Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Sprawdź swoją wiedzę łowiecką

Pytanie 1/100
Czas na odpowiedź 45 sek.

Wybierz poprawną odpowiedź. Na każdą odpowiedź masz 45 sekund.

 1. 1. Kaliber broni śrutowej oznacza

 2. 2. Rozstrzygnięcie sporu o strzeloną zwierzynę na polowaniu zbiorowym powinno nastąpić:

 3. 3. Bekowisko u danieli występuje

 4. 4. Do nazewnictwa trofeum, jako odnogę, jelenia byka należy traktować odrostek o długości powyżej

 5. 5. Do kaczek nurkujących zaliczamy

 6. 6. Przy przechodzeniu lub przejeżdżaniu przez tereny zabudowane albo poruszanie się pojazdem w obwodzie, w którym myśliwy wykonuje polowanie

 7. 7. Na polowaniu indywidualnym górna dopuszczalna granica strzału do łani – daniela z broni o lufach gładkich, wyposażonej w optyczny przyrząd celowniczy wynosi

 8. 8. Jako selekcyjne w II klasie wieku uważa się jelenie byki

 9. 9. Znajomość stanu liczebnego pogłowia zwierzyny jest niezbędne do właściwego prowadzenia gospodarki łowieckiej. Do oceny liczebności jakiego gatunku zwierzyny służy metoda taksacji pasowej

 10. 10. Mnichem nazywamy

 11. 11. Mechanizm uderzeniowy w broni śrutowej znajduje się

 12. 12. Pożądana struktura płci u sarn powinna wynosić

 13. 13. Do ptactwa łownego zabrania się strzelać inaczej niż w locie. Wyjątek stanowią między innymi

 14. 14. Na gęsi polujemy w okresie

 15. 15. Linia demarkacyjna to

 16. 16. Podczas przechodzenia przez przeszkody terenowe, a w szczególności rowy, kładki, płoty

 17. 17. Do wykonywania polowania na zwierzynę drobną, używa się naboi śrutowych ze śrutem o średnicy do

 18. 18. Laktacja u loch trwa około

 19. 19. Reintrodukcja to

 20. 20. Polowanie indywidualne nie może odbywać się:

 21. 21. Na polowaniu zbiorowym broń wolno załadować

 22. 22. Myśliwy wyposażony w broń kulową o lufach gwintowanych z zamontowanym optycznym przyrządem celowniczym może oddać strzał do zwierzyny znajdującej się od niego w odległości nie większej niż:

 23. 23. Górna dopuszczalna granica strzału do sarny – rogacza z dubeltówki wynosi

 24. 24. Dla lunety 7 x 56 średnica źrenicy wyjściowej wynosi

 25. 25. Zwierzyna pozyskana w obwodzie łowieckim zgodnie z przepisami prawa stanowi własność

 26. 26. Poroże jelenia – byka to

 27. 27. Ziarno kukurydzy jest karmą

 28. 28. Huczka u dzików przypada na miesiące

 29. 29. Jelenie – byki w trzecim roku życia czemchają poroże

 30. 30. Przystrzelanie broni jest to

 31. 31. Energia pocisku na torze lotu zależy od

 32. 32. Niżej wymienione gatunki należą do zwierząt łownych i chronionych. Który zestaw zawiera tylko gatunki łowne ?

 33. 33. Nie przyznaje się punktów niebieskich za odstrzał

 34. 34. Powierzchnia poletek żerowych powinna wynosić;

 35. 35. Wielkość miotów przy inwentaryzacji jeleni metodą aktywnego tropienia

 36. 36. Przelatek to dzik

 37. 37. Na strzelnicy przyśpiesznik wolno napinać wyłącznie podczas strzelania do

 38. 38. Szybkość pocisku wystrzelonego z broni gwintowanej o kalibrze 7x64 w odległości 100 od wylotu lufy (czeska amunicja kulowa) wynosi

 39. 39. Przyśpiesznik w broni to

 40. 40. Odłożona w czasie przerw w polowaniu broń musi być

 41. 41. Na dzikie kaczki polujemy w okresie

 42. 42. Do grupy psów legawych nie zalicza się

 43. 43. Wymiana upierzenia młodocianego na upierzenie ptaków dorosłych u bażantów zaczyna się w wieku

 44. 44. „Czokiem” nazywa się

 45. 45. Okres godowy u danieli to

 46. 46. Po tak zwanej plamie nosowej określamy wiek żywego

 47. 47. Podział kraju na obwody łowieckie i zmiany granic tych obwodów dokonuje

 48. 48. Sarny mają pełne stałe uzębienie od

 49. 49. Po zakończeniu ostatniego pędzenia, przed zejściem ze stanowiska myśliwy musi

 50. 50. Myśliwy może należeć

 51. 51. Posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców wymaga zezwolenia

