Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Sprawdź swoją wiedzę łowiecką

Pytanie 1/100
Czas na odpowiedź 45 sek.

Wybierz poprawną odpowiedź. Na każdą odpowiedź masz 45 sekund.

 1. 1. Za strzał wzdłuż linii myśliwych, zwany „strzałem po linii” uważa się strzał, przy którym

 2. 2. Podaj jaki akt prawny mówi o zasadach posiadania i używania broni myśliwskiej

 3. 3. Nie wolno strzelać do zwierzyny znajdującej się w miocie, jeżeli naganka znajduje się od myśliwego w odległości

 4. 4. Niżej wymienione gatunki należą do zwierząt łownych i chronionych. Który zestaw zawiera tylko gatunki łowne ?

 5. 5. Znajomość stanu liczebnego pogłowia zwierzyny jest niezbędne do właściwego prowadzenia gospodarki łowieckiej. Do oceny liczebności jakiego gatunku zwierzyny służy metoda taksacji pasowej

 6. 6. Jelenie – byki w trzecim roku życia czemchają poroże

 7. 7. Przystrzelanie broni jest to

 8. 8. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego o terminach organizowanych przez siebie polowań zbiorowych zawiadamia

 9. 9. Upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego jest drukiem ścisłego zarachowania i jest

 10. 10. Powierzchnia poletek żerowych powinna wynosić;

 11. 11. Licówka to

 12. 12. Broń załadowana jest to broń

 13. 13. Dzik zmienia suknię

 14. 14. Przyśpiesznik w broni to

 15. 15. Na dzikie kaczki polujemy w okresie

 16. 16. Ciąża przedłużona występuje u

 17. 17. Polowanie na ptactwo może odbywać się pod warunkiem używania ułożonego w tym celu psa, w tym że jeden pies przypada na nie więcej niż

 18. 18. Na jelenie szlachetne – cielęta polujemy w okresie

 19. 19. Za nieprawidłowy uznamy odstrzał jelenia – byka w drugim porożu

 20. 20. Do polowania na jelenie – byki nie używa się amunicji kulowej

 21. 21. Do wykonywania polowania na zwierzynę drobną, używa się naboi śrutowych ze śrutem o średnicy do

 22. 22. Podział kraju na obwody łowieckie i zmiany granic tych obwodów dokonuje

 23. 23. Na polowaniu zbiorowym wolno strzelać do ptactwa w locie w kierunku naganki lub innych myśliwych jeżeli strzał oddaje się

 24. 24. Do nazewnictwa trofeum, jako odnogę, jelenia byka należy traktować odrostek o długości powyżej

 25. 25. Jeżeli broń ma przyśpiesznik to wolno go użyć

 26. 26. Myśliwy może należeć

 27. 27. Poszukiwanie postrzałka zwierzyny grubej w obwodzie łowieckim, w którym myśliwy nie ma upoważnienia do wykonywania polowania, może odbywać się pod warunkiem zawiadomienia

 28. 28. Do zwierzyny płowej zaliczamy

 29. 29. Laktacja u loch trwa około

 30. 30. Zbiorowo na jelenie-byki

 31. 31. Reintrodukcja to

 32. 32. Skreślenia z listy członków Zrzeszenia – osób fizycznych skazanych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwa wymienione w prawie łowieckim dokonuje

 33. 33. Przy ocenie prawidłowości odstrzału, za odstrzał zrealizowany w klasie wieku niezgodnej z wydanym upoważnieniem przyznaje się punkty

 34. 34. Wykluczenia członka z koła dokonuje

 35. 35. Rozstrzygnięcie sporu o strzeloną zwierzynę na polowaniu zbiorowym powinno nastąpić:

 36. 36. Posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców wymaga zezwolenia

 37. 37. Rykowisko u jeleni przypada na miesiące

 38. 38. Linia demarkacyjna to

 39. 39. Podczas przechodzenia przez przeszkody terenowe, a w szczególności rowy, kładki, płoty

 40. 40. Obwód łowiecki polny jest to obszar w którym grunty leśne stanowią

 41. 41. Huczka u dzików przypada na miesiące

 42. 42. Do znakowania pozyskanej na polowaniu indywidualnym tusz zwierzyny grubej dostarczonej do skupu zobowiązany jest

 43. 43. „Czokiem” nazywa się

 44. 44. Okres godowy u danieli to

 45. 45. Trzecią klasę wieku stanowią jelenie – byki

 46. 46. Do grupy psów legawych nie zalicza się

 47. 47. Myśliwy, który spóźnił się na polowanie

 48. 48. Tor lotu pocisku przy dobrze przestrzelonej broni

 49. 49. Osoba posiadająca pozwolenie na broń jest obowiązana w razie zmiany miejsca zamieszkania zawiadomić o tym fakcie pisemnie organ Policji właściwy ze względu na nowe miejsce zamieszkania w ciągu

 50. 50. Górna dopuszczalna granica strzału do sarny – rogacza z dubeltówki wynosi

 51. 51. Wiek zająca po upolowaniu można określić na podstawie

 52. 52. Zwierzęta łowne w stanie wolnym stanowią własność

 53. 53. Do psów VI grupy (gończe) FCI zaliczamy

 54. 54. Jesienno – zimowe ugrupowania sarn to

 55. 55. Parkoty odbywają się

 56. 56. Na polowaniu indywidualnym górna dopuszczalna granica strzału do łani – daniela z broni o lufach gładkich, wyposażonej w optyczny przyrząd celowniczy wynosi

 57. 57. Za rogacza łownego uznaje się rogacza

 58. 58. Za nieprawidłowy uznamy odstrzał sarny – rogacza w drugim porożu

 59. 59. Obwody łowieckie wydzierżawiane są na wniosek

 60. 60. Wieńce jeleni zasługują na złoty medal gdy zostaną wycenione na

 61. 61. Za optymalne zagęszczenie pozwalające na prowadzenie właściwej gospodarki jeleniem uważa się zagęszczenie wynosząc w przeliczeniu na 1000 ha powierzchni leśnej obwodu

 62. 62. Trzecie poroże sarny – rogacza to

 63. 63. Dopuszcza się podniesienie zwierzyny drobnej, która po strzale padła w cudzym obwodzie łowieckim

 64. 64. Sarny mają pełne stałe uzębienie od

 65. 65. Pożądana struktura płci u sarn powinna wynosić

 66. 66. Przy ocenie prawidłowości odstrzału , za niestaranne spreparowanie trofeów przyznaje się punkty

 67. 67. Energia pocisku na torze lotu zależy od

 68. 68. Za daniela – byka łownego uznaje się byka

 69. 69. Za naganny uznamy odstrzał jelenia – byka w 3 i 4 porożu

 70. 70. Przy przechodzeniu, przejeżdżaniu lub przebywaniu w obwodzie łowieckim w którym myśliwy nie ma upoważnienia do wykonywania polowania, przy korzystaniu z publicznych środków lokomocji oraz w czasie przebywania na terenie miast i osiedli

 71. 71. Podczas wchodzenia i schodzenia z ambony

 72. 72. Nie celuje się i nie strzela się do zwierzyny, jeżeli

 73. 73. Wielkość miotów przy inwentaryzacji jeleni metodą aktywnego tropienia

 74. 74. Śrut nr „2” ma średnicę

 75. 75. W przypadku małych odległości między stanowiskami myśliwych

 76. 76. Do ptactwa łownego zabrania się strzelać inaczej niż w locie. Wyjątek stanowią między innymi

 77. 77. Do wykonywania polowania dopuszczona jest wyłącznie myśliwska broń palna, z której po maksymalnym załadowaniu można oddać najwyżej

 78. 78. Pierwszą klasę wieku stanowią kozły

 79. 79. Przyrost zrealizowany u sarny wynosi

 80. 80. Używanie optycznych przyrządów celowniczych na polowaniach zbiorowych możliwe jest

 81. 81. Z odbycia stażu zwolnieni są

 82. 82. Metoda „Przybylskiego” miała zastosowanie przy inwentaryzacji

 83. 83. Oświadczenie o przeprowadzeniu oględzin tuszy i narządów wewnętrznych odstrzelonego zwierzęcia wypełnia i podpisuje:

 84. 84. Polowanie indywidualne nie może odbywać się:

 85. 85. Wymiana upierzenia młodocianego na upierzenie ptaków dorosłych u bażantów zaczyna się w wieku

 86. 86. Na gęsi polujemy w okresie

 87. 87. Myśliwy wyposażony w broń kulową o lufach gwintowanych z zamontowanym optycznym przyrządem celowniczym może oddać strzał do zwierzyny znajdującej się od niego w odległości nie większej niż:

 88. 88. Na lisy w stogach polujemy z

 89. 89. Zarząd Okręgowy liczy

 90. 90. Roczny plan łowiecki sporządza

 91. 91. Celowanie do zwierzyny i oddanie strzału jest dopuszczalne

 92. 92. Szerokość i wysokość róży nie mierzymy przy wycenie medalowej

 93. 93. Po tak zwanej plamie nosowej określamy wiek żywego

 94. 94. Liściarka jest to karma

 95. 95. Ostatnie pędzenie na polowaniu zbiorowym nie może zakończyć się

 96. 96. Polowanie w nocy może odbywać się na:

 97. 97. Podczas wykonywania polowania indywidualnego w nocy myśliwy obowiązany jest mieć przy sobie

 98. 98. Polowanie z psami lub naganką może odbywać się w okresie od

 99. 99. Przyrost zrealizowany u jelenia szlachetnego wynosi

 100. 100. Polowanie na zające odbywa się przy udziale co najmniej