Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Sprawdź swoją wiedzę łowiecką

Pytanie 1/100
Czas na odpowiedź 45 sek.

Wybierz poprawną odpowiedź. Na każdą odpowiedź masz 45 sekund.

 1. 1. Zwierzęta łowne w stanie wolnym stanowią własność

 2. 2. Na strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim broń nosi się

 3. 3. Podział kraju na obwody łowieckie i zmiany granic tych obwodów dokonuje

 4. 4. Do wykonywania polowania dopuszczona jest wyłącznie myśliwska broń palna, z której po maksymalnym załadowaniu można oddać najwyżej

 5. 5. Laktacja u loch trwa około

 6. 6. Celowanie do zwierzyny i oddanie strzału jest dopuszczalne

 7. 7. Czyrykanie to głos?

 8. 8. Do nazewnictwa trofeum, jako odnogę, jelenia byka należy traktować odrostek o długości powyżej

 9. 9. Przy ocenie prawidłowości odstrzału , za niestaranne spreparowanie trofeów przyznaje się punkty

 10. 10. Za nieprawidłowy uznamy odstrzał sarny – rogacza w drugim porożu

 11. 11. Przyrost zrealizowany u jelenia szlachetnego wynosi

 12. 12. Wymiana upierzenia młodocianego na upierzenie ptaków dorosłych u bażantów zaczyna się w wieku

 13. 13. Jeżeli w broni z celownikiem optycznym przestrzeliny układają się w prawo od punktu celowania, to należy

 14. 14. Rozstrzygnięcie sporu o strzeloną zwierzynę na polowaniu zbiorowym powinno nastąpić:

 15. 15. Górna dopuszczalna granica strzału do sarny – rogacza z dubeltówki wynosi

 16. 16. Obwód łowiecki polny jest to obszar w którym grunty leśne stanowią

 17. 17. Dopuszcza się podniesienie zwierzyny drobnej, która po strzale padła w cudzym obwodzie łowieckim

 18. 18. Posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców wymaga zezwolenia

 19. 19. Do zwierzyny płowej zaliczamy

 20. 20. Linia demarkacyjna to

 21. 21. Pierwszą klasę wieku stanowią kozły

 22. 22. Ciąża przedłużona występuje u

 23. 23. Odłożona w czasie przerw w polowaniu broń musi być

 24. 24. Po zakończeniu ostatniego pędzenia, przed zejściem ze stanowiska myśliwy musi

 25. 25. Starsze jelenie – byki czemchają poroże

 26. 26. Skreślenie z listy członków koła może nastąpić z powodu między innymi niepłacenia składek i innych opłat na rzecz koła

 27. 27. Parkoty odbywają się

 28. 28. O jakiej maksymalnej grubości śrut może być używany podczas strzelań myśliwskich do rzutków

 29. 29. Jeżeli broń ma przyśpiesznik to wolno go użyć

 30. 30. Polowanie na zające odbywa się przy udziale co najmniej

 31. 31. Przystrzelanie broni jest to

 32. 32. Wielkość miotów przy inwentaryzacji jeleni metodą aktywnego tropienia

 33. 33. Energia pocisku na torze lotu zależy od

 34. 34. Pozyskanie jeleni – byków powinno wynosić

 35. 35. Na polowaniu zbiorowym dopuszczalna granica strzału do łań-jelenia poza miot kulą z broni o lufach gładkich, wyposażonej w optyczny przyrząd celowniczy wynosi

 36. 36. Przy przechodzeniu lub przejeżdżaniu przez tereny zabudowane albo poruszanie się pojazdem w obwodzie, w którym myśliwy wykonuje polowanie

 37. 37. Mechanizm uderzeniowy w broni śrutowej znajduje się

 38. 38. Wiek zająca po upolowaniu można określić na podstawie

 39. 39. Do kaczek nurkujących zaliczamy

 40. 40. Po zajęciu stanowiska na polowaniu zbiorowym myśliwy jest obowiązany przyjąć pozycję

 41. 41. Przy ocenie prawidłowości odstrzału, za odstrzał zrealizowany w klasie wieku niezgodnej z wydanym upoważnieniem przyznaje się punkty

 42. 42. Trzecie poroże sarny – rogacza to

 43. 43. Na gęsi polujemy w okresie

 44. 44. Dla lunety 7 x 56 średnica źrenicy wyjściowej wynosi

 45. 45. Nie przyznaje się punktów niebieskich za odstrzał

 46. 46. Średnica pocisku amunicji 308 W wynosi

 47. 47. Nie wolno strzelać do zwierzyny znajdującej się w miocie, jeżeli naganka znajduje się od myśliwego w odległości

 48. 48. Zbiorowo na jelenie-byki

 49. 49. Na polowaniu zbiorowym broń wolno załadować

 50. 50. Jesienno – zimowe ugrupowania sarn to

 51. 51. Polowanie indywidualne nie może odbywać się:

