Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Historia koła

Niewiele jest w Polsce kół łowieckich mogących poszczycić się podobnie długą i owocną działalnością. Nasze ponad 100-letnie dzieje, to nie tylko historia bardziej czy mniej udanych polowań. To kilkupokoloeniowa ciągłość tradycji kulturowej i wielki ładunek społecznej aktywności w gospodarce św. Huberta.

Przywilejem Kazimierza księcia na Kujawach i Łęczycy, wydanym w Sieradzu w 1250 r. określono jakie prawa do polowania posiada biskup włocławski. Na mocy tego traktatu książę Kazimierz przyznał prawo polowania na wszelkiego zwierza, oraz prawo polowania na bobry i prawo rybołóstwa:
- biskupowi włocławskiemu (Dżwierzchno, Parchanie, Brudnia, Ośniczewko)
- kościołowi włocławskiemu (Cieślin, Sikorowo)
- kościołowi kruszwickiemu (Jaksice)
Trzej pierwi biskupi kruszwiccy mieli soje rezydencje w Dzwierzchnie, a następnych dwóch w Parchaniu. W Dźwierzchnie była winnica, która produkowała do 1268 r. wino mszalne.

W 1392 r. król Władysław Jagiełło włączył starostwo bydgoskie na prawach powiatu do nowo kształtowanego województwa inowrocławskiego, które odziedziczyło po okresie dzielnicowym aż trzy hierarchie urzędnicze: inowrocławską, bydgoską i gniewkowską. Jagiełło nie zlikwidował urzędów ziemskich bydgoskich, a nawet w 1400 r. powołał nowego urzędnika: łowczego bydgoskiego. Jednak określenie terytorium bydgoskiego jako powiatu spowodowało stopniową redukcję urzędów i przenoszenie tytulatury na urzędników inowrocławskich.  Łowczymi inowrocławskimi byli między innymi Jan Modlibóg (1603 r.) , Maciej Mniewski, Antoni Biesiekierski syn Andrzeja z Głębockiej (ur. r. 1719, dziedzic Zagajewic, które sprzedał ), Jan Słubicki ( 1728), następnie Antini Kossowski z Głogowy herbu Dołęga, Józef Madaliński ( od 1770 r.) Feliks Szamowski ( 1771-1772) Tadeusz Trzciński herbu Leliwa – łowczy inowrocławski w latach 1772-1774.

W "Dzienniku Kujawskim"  Nr 297 z dnia 28 grudnia 1895 r. widnieje wzmianka, że w Cieślinie w dniu 27 grudnia 1895, sześciu myśliwych ubiło 112 zajęcy i 3 lisy, co świadczy o zasobności tych terenów w zwierzynę drobną

       Pierwsza wzmianka o Kujawskim Towarzystwie Myśliwskim w powiecie inowrocławskim widnieje w dniu 25.06.1919 w materiałach Urzędu Osadniczego w Poznaniu (Registratura B V, sygnatury 53/680/0/737 do 739), gdzie opisane jest polowanie w Jacewie, Parchaniu oraz Wojdalu). Prezesem był ppor. Zygmunt Wiza, a członkami – około 20 osób, głównie wojskowych oraz kilku mieszkańców miasta i okolic. Pierwotnie koło nosiło nazwę " Kujawskie Towarzystwo Myśliwych im. św. Huberta w Inowrocławiu" W 1922 roku prezesem koła był A. Gostwicki a sekretarzem T. Stankowski. Do Towarzystwa należeli wówczas Janusz Kozłowski, oraz Lucyjan i Włodzimierz Wichliński z Tuczna.

03 stycznia 1922 roku Kujawskie Towarzystwo Myśliwych im. św. Huberta w Inowrocławiu przystąpiło do Polskiego Związku Myśliwych w Poznianiu.  14 sierpnia 1930 Koło zarejestrowało  w Sądzie Grodzkim w Inowrocławiu swój Statut pod nazwą "Kujawskie Koło Łowieckie w Inowrocławiu . Kol. Stefan Byszewski ( W Głogówcu (k.Janikowa) od 1922 roku wbył łaścicielem majątku) został jego prezesem -   W latach 1930 - 1932 koło liczyło już 72 członków

W latach czterdziestych prezesem był ziemianin z Komaszyc Jan Mlicki herbu Dołęga. (majątek Komaszyce o powierzchni 250 ha ziemni  prowadził hodowlę bydła rasy czarno-nizinnej, oraz hodowlę królików).  Po nim prezesował drogista Roman Kaźmierczak, a potem, aż do lat 50. po II wojnie – sędzia Ignacy Sobczak. Do lat powojennych było to jedyne koło w powiecie.

Zrzeszali się w nim zarówno posiadacze ziemscy, dysponujący własnymi terenami jak np rodzina Wichlińskich, która posiadała majętność Tuczno, łącznie z folwarkiem Podgaj o powierzchni 698 ha , dzierżawcy oraz tacy, którzy w ogóle nie mieli gdzie polować. Łączyła ich chęć dokonania czegoś więcej, niż tylko polowanie: skuteczniejsze zwalczanie kłusownictwa, lepsza ochrona zwierzyny, współzawodniczenie w zawodach strzeleckich, upowszechnianie psów myśliwskich, fachowych książek i czasopism, organizowanie spotkań towarzyskich, wymiana doświadczeń, pielęgnowanie tradycji i języka łowieckiego, szerzenie zasad etyki, wreszcie potrzeba wspólnej reprezentacji wobec władz, a potem także zespołowa dzierżawa terenów.

Zachowało się wiele unikalnych dokumentów, w tym statut stowarzyszenia, dokumenty notarialne, nazwiska członków i ich oryginalne podpisy, sprawozdania z zebrań, zapis w rejestrze w Poznańskim Dzienniku Wojewódzkim,ogłoszenia i zapisy z Dziennika Kujawskiego.

 Tak pojmowane i uprawiane łowiectwo utrwaliło przed wojną dobrą opinię o kole. Uważano je za najaktywniejsze w Wielkopolsce. Jesienią 1937 r. Koło było organizatorem ogólnopolskich zawodów w strzelaniu do rzutków z udziałem około 50-osobowej kadry czołówki strzeleckiej.

W 1939 r. skupiało ono 102 członków. Po wojnie przez wiele lat koło było łowiecką wizytówką województwa i okręgu. Doszły wspólne prace społeczne przy budowie urządzeń łowieckich i zagospodarowaniu poletek, akcje społeczne, polowania na cele charytatywne, odłowy zajęcy, introdukcja bażantów, królików i dzikich kaczek, działalność we władzach i organach PZŁ na wszystkich strzeblach.

W 1964 roku Zarząd koła w składzie Florian Budzyński - prezes, Kazimierz Batkowski - łowczy, J. Fornal - sekretarz złożył  do Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Szczecinku wniosek o wydzierżawienie obwodu łowieckiego w okolicach Człopy.  Pierwszym strażnikiem łowieckim był tam gajowy Nadleśnictwa Drzonowo Kol.  Ryszard Wiśniewski.  W obwodzie tym w 1978 roku wybudowaliśmy domek myśliwski we wsi  Bukowo nazwany  „Osetyniec”.

Mamy prawie wszystkie gatunki zwierzyny – od kuropatwy i zająca  po jelenie i łosie. na które do niedawna polowaliśmy (pozyskanie jelenia w latach 1978/1979 – 30 szt, w 2011/2012 – 98 szt), dziki (pozyskanie w latach 1978/1979 – 81 szt, w 2011/2012 – 164 szt), sarny (pozyskanie w latach 1978/1979 – 89 szt, w 2011/2012 – 168 szt), lisy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi. W  latach 50-tych pozyskiwaliśmy około 1000 zajęcy rocznie, ale od kilunastu lat je ochraniamy.

 Rok     
1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974
ilość pozyskiwanych
zajęcy
333 614 1250 898 481 517 563 699 603 636 385 505 541 171 415 554 493 566

W 1980 r. koło jako jedno z pierwszych w Polsce, uhonorowane zostało najwyższym odznaczeniem łowieckim – „Złomem”, a potem także Medalem św. Huberta oraz medalami za zasługi dla łowiectwa bydgoskiego i pilskiego.

Kolega Jan Oset w 2000 roku został Honorowym Członkiem Polskiego Związku Łowieckiego. Był także odznaczony „Złomem”, podobnie jak Florian Budzyński oraz Janusz Brodziński i Tadeusz Władyko. Dwóch ostatnich uhonorowano również Medalem św. Huberta. Bardzo wielu kolegów szczyci się innymi odznaczeniami. Tytuł i odnzakę Mistrza Strzelectwa Myśliwskiego zdobyli: Tadeusz Leon Głazowski, Bohdan Esze ,Jakub Mielcarek i Adrian Frąckowiak.

Od września 1994 roku posiadamy sztandar koła (fot.1), własny hejnał myśliwski (fot.2), a nawet piosenkę kujawskiego koła opracowaną przez Kol. Ryszarda Wojciechowicza.

Na łowy, na łowy kolego myśliwy,
Na zbiórce już czekają Cię ...
Siadajcie i jedźcie w pobliskie dąbrowy
Polować, by rozerwać się.
 
Kujawskie to koło na łowy wyrusza,
Sznur wozów po drodze już gna...
Humory wspaniałe - raduje się dusza
i trąbka wesoło nam gra !
 
Już jesteś na miescu - naganka ruszyła,
A serce coś mocniej Ci drga.
Spoklądasz wokoło: czy wyjdzie - nie wyjdzie?
Czy szczęście coś dzisiaj Ci da... ?
 
I choćbyś miał wrócić z pechowca medalem,
Bo nie wiesz, co pecha przyniesie Ci,
Wspominaj te łowy przyjemnie, nie z żalem,
I ciesz się, że byłeś dziś w lesie.
 
W lesie szumią drzewa
A po konarach płynie wiatry szum.
W lesie wszsytko śpiewa,
Potężny akord płynie przez bór ....
W lesie znajdzie schonienie
I dzik, i jeleń, i potężny łoś,
Bo  las przyjaciel stary
Roztacza swoje czary,
Urokiem wabi, że aż w sercu coś ...

 

Sztandar koła Hejnał koła
fot.1 fot.2

Koło wychowało największy w Polsce zastęp sędziów kynologicznych ( Janusz Brodziński, Janusz Jedliński, Krystyna Oset, Jan Oset, Tomasz Oset, Tadeusz Władyko) oraz grono sędziów i instruktorów strzelectwa. Naszą wspólną, cechującą się przywiązaniem do tradycji i poczuciem symbiozy ze środowiskiem naturalnym – kujawskimi lasami i polami, tworzy obecnie 49 myśliwych, w tym dwie Diany, oraz trzech stażystów. Członkowie zdobywają laury na zawodach strzeleckich różnych strzebli, na imprezach kynologicznych, wygrywają konkursy, organizują polowania dla cudzoziemców, aby pozyskać środki na ochronę zwierzyny i odszkodowania dla rolników za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną w płodach i uprawach rolnych.

Konieczność dostosowania liczebności zwierzyny do pojemności żerowej łowisk wymaga szczególnie starannej i rzetelnej oceny jej liczebności. Od aktualnego stanu pogłowia zależy również właściwa realizacja wielu elementów organizacji łowiska. Z tych względów stan zwierzyny stanowi podstawowy składnik każdego rzetelnie opracowanego planu łowieckiego. Od 2009 roku w obwodzie nr 204 (212) rozpoczęto inwentaryzację reflektorowe dla ustalenia liczebności zajęcy, lisa i sarny polnej.

  jelenie sarny dziki lisy jednostka jelenia na 1000ha obw.
2005/2006 stan* 158 593 200 225 16,32
pozysk.** 65 128 157 159
2006/2007 stan* 136 481 187 235 13,70
pozysk.** 54 101 113 183
2007/2008 stan* 158 570 195 245 16,05
pozysk.** 67 118 154 74
2008/2009 stan* 166 602 217 220 16,90
pozysk.** 68 136 204 133
2009/2010 stan* 178 738 261 240 19,21
pozysk.** 66 184 150 79
2010/2011 stan* 183 751 259 240 19,66
pozysk** 78 150 139 187
2011/2012 stan* 208 708 200 241 20,63
pozysk** 90 124 129 95
2012/2013 stan* 236 715 203 180 22.41
pozysk** 116 146 105 163
2013/2014 stan* 234 625 178 180 21,23
pozysk** 104 144 139 153
2014/2015 stan* 195 630 215 255 18,98
pozyskanie**        

 W sztafecie pokoleń pałeczkę odpowiedzialności przejmuje dziś piąta generacja naszych myśliwych.

W latach 2010 i 2013 r. koło nasze brało udział w konkursach dla kół łowieckich najlepiej gospodarujących zwierzyną grubą w okręgu bydgoskim .  Obwód łowiecki nr (210) 202  „Rejna” położony w powiecie inowrocławskim uzyskał w roku 2010 -  35,5 pkt  a w roku 2013 - 18,5 pkt co dawało nam 3 miejsce w okręgu.

Podczas ogólnokrajowego, "Hubertusa" myśliwych i jeźdźców,  jaki pod patronatem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego który odbył się w Spale, ogłoszone zostały wyniki ogólnopolskiego konkursu na publikacje poświęcone łowiectwu w mediach, pn. „Rok Myśliwca 2011”.Zwycięzcą tego konkursu i laureatem I nagrody w kategorii „Artykuł prasowy” został nasz kolega, były wieloletni prezes koła, red. Janusz Brodziński.

W 2013 roku Komisja Promocji Łowiectwa Naczelnej Rady Łowieckiej, przyznała naszemu kołu nagrodę za zajęcie II miejsca  w konkursie na najlepszą stronę internetową koła łowieckiego o tematyce łowieckiej w 2012 r.

Znaczki okolicznościowe Koła