Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Sprawdź swoją wiedzę łowiecką

Pytanie 1/100
Czas na odpowiedź 45 sek.

Wybierz poprawną odpowiedź. Na każdą odpowiedź masz 45 sekund.

 1. 1. Wymiana upierzenia młodocianego na upierzenie ptaków dorosłych u bażantów zaczyna się w wieku

 2. 2. Obwody łowieckie leśne wydzierżawia

 3. 3. Powierzchnia poletek żerowych powinna wynosić;

 4. 4. Przy przechodzeniu, przejeżdżaniu lub przebywaniu w obwodzie łowieckim w którym myśliwy nie ma upoważnienia do wykonywania polowania, przy korzystaniu z publicznych środków lokomocji oraz w czasie przebywania na terenie miast i osiedli

 5. 5. O jakiej maksymalnej grubości śrut może być używany podczas strzelań myśliwskich do rzutków

 6. 6. Nie przyznaje się punktów niebieskich za odstrzał

 7. 7. Za naganny uznamy odstrzał rogacza w trzecim porożu

 8. 8. Wykluczenia członka z koła dokonuje

 9. 9. Zwierzęta łowne w stanie wolnym stanowią własność

 10. 10. Polowanie z psami lub naganką może odbywać się w okresie od

 11. 11. Wieńce jeleni zasługują na złoty medal gdy zostaną wycenione na

 12. 12. Za daniela – byka łownego uznaje się byka

 13. 13. Szerokość i wysokość róży nie mierzymy przy wycenie medalowej

 14. 14. Przystrzelanie broni jest to

 15. 15. Pozyskanie rogaczy powinno wynosić

 16. 16. Szkolenie członków i kandydatów do Zrzeszenia należy do zadań

 17. 17. Zbiorowo na jelenie-byki

 18. 18. Za nieprawidłowy uznamy odstrzał sarny – rogacza w drugim porożu

 19. 19. Laktacja u loch trwa około

 20. 20. Do kaczek nurkujących zaliczamy

 21. 21. Na gęsi polujemy w okresie

 22. 22. Do znakowania pozyskanej na polowaniu indywidualnym tusz zwierzyny grubej dostarczonej do skupu zobowiązany jest

 23. 23. Liściarka jest to karma

 24. 24. Zarząd Okręgowy liczy

 25. 25. Trzecią klasę wieku stanowią jelenie – byki

 26. 26. Na strzelnicy przyśpiesznik wolno napinać wyłącznie podczas strzelania do

 27. 27. Podział kraju na obwody łowieckie i zmiany granic tych obwodów dokonuje

 28. 28. Na polowaniu zbiorowym, zejście ze stanowiska z bronią załadowaną jest

 29. 29. Główna pora wylęgu kuropatw to

 30. 30. Odstrzał selekcyjny samców zwierzyny płowej ma na celu

 31. 31. Huczka u dzików przypada na miesiące

 32. 32. Polowanie indywidualne nie może odbywać się:

 33. 33. Metoda „Przybylskiego” miała zastosowanie przy inwentaryzacji

 34. 34. Na polowaniu zbiorowym dopuszczalna granica strzału do jenota w miot kulą z broni o lufie gwintowanej wyposażonej w optyczny przyrząd celowniczy wynosi

 35. 35. Śrut nr „2” ma średnicę

 36. 36. Poszukiwanie postrzałka zwierzyny grubej w obwodzie łowieckim, w którym myśliwy nie ma upoważnienia do wykonywania polowania, może odbywać się pod warunkiem zawiadomienia

 37. 37. Trzecie poroże sarny – rogacza to

 38. 38. Jeleń – byk osiąga szczyt rozwoju poroża około

 39. 39. Jesienno – zimowe ugrupowania sarn to

 40. 40. Linia demarkacyjna to

 41. 41. Energia pocisku na torze lotu zależy od

 42. 42. Do psów VI grupy (gończe) FCI zaliczamy

 43. 43. Polowanie na ptactwo może odbywać się pod warunkiem używania ułożonego w tym celu psa, w tym że jeden pies przypada na nie więcej niż

 44. 44. Po zajęciu stanowiska na polowaniu zbiorowym myśliwy jest obowiązany przyjąć pozycję

 45. 45. Jako selekcyjne w II klasie wieku uważa się jelenie byki

 46. 46. Na daniele – byki można polować przy użyciu broni myśliwskiej

 47. 47. W przypadku małych odległości między stanowiskami myśliwych

 48. 48. Górna dopuszczalna granica strzału do sarny – rogacza z dubeltówki wynosi

