE z dnia 21 maja 2008r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni oraz implementujących dyrektywę 91/477/EWG z 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni.

Art. 5 ust. 2

Nowa definicja istotnych części broni palnej i pneumatycznej, za które obecnie się uważa: 

1) szkielet broni;

2) baskilę;

3) lufę z komorą nabojową,

4) zamek;

5) komora zamkowa;

6) bęben nabojowy.

Art.10 ust. 1

Pozwolenie na broń wydaje się jeżeli wnioskodawca nie stanowi zagrożenia dla siebie oraz porządku publicznego właściwy organ policji wydaje pozwolenie na broń jeżeli zostanie przedstawiona ważna przyczyna jej posiadania np. przynależność do PZŁ(art. 10 ust 3. pkt 2).

Art.10 ust. 9

W rozumieniu ustawy noszenie broni oznacza każdy sposób przemieszczania załadowanej broni przez osobę posiadającą broń.

Art. 11ust. 10

Broń palną bez zezwolenia można będzie posiadać wyprodukowana do roku 1885 rozdzielnego ładowania .

Art.12 a

Określa szczegółowe zasady nabywania broni na odległość art.12 a, szczegółowe zasady nabywania na jakich zasadach ma się to odbywać art. 36 .

Art. 15 ust. 1 pkt. 6

Broń może być zabrana w momencie skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwa skarbowe a także nieumyślne przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.

- Zasadniczą różnicą jest, iż cofniecie pozwolenia może nastąpić jedynie na skutek prawomocnego wyroku sądowego. W przypadku wszczęcia posterowania przygotowawczego policja może odebrać broń, amunicję oraz dokumenty potwierdzające legalność posiadania broni do depozytu, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania jednak nie dłużej niż na 3 lata ( Art. 19 ust. 1a oraz ust. 2 ustawy)

Art. 42 ust. 2b

Organizatorzy imprez np. polowań dewizowych z udziałem cudzoziemców oraz zawodów sportowych zobowiązani są na co najmniej siedem dni przed planowanym terminem imprezy powiadomić właściwego komendanta wojewódzkiego Policji o miejscu i terminie imprezy. Za nieprzestrzeganie tego obowiązku grozi kara grzywny (art. 51 ust. 14).

Art. 51 ust. 2 pkt 6

Osoby naruszające przepisy umożliwiające nabywanie broni oraz amunicji na odległość podmiotami innymi niż pocztowe podlega grzywnie.

Art. 51 ust. 2 pkt 13

Podczas cofnięcia pozwolenia na broń – w ciągu siedmiu dni od otrzymania zawiadomienia istnieć będzie obowiązek zwrócenia dokumentów potwierdzających legalność posiadania broni i amunicji.