Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Sprawdź swoją wiedzę łowiecką

Pytanie 1/100
Czas na odpowiedź 45 sek.

Wybierz poprawną odpowiedź. Na każdą odpowiedź masz 45 sekund.

 1. 1. Do kaczek nurkujących zaliczamy

 2. 2. Za nieprawidłowy uznamy odstrzał jelenia – byka w drugim porożu

 3. 3. Szkolenie członków i kandydatów do Zrzeszenia należy do zadań

 4. 4. Huczka u dzików przypada na miesiące

 5. 5. Na polowaniu zbiorowym dopuszczalna granica strzału do jenota w miot kulą z broni o lufie gwintowanej wyposażonej w optyczny przyrząd celowniczy wynosi

 6. 6. Używanie optycznych przyrządów celowniczych na polowaniach zbiorowych możliwe jest

 7. 7. Metoda „Przybylskiego” miała zastosowanie przy inwentaryzacji

 8. 8. Po zajęciu stanowiska na polowaniu zbiorowym myśliwy jest obowiązany przyjąć pozycję

 9. 9. Nie wolno strzelać do zwierzyny znajdującej się w miocie, jeżeli naganka znajduje się od myśliwego w odległości

 10. 10. Powierzchnia poletek żerowych powinna wynosić;

 11. 11. Wiek zająca po upolowaniu można określić na podstawie

 12. 12. Na dzikie kaczki polujemy w okresie

 13. 13. Jeleń – byk osiąga szczyt rozwoju poroża około

 14. 14. Mechanizm uderzeniowy w broni śrutowej znajduje się

 15. 15. Myśliwy wyposażony w broń kulową o lufach gwintowanych z zamontowanym optycznym przyrządem celowniczym może oddać strzał do zwierzyny znajdującej się od niego w odległości nie większej niż:

 16. 16. Podczas przechodzenia przez przeszkody terenowe, a w szczególności rowy, kładki, płoty

 17. 17. Na polowaniu zbiorowym, zejście ze stanowiska z bronią załadowaną jest

 18. 18. Bekowisko u danieli występuje

 19. 19. Przyrost zrealizowany u sarny wynosi

 20. 20. Szybkość pocisku wystrzelonego z broni gwintowanej o kalibrze 7x64 w odległości 100 od wylotu lufy (czeska amunicja kulowa) wynosi

 21. 21. Podczas wchodzenia i schodzenia z ambony

 22. 22. Znajomość stanu liczebnego pogłowia zwierzyny jest niezbędne do właściwego prowadzenia gospodarki łowieckiej. Do oceny liczebności jakiego gatunku zwierzyny służy metoda taksacji pasowej

 23. 23. Licówka to

 24. 24. Za optymalne zagęszczenie pozwalające na prowadzenie właściwej gospodarki jeleniem uważa się zagęszczenie wynosząc w przeliczeniu na 1000 ha powierzchni leśnej obwodu

 25. 25. Niżej wymienione gatunki należą do zwierząt łownych i chronionych. Który zestaw zawiera tylko gatunki łowne ?

 26. 26. Broń załadowana jest to broń

 27. 27. Odłożona w czasie przerw w polowaniu broń musi być

 28. 28. Zbiorowo na jelenie-byki

 29. 29. Po zakończeniu ostatniego pędzenia, przed zejściem ze stanowiska myśliwy musi

 30. 30. Reintrodukcja to

 31. 31. Mnichem nazywamy

 32. 32. Do wykonywania polowania na zwierzynę drobną, używa się naboi śrutowych ze śrutem o średnicy do

 33. 33. O jakiej maksymalnej grubości śrut może być używany podczas strzelań myśliwskich do rzutków

 34. 34. Wykluczenia członka z koła dokonuje

 35. 35. Na lisy w stogach polujemy z

 36. 36. Rozstrzygnięcie sporu o strzeloną zwierzynę na polowaniu zbiorowym powinno nastąpić:

 37. 37. Starsze jelenie – byki czemchają poroże

 38. 38. Zwierzęta łowne w stanie wolnym stanowią własność

 39. 39. Wieńce jeleni zasługują na złoty medal gdy zostaną wycenione na

 40. 40. Roczny plan łowiecki sporządza

 41. 41. Za nieprawidłowy uznamy odstrzał sarny – rogacza w drugim porożu

 42. 42. Śrut nr „2” ma średnicę

 43. 43. W przypadku małych odległości między stanowiskami myśliwych

 44. 44. Do ptactwa łownego zabrania się strzelać inaczej niż w locie. Wyjątek stanowią między innymi

 45. 45. Skreślenia z listy członków Zrzeszenia – osób fizycznych skazanych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwa wymienione w prawie łowieckim dokonuje

 46. 46. Do nazewnictwa trofeum, jako odnogę, jelenia byka należy traktować odrostek o długości powyżej