 52. 52. Przyrost zrealizowany u sarny wynosi

 53. 53. Za optymalne zagęszczenie pozwalające na prowadzenie właściwej gospodarki jeleniem uważa się zagęszczenie wynosząc w przeliczeniu na 1000 ha powierzchni leśnej obwodu

 54. 54. Polowanie w nocy może odbywać się na:

 55. 55. Jesienno – zimowe ugrupowania sarn to

 56. 56. Do polowania na jelenie – byki nie używa się amunicji kulowej

 57. 57. Wykluczenia członka z koła dokonuje

 58. 58. Posiadacz broni w przypadku jej utraty jest obowiązany zawiadomić o tym Policję, nie później od chwili stwierdzenia utraty broni niż w ciągu

 59. 59. Upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego jest drukiem ścisłego zarachowania i jest

 60. 60. Jeleń – byk osiąga szczyt rozwoju poroża około

 61. 61. Na daniele – byki można polować przy użyciu broni myśliwskiej

 62. 62. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego o terminach organizowanych przez siebie polowań zbiorowych zawiadamia

 63. 63. Jeżeli w broni z celownikiem optycznym przestrzeliny układają się w prawo od punktu celowania, to należy

 64. 64. Objętość poroża mierzymy przy wycenie medalowej

 65. 65. Przyrost zrealizowany u jelenia szlachetnego wynosi

 66. 66. Jeżeli broń ma przyśpiesznik to wolno go użyć

 67. 67. Przyząbek to

 68. 68. Strzelający ma obowiązek sprawdzenia wzrokowo drożność przewodu luf

 69. 69. Za daniela – byka łownego uznaje się byka

 70. 70. Prawidłowa struktura płci u daniela powinna wynosić

 71. 71. Liściarka jest to karma

 72. 72. O jakiej maksymalnej grubości śrut może być używany podczas strzelań myśliwskich do rzutków

 73. 73. Starsze jelenie – byki czemchają poroże

 74. 74. Odstrzał selekcyjny samców zwierzyny płowej ma na celu

 75. 75. Oświadczenie o przeprowadzeniu oględzin tuszy i narządów wewnętrznych odstrzelonego zwierzęcia wypełnia i podpisuje:

 76. 76. Szkolenie członków i kandydatów do Zrzeszenia należy do zadań

 77. 77. Na polowaniu zbiorowym dopuszczalna granica strzału do jenota w miot kulą z broni o lufie gwintowanej wyposażonej w optyczny przyrząd celowniczy wynosi

 78. 78. Nie wolno strzelać ze stanowiska na linii myśliwych w kierunku stanowisk na flankach i ze stanowisk na flankach w kierunku linii myśliwych

 79. 79. Podczas wchodzenia i schodzenia z ambony

 80. 80. Wiek zająca po upolowaniu można określić na podstawie

 81. 81. Przy ocenie prawidłowości odstrzału , za niestaranne spreparowanie trofeów przyznaje się punkty

 82. 82. Główna pora wylęgu kuropatw to

 83. 83. Wieńce jeleni zasługują na złoty medal gdy zostaną wycenione na

 84. 84. Dzik zmienia suknię

 85. 85. Trzecią klasę wieku stanowią jelenie – byki

 86. 86. Podaj jaki akt prawny mówi o zasadach posiadania i używania broni myśliwskiej

 87. 87. Na lisy w stogach polujemy z

 88. 88. Do wykonywania polowania dopuszczona jest wyłącznie myśliwska broń palna, z której po maksymalnym załadowaniu można oddać najwyżej

 89. 89. Ostatnie pędzenie na polowaniu zbiorowym nie może zakończyć się

 90. 90. Średnica pocisku amunicji 308 W wynosi

 91. 91. W przypadku małych odległości między stanowiskami myśliwych

 92. 92. Roczny plan łowiecki sporządza

 93. 93. Myśliwy, który spóźnił się na polowanie

 94. 94. Parkoty odbywają się

 95. 95. Pozyskanie rogaczy powinno wynosić

 96. 96. Polowanie z psami lub naganką może odbywać się w okresie od

 97. 97. Do znakowania pozyskanej na polowaniu indywidualnym tusz zwierzyny grubej dostarczonej do skupu zobowiązany jest

 98. 98. Osoba posiadająca pozwolenie na broń jest obowiązana w razie zmiany miejsca zamieszkania zawiadomić o tym fakcie pisemnie organ Policji właściwy ze względu na nowe miejsce zamieszkania w ciągu

 99. 99. Używanie optycznych przyrządów celowniczych na polowaniach zbiorowych możliwe jest

 100. 100. Przy przeciętnej wielkości chmar żeńskich w okresie wczesnej wiosny wynoszącej 8-9 szt zagęszczenie jeleni wynosi