Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Sprawdź swoją wiedzę łowiecką

Pytanie 1/100
Czas na odpowiedź 45 sek.

Wybierz poprawną odpowiedź. Na każdą odpowiedź masz 45 sekund.

 1. 1. Odstrzał selekcyjny samców zwierzyny płowej ma na celu

 2. 2. Po zakończeniu ostatniego pędzenia, przed zejściem ze stanowiska myśliwy musi

 3. 3. Na polowaniu zbiorowym dopuszczalna granica strzału do jenota w miot kulą z broni o lufie gwintowanej wyposażonej w optyczny przyrząd celowniczy wynosi

 4. 4. Jako selekcyjne w II klasie wieku uważa się jelenie byki

 5. 5. Licówka to

 6. 6. Myśliwy może należeć

 7. 7. O jakiej maksymalnej grubości śrut może być używany podczas strzelań myśliwskich do rzutków

 8. 8. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego o terminach organizowanych przez siebie polowań zbiorowych zawiadamia

 9. 9. Przy ocenie prawidłowości odstrzału , za niestaranne spreparowanie trofeów przyznaje się punkty

 10. 10. Za naganny uznamy odstrzał rogacza w trzecim porożu

 11. 11. Oświadczenie o przeprowadzeniu oględzin tuszy i narządów wewnętrznych odstrzelonego zwierzęcia wypełnia i podpisuje:

 12. 12. Broń załadowana jest to broń

 13. 13. Przy przechodzeniu, przejeżdżaniu lub przebywaniu w obwodzie łowieckim w którym myśliwy nie ma upoważnienia do wykonywania polowania, przy korzystaniu z publicznych środków lokomocji oraz w czasie przebywania na terenie miast i osiedli

 14. 14. Przy ocenie prawidłowości odstrzału, za odstrzał zrealizowany w klasie wieku niezgodnej z wydanym upoważnieniem przyznaje się punkty

 15. 15. Polowanie z psami lub naganką może odbywać się w okresie od

 16. 16. Polowanie na zające odbywa się przy udziale co najmniej

 17. 17. Pożądana struktura płci u sarn powinna wynosić

 18. 18. Ostatnie pędzenie na polowaniu zbiorowym nie może zakończyć się

 19. 19. Przyząbek to

 20. 20. „Czokiem” nazywa się

 21. 21. Górna dopuszczalna granica strzału do sarny – rogacza z dubeltówki wynosi

 22. 22. Znajomość stanu liczebnego pogłowia zwierzyny jest niezbędne do właściwego prowadzenia gospodarki łowieckiej. Do oceny liczebności jakiego gatunku zwierzyny służy metoda taksacji pasowej

 23. 23. Dzik zmienia suknię

 24. 24. Wieńce jeleni zasługują na złoty medal gdy zostaną wycenione na

 25. 25. Nabywca broni myśliwskiej zobowiązany jest zarejestrować ją w terminie

 26. 26. Obwody łowieckie leśne wydzierżawia

 27. 27. Ciąża przedłużona występuje u

 28. 28. Upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego jest drukiem ścisłego zarachowania i jest

 29. 29. Przyrost zrealizowany u sarny wynosi

 30. 30. Odszkodowanie za szkody wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny nie przysługuje

 31. 31. Do wykonywania polowania dopuszczona jest wyłącznie myśliwska broń palna, z której po maksymalnym załadowaniu można oddać najwyżej

 32. 32. Średnica pocisku amunicji 308 W wynosi

 33. 33. Pozyskanie rogaczy powinno wynosić

 34. 34. Jelenie byki w 6 roku życia zrzucają poroże

 35. 35. Rykowisko u jeleni przypada na miesiące

 36. 36. Zwierzęta łowne w stanie wolnym stanowią własność

 37. 37. Trzecią klasę wieku stanowią jelenie – byki

 38. 38. Podczas przechodzenia przez przeszkody terenowe, a w szczególności rowy, kładki, płoty

 39. 39. Poszukiwanie postrzałka zwierzyny grubej w obwodzie łowieckim, w którym myśliwy nie ma upoważnienia do wykonywania polowania, może odbywać się pod warunkiem zawiadomienia

 40. 40. Ziarno kukurydzy jest karmą

 41. 41. Zwierzyna pozyskana w obwodzie łowieckim zgodnie z przepisami prawa stanowi własność

 42. 42. Linia demarkacyjna to

 43. 43. Posiadacz broni w przypadku jej utraty jest obowiązany zawiadomić o tym Policję, nie później od chwili stwierdzenia utraty broni niż w ciągu

 44. 44. Objętość poroża mierzymy przy wycenie medalowej

 45. 45. Za optymalne zagęszczenie pozwalające na prowadzenie właściwej gospodarki jeleniem uważa się zagęszczenie wynosząc w przeliczeniu na 1000 ha powierzchni leśnej obwodu

 46. 46. Jesienno – zimowe ugrupowania sarn to

 47. 47. Starsze jelenie – byki czemchają poroże

 48. 48. Strzelający ma obowiązek sprawdzenia wzrokowo drożność przewodu luf

 49. 49. Do wykonywania polowania na zwierzynę drobną, używa się naboi śrutowych ze śrutem o średnicy do

 50. 50. Przystrzelanie broni jest to

 51. 51. Na polowaniu zbiorowym dopuszczalna granica strzału do łań-jelenia poza miot kulą z broni o lufach gładkich, wyposażonej w optyczny przyrząd celowniczy wynosi

 52. 52. Wielkość terytorium u rogacza zależy od

 53. 53. Na polowaniu zbiorowym, zejście ze stanowiska z bronią załadowaną jest

 54. 54. Pozwolenie na broń nie wydaje się osobom nie mającym ukończonych

 55. 55. Reintrodukcja to

 56. 56. Na polowaniu zbiorowym wolno strzelać do ptactwa w locie w kierunku naganki lub innych myśliwych jeżeli strzał oddaje się

 57. 57. Główna pora wylęgu kuropatw to

 58. 58. Na polowaniu indywidualnym górna dopuszczalna granica strzału do łani – daniela z broni o lufach gładkich, wyposażonej w optyczny przyrząd celowniczy wynosi

 59. 59. Po tak zwanej plamie nosowej określamy wiek żywego

 60. 60. Rozstrzygnięcie sporu o strzeloną zwierzynę na polowaniu zbiorowym powinno nastąpić:

 61. 61. Czyrykanie to głos?

 62. 62. Prawidłowa struktura płci u daniela powinna wynosić

 63. 63. Wielkość miotów przy inwentaryzacji jeleni metodą aktywnego tropienia

 64. 64. Wykluczenia członka z koła dokonuje

 65. 65. Na lisy w stogach polujemy z

 66. 66. Do nazewnictwa trofeum, jako odnogę, jelenia byka należy traktować odrostek o długości powyżej

 67. 67. W przypadku małych odległości między stanowiskami myśliwych

 68. 68. Do grupy psów legawych nie zalicza się

 69. 69. Na daniele – byki można polować przy użyciu broