Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Sprawdź swoją wiedzę łowiecką

Pytanie 1/100
Czas na odpowiedź 45 sek.

Wybierz poprawną odpowiedź. Na każdą odpowiedź masz 45 sekund.

 1. 1. Jeżeli w broni z celownikiem optycznym przestrzeliny układają się w prawo od punktu celowania, to należy

 2. 2. Przelatek to dzik

 3. 3. Nie wolno strzelać ze stanowiska na linii myśliwych w kierunku stanowisk na flankach i ze stanowisk na flankach w kierunku linii myśliwych

 4. 4. Jeżeli broń ma przyśpiesznik to wolno go użyć

 5. 5. Zwierzęta łowne w stanie wolnym stanowią własność

 6. 6. Do grupy psów legawych nie zalicza się

 7. 7. Wykluczenia członka z koła dokonuje

 8. 8. Odłożona w czasie przerw w polowaniu broń musi być

 9. 9. Myśliwy wyposażony w broń kulową o lufach gwintowanych z zamontowanym optycznym przyrządem celowniczym może oddać strzał do zwierzyny znajdującej się od niego w odległości nie większej niż:

 10. 10. Starsze jelenie – byki czemchają poroże

 11. 11. Myśliwy, który spóźnił się na polowanie

 12. 12. Ciąża przedłużona występuje u

 13. 13. Roczny plan łowiecki sporządza

 14. 14. Za optymalne zagęszczenie pozwalające na prowadzenie właściwej gospodarki jeleniem uważa się zagęszczenie wynosząc w przeliczeniu na 1000 ha powierzchni leśnej obwodu

 15. 15. Ostatnie pędzenie na polowaniu zbiorowym nie może zakończyć się

 16. 16. Nabywca broni myśliwskiej zobowiązany jest zarejestrować ją w terminie

 17. 17. Huczka u dzików przypada na miesiące

 18. 18. Za daniela – byka łownego uznaje się byka

 19. 19. Za naganny uznamy odstrzał jelenia – byka w 3 i 4 porożu

 20. 20. Mechanizm uderzeniowy w broni śrutowej znajduje się

 21. 21. Jeleń – byk osiąga szczyt rozwoju poroża około

 22. 22. Na jelenie szlachetne – cielęta polujemy w okresie

 23. 23. Szybkość pocisku wystrzelonego z broni gwintowanej o kalibrze 7x64 w odległości 100 od wylotu lufy (czeska amunicja kulowa) wynosi

 24. 24. Mnichem nazywamy

 25. 25. Podaj jaki akt prawny mówi o zasadach posiadania i używania broni myśliwskiej

 26. 26. Przy ocenie prawidłowości odstrzału , za niestaranne spreparowanie trofeów przyznaje się punkty

 27. 27. Do kaczek nurkujących zaliczamy

 28. 28. Podczas przechodzenia przez przeszkody terenowe, a w szczególności rowy, kładki, płoty

 29. 29. Do polowania na jelenie – byki nie używa się amunicji kulowej

 30. 30. Poszukiwanie postrzałka zwierzyny grubej w obwodzie łowieckim, w którym myśliwy nie ma upoważnienia do wykonywania polowania, może odbywać się pod warunkiem zawiadomienia

 31. 31. Obwody łowieckie wydzierżawiane są na wniosek

 32. 32. Po tak zwanej plamie nosowej określamy wiek żywego

 33. 33. Przyząbek to

 34. 34. Na dzikie kaczki polujemy w okresie

 35. 35. Do zwierzyny płowej zaliczamy

 36. 36. Jesienno – zimowe ugrupowania sarn to

 37. 37. Na polowaniu indywidualnym górna dopuszczalna granica strzału do łani – daniela z broni o lufach gładkich, wyposażonej w optyczny przyrząd celowniczy wynosi

 38. 38. Laktacja u loch trwa około

 39. 39. Posiadacz broni w przypadku jej utraty jest obowiązany zawiadomić o tym Policję, nie później od chwili stwierdzenia utraty broni niż w ciągu

 40. 40. Liściarka jest to karma

 41. 41. Prawidłowa struktura płci u daniela powinna wynosić

 42. 42. Energia pocisku na torze lotu zależy od

 43. 43. Znajomość stanu liczebnego pogłowia zwierzyny jest niezbędne do właściwego prowadzenia gospodarki łowieckiej. Do oceny liczebności jakiego gatunku zwierzyny służy metoda taksacji pasowej

 44. 44. Objętość poroża mierzymy przy wycenie medalowej

 45. 45. Dopuszcza się podniesienie zwierzyny drobnej, która po strzale padła w cudzym obwodzie łowieckim

 46. 46. Okres godowy u danieli to

 47. 47. Podczas wykonywania polowania indywidualnego w nocy myśliwy obowiązany jest mieć przy sobie