 47. 47. Dla lunety 7 x 56 średnica źrenicy wyjściowej wynosi

 48. 48. Na gęsi polujemy w okresie

 49. 49. Na polowaniu zbiorowym wolno strzelać do ptactwa w locie w kierunku naganki lub innych myśliwych jeżeli strzał oddaje się

 50. 50. Jeżeli w broni z celownikiem optycznym przestrzeliny układają się w prawo od punktu celowania, to należy

 51. 51. Myśliwy, który spóźnił się na polowanie

 52. 52. Upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego jest drukiem ścisłego zarachowania i jest

 53. 53. Średnica pocisku amunicji 308 W wynosi

 54. 54. Poroże jelenia – byka to

 55. 55. Za strzał wzdłuż linii myśliwych, zwany „strzałem po linii” uważa się strzał, przy którym

 56. 56. Szerokość i wysokość róży nie mierzymy przy wycenie medalowej

 57. 57. Objętość poroża mierzymy przy wycenie medalowej

 58. 58. Do znakowania pozyskanej na polowaniu indywidualnym tusz zwierzyny grubej dostarczonej do skupu zobowiązany jest

 59. 59. Ostatnie pędzenie na polowaniu zbiorowym nie może zakończyć się

 60. 60. Polowanie indywidualne nie może odbywać się:

 61. 61. Prawidłowa struktura płci u daniela powinna wynosić

 62. 62. Za rogacza łownego uznaje się rogacza

 63. 63. Kaliber broni śrutowej oznacza

 64. 64. Posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców wymaga zezwolenia

 65. 65. Obwody łowieckie leśne wydzierżawia

 66. 66. Do wykonywania polowania dopuszczona jest wyłącznie myśliwska broń palna, z której po maksymalnym załadowaniu można oddać najwyżej

 67. 67. Przelatek to dzik

 68. 68. Wymiana upierzenia młodocianego na upierzenie ptaków dorosłych u bażantów zaczyna się w wieku

 69. 69. Do grupy psów legawych nie zalicza się

 70. 70. Jelenie – byki w trzecim roku życia czemchają poroże

 71. 71. Przy przechodzeniu lub przejeżdżaniu przez tereny zabudowane albo poruszanie się pojazdem w obwodzie, w którym myśliwy wykonuje polowanie

 72. 72. Pozwolenie na broń nie wydaje się osobom nie mającym ukończonych

 73. 73. Pierwszą klasę wieku stanowią kozły

 74. 74. Zwierzyna pozyskana w obwodzie łowieckim zgodnie z przepisami prawa stanowi własność

 75. 75. Na polowaniu indywidualnym górna dopuszczalna granica strzału do łani – daniela z broni o lufach gładkich, wyposażonej w optyczny przyrząd celowniczy wynosi

 76. 76. Za naganny uznamy odstrzał jelenia – byka w 3 i 4 porożu

 77. 77. Sarny mają pełne stałe uzębienie od

 78. 78. Tor lotu pocisku przy dobrze przestrzelonej broni

 79. 79. Polowanie w nocy może odbywać się na:

 80. 80. Liściarka jest to karma

 81. 81. Pożądana struktura płci u sarn powinna wynosić

 82. 82. Jesienno – zimowe ugrupowania sarn to

 83. 83. Zarząd Okręgowy liczy

 84. 84. Okres godowy u danieli to

 85. 85. Przy ocenie prawidłowości odstrzału, za odstrzał zrealizowany w klasie wieku niezgodnej z wydanym upoważnieniem przyznaje się punkty

 86. 86. Laktacja u loch trwa około

 87. 87. W przypadku pozyskania zwierzyny grubej na polowaniu indywidualnym myśliwy jest zobowiązany odnotować ten fakt w posiadanym upoważnieniu do wykonywania polowania indywidualnego

 88. 88. Polowanie na zające odbywa się przy udziale co najmniej

 89. 89. Trzecią klasę wieku stanowią jelenie – byki

 90. 90. Przyząbek to

 91. 91. Czyrykanie to głos?

 92. 92. Wielkość miotów przy inwentaryzacji jeleni metodą aktywnego tropienia

 93. 93. Osoba posiadająca pozwolenie na broń jest obowiązana w razie zmiany miejsca zamieszkania zawiadomić o tym fakcie pisemnie organ Policji właściwy ze względu na nowe miejsce zamieszkania w ciągu

 94. 94. Do zwierzyny płowej zaliczamy

 95. 95. Podaj jaki akt prawny mówi o zasadach posiadania i używania broni myśliwskiej

 96. 96. Za naganny uznamy odstrzał rogacza w trzecim porożu

 97. 97. Nie wolno strzelać ze stanowiska na linii myśliwych w kierunku stanowisk na flankach i ze stanowisk na flankach w kierunku linii myśliwych

 98. 98. Polowanie na ptactwo może odbywać się pod warunkiem używania ułożonego w tym celu psa, w tym że jeden pies przypada na nie więcej niż

 99. 99. Pozyskanie jeleni – byków powinno wynosić

 100. 100. Parkoty odbywają się