 49. 49. Do polowania na jelenie – byki nie używa się amunicji kulowej

 50. 50. Myśliwy wyposażony w broń kulową o lufach gwintowanych z zamontowanym optycznym przyrządem celowniczym może oddać strzał do zwierzyny znajdującej się od niego w odległości nie większej niż:

 51. 51. Odszkodowanie za szkody wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny nie przysługuje

 52. 52. Nabywca broni myśliwskiej zobowiązany jest zarejestrować ją w terminie

 53. 53. Pozwolenie na broń nie wydaje się osobom nie mającym ukończonych

 54. 54. Rykowisko u jeleni przypada na miesiące

 55. 55. Do zwierzyny płowej zaliczamy

 56. 56. Myśliwy, który spóźnił się na polowanie

 57. 57. Na lisy w stogach polujemy z

 58. 58. Szybkość pocisku wystrzelonego z broni gwintowanej o kalibrze 7x64 w odległości 100 od wylotu lufy (czeska amunicja kulowa) wynosi

 59. 59. Ciąża przedłużona występuje u

 60. 60. Upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego jest drukiem ścisłego zarachowania i jest

 61. 61. Po zakończeniu ostatniego pędzenia, przed zejściem ze stanowiska myśliwy musi

 62. 62. Za naganny uznamy odstrzał jelenia – byka w 3 i 4 porożu

 63. 63. Jelenie byki w 6 roku życia zrzucają poroże

 64. 64. Mechanizm uderzeniowy w broni śrutowej znajduje się

 65. 65. Wielkość miotów przy inwentaryzacji jeleni metodą aktywnego tropienia

 66. 66. Wiek zająca po upolowaniu można określić na podstawie

 67. 67. Przyząbek to

 68. 68. Reintrodukcja to

 69. 69. Starsze jelenie – byki czemchają poroże

 70. 70. Oświadczenie o przeprowadzeniu oględzin tuszy i narządów wewnętrznych odstrzelonego zwierzęcia wypełnia i podpisuje:

 71. 71. Odłożona w czasie przerw w polowaniu broń musi być

 72. 72. Do ptactwa łownego zabrania się strzelać inaczej niż w locie. Wyjątek stanowią między innymi

 73. 73. Prawidłowa struktura płci u daniela powinna wynosić

 74. 74. Zwierzyna pozyskana w obwodzie łowieckim zgodnie z przepisami prawa stanowi własność

 75. 75. Na dzikie kaczki polujemy w okresie

 76. 76. Dzik zmienia suknię

 77. 77. Osoba posiadająca pozwolenie na broń jest obowiązana w razie zmiany miejsca zamieszkania zawiadomić o tym fakcie pisemnie organ Policji właściwy ze względu na nowe miejsce zamieszkania w ciągu

 78. 78. Okres godowy u danieli to

 79. 79. Tor lotu pocisku przy dobrze przestrzelonej broni

 80. 80. Dla lunety 7 x 56 średnica źrenicy wyjściowej wynosi

 81. 81. Celowanie do zwierzyny i oddanie strzału jest dopuszczalne

 82. 82. Jeżeli broń ma przyśpiesznik to wolno go użyć

 83. 83. Na polowaniu zbiorowym wolno strzelać do ptactwa w locie w kierunku naganki lub innych myśliwych jeżeli strzał oddaje się

 84. 84. Posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców wymaga zezwolenia

 85. 85. Obwód łowiecki polny jest to obszar w którym grunty leśne stanowią

 86. 86. Jeżeli w broni z celownikiem optycznym przestrzeliny układają się w prawo od punktu celowania, to należy

 87. 87. Polowanie w nocy może odbywać się na:

 88. 88. Skreślenie z listy członków koła może nastąpić z powodu między innymi niepłacenia składek i innych opłat na rzecz koła

 89. 89. „Czokiem” nazywa się

 90. 90. Podczas wykonywania polowania indywidualnego w nocy myśliwy obowiązany jest mieć przy sobie

 91. 91. Po tak zwanej plamie nosowej określamy wiek żywego

 92. 92. Polowanie na zające odbywa się przy udziale co najmniej

 93. 93. Ziarno kukurydzy jest karmą

 94. 94. Podczas przechodzenia przez przeszkody terenowe, a w szczególności rowy, kładki, płoty

 95. 95. Nie celuje się i nie strzela się do zwierzyny, jeżeli

 96. 96. Na strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim broń nosi się

 97. 97. Parkoty odbywają się

 98. 98. Strzelający ma obowiązek sprawdzenia wzrokowo drożność przewodu luf

 99. 99. Podaj jaki akt prawny mówi o zasadach posiadania i używania broni myśliwskiej

 100. 100. Do wykonywania polowania na zwierzynę drobną, używa się naboi śrutowych ze śrutem o średnicy do