 48. 48. Parkoty odbywają się

 49. 49. Obwód łowiecki polny jest to obszar w którym grunty leśne stanowią

 50. 50. Jelenie byki w 6 roku życia zrzucają poroże

 51. 51. Na polowaniu zbiorowym wolno strzelać do ptactwa w locie w kierunku naganki lub innych myśliwych jeżeli strzał oddaje się

 52. 52. Przyśpiesznik w broni to

 53. 53. Do wykonywania polowania dopuszczona jest wyłącznie myśliwska broń palna, z której po maksymalnym załadowaniu można oddać najwyżej

 54. 54. O jakiej maksymalnej grubości śrut może być używany podczas strzelań myśliwskich do rzutków

 55. 55. Nie celuje się i nie strzela się do zwierzyny, jeżeli

 56. 56. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego o terminach organizowanych przez siebie polowań zbiorowych zawiadamia

 57. 57. Kaliber broni śrutowej oznacza

 58. 58. Szerokość i wysokość róży nie mierzymy przy wycenie medalowej

 59. 59. Celowanie do zwierzyny i oddanie strzału jest dopuszczalne

 60. 60. Polowanie na zające odbywa się przy udziale co najmniej

 61. 61. Osoba posiadająca pozwolenie na broń jest obowiązana w razie zmiany miejsca zamieszkania zawiadomić o tym fakcie pisemnie organ Policji właściwy ze względu na nowe miejsce zamieszkania w ciągu

 62. 62. Na polowaniu zbiorowym dopuszczalna granica strzału do jenota w miot kulą z broni o lufie gwintowanej wyposażonej w optyczny przyrząd celowniczy wynosi

 63. 63. Poroże jelenia – byka to

 64. 64. Przy przechodzeniu, przejeżdżaniu lub przebywaniu w obwodzie łowieckim w którym myśliwy nie ma upoważnienia do wykonywania polowania, przy korzystaniu z publicznych środków lokomocji oraz w czasie przebywania na terenie miast i osiedli

 65. 65. Nie wolno strzelać do zwierzyny znajdującej się w miocie, jeżeli naganka znajduje się od myśliwego w odległości

 66. 66. Podział kraju na obwody łowieckie i zmiany granic tych obwodów dokonuje

 67. 67. Odstrzał selekcyjny samców zwierzyny płowej ma na celu

 68. 68. Broń załadowana jest to broń

 69. 69. Oświadczenie o przeprowadzeniu oględzin tuszy i narządów wewnętrznych odstrzelonego zwierzęcia wypełnia i podpisuje:

 70. 70. „Czokiem” nazywa się

 71. 71. W przypadku małych odległości między stanowiskami myśliwych

 72. 72. Polowanie z psami lub naganką może odbywać się w okresie od

 73. 73. Przyrost zrealizowany u jelenia szlachetnego wynosi

 74. 74. Na daniele – byki można polować przy użyciu broni myśliwskiej

 75. 75. Szkolenie członków i kandydatów do Zrzeszenia należy do zadań

 76. 76. Po zakończeniu ostatniego pędzenia, przed zejściem ze stanowiska myśliwy musi

 77. 77. Zbiorowo na jelenie-byki

 78. 78. Zwierzyna pozyskana w obwodzie łowieckim zgodnie z przepisami prawa stanowi własność

 79. 79. Wiek zająca po upolowaniu można określić na podstawie

 80. 80. Główna pora wylęgu kuropatw to

 81. 81. Nie przyznaje się punktów niebieskich za odstrzał

 82. 82. Pozwolenie na broń nie wydaje się osobom nie mającym ukończonych

 83. 83. Za strzał wzdłuż linii myśliwych, zwany „strzałem po linii” uważa się strzał, przy którym

 84. 84. Bekowisko u danieli występuje

 85. 85. Wielkość miotów przy inwentaryzacji jeleni metodą aktywnego tropienia

 86. 86. Tor lotu pocisku przy dobrze przestrzelonej broni

 87. 87. Do nazewnictwa trofeum, jako odnogę, jelenia byka należy traktować odrostek o długości powyżej

 88. 88. Przystrzelanie broni jest to

 89. 89. Pozyskanie jeleni – byków powinno wynosić

 90. 90. Jelenie – byki w trzecim roku życia czemchają poroże

 91. 91. Używanie optycznych przyrządów celowniczych na polowaniach zbiorowych możliwe jest

 92. 92. Licówka to

 93. 93. Sarny mają pełne stałe uzębienie od

 94. 94. Zarząd Okręgowy liczy

 95. 95. Strzelający ma obowiązek sprawdzenia wzrokowo drożność przewodu luf

 96. 96. Dzik zmienia suknię

 97. 97. Polowanie na ptactwo może odbywać się pod warunkiem używania ułożonego w tym celu psa, w tym że jeden pies przypada na nie więcej niż

 98. 98. Przyrost zrealizowany u sarny wynosi

 99. 99. Za nieprawidłowy uznamy odstrzał jelenia – byka w drugim porożu

 100. 100. Na gęsi polujemy w okresie