 52. 52. Pozwolenie na broń nie wydaje się osobom nie mającym ukończonych

 53. 53. Ostatnie pędzenie na polowaniu zbiorowym nie może zakończyć się

 54. 54. Na strzelnicy przyśpiesznik wolno napinać wyłącznie podczas strzelania do

 55. 55. Nie celuje się i nie strzela się do zwierzyny, jeżeli

 56. 56. Na dzikie kaczki polujemy w okresie

 57. 57. Przyrost zrealizowany u sarny wynosi

 58. 58. Po tak zwanej plamie nosowej określamy wiek żywego

 59. 59. Odstrzał selekcyjny samców zwierzyny płowej ma na celu

 60. 60. Do polowania na jelenie – byki nie używa się amunicji kulowej

 61. 61. Powierzchnia poletek żerowych powinna wynosić;

 62. 62. Polowanie na ptactwo może odbywać się pod warunkiem używania ułożonego w tym celu psa, w tym że jeden pies przypada na nie więcej niż

 63. 63. Do grupy psów legawych nie zalicza się

 64. 64. Wielkość terytorium u rogacza zależy od

 65. 65. Okres godowy u danieli to

 66. 66. Dzik zmienia suknię

 67. 67. Osoba posiadająca pozwolenie na broń jest obowiązana w razie zmiany miejsca zamieszkania zawiadomić o tym fakcie pisemnie organ Policji właściwy ze względu na nowe miejsce zamieszkania w ciągu

 68. 68. Z odbycia stażu zwolnieni są

 69. 69. Za naganny uznamy odstrzał jelenia – byka w 3 i 4 porożu

 70. 70. Obwody łowieckie wydzierżawiane są na wniosek

 71. 71. Przy przeciętnej wielkości chmar żeńskich w okresie wczesnej wiosny wynoszącej 8-9 szt zagęszczenie jeleni wynosi

 72. 72. Za nieprawidłowy uznamy odstrzał jelenia – byka w drugim porożu

 73. 73. Tor lotu pocisku przy dobrze przestrzelonej broni

 74. 74. Nabywca broni myśliwskiej zobowiązany jest zarejestrować ją w terminie

 75. 75. Polowanie w nocy może odbywać się na:

 76. 76. Rykowisko u jeleni przypada na miesiące

 77. 77. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego o terminach organizowanych przez siebie polowań zbiorowych zawiadamia

 78. 78. W przypadku pozyskania zwierzyny grubej na polowaniu indywidualnym myśliwy jest zobowiązany odnotować ten fakt w posiadanym upoważnieniu do wykonywania polowania indywidualnego

 79. 79. Roczny plan łowiecki sporządza

 80. 80. Na daniele – byki można polować przy użyciu broni myśliwskiej

 81. 81. Za daniela – byka łownego uznaje się byka

 82. 82. Nie wolno strzelać ze stanowiska na linii myśliwych w kierunku stanowisk na flankach i ze stanowisk na flankach w kierunku linii myśliwych

 83. 83. Posiadacz broni w przypadku jej utraty jest obowiązany zawiadomić o tym Policję, nie później od chwili stwierdzenia utraty broni niż w ciągu

 84. 84. Znajomość stanu liczebnego pogłowia zwierzyny jest niezbędne do właściwego prowadzenia gospodarki łowieckiej. Do oceny liczebności jakiego gatunku zwierzyny służy metoda taksacji pasowej

 85. 85. Poroże jelenia – byka to

 86. 86. Sarny mają pełne stałe uzębienie od

 87. 87. Huczka u dzików przypada na miesiące

 88. 88. Jelenie – byki w trzecim roku życia czemchają poroże

 89. 89. Myśliwy może należeć

 90. 90. Reintrodukcja to

 91. 91. Objętość poroża mierzymy przy wycenie medalowej

 92. 92. Myśliwy wyposażony w broń kulową o lufach gwintowanych z zamontowanym optycznym przyrządem celowniczym może oddać strzał do zwierzyny znajdującej się od niego w odległości nie większej niż:

 93. 93. Za strzał wzdłuż linii myśliwych, zwany „strzałem po linii” uważa się strzał, przy którym

 94. 94. Upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego jest drukiem ścisłego zarachowania i jest

 95. 95. Główna pora wylęgu kuropatw to

 96. 96. Na polowaniu zbiorowym dopuszczalna granica strzału do jenota w miot kulą z broni o lufie gwintowanej wyposażonej w optyczny przyrząd celowniczy wynosi

 97. 97. Za optymalne zagęszczenie pozwalające na prowadzenie właściwej gospodarki jeleniem uważa się zagęszczenie wynosząc w przeliczeniu na 1000 ha powierzchni leśnej obwodu

 98. 98. Przy przechodzeniu, przejeżdżaniu lub przebywaniu w obwodzie łowieckim w którym myśliwy nie ma upoważnienia do wykonywania polowania, przy korzystaniu z publicznych środków lokomocji oraz w czasie przebywania na terenie miast i osiedli

 99. 99. Prawidłowa struktura płci u daniela powinna wynosić

 100. 100. Do ptactwa łownego zabrania się strzelać inaczej niż w locie. Wyjątek stanowią między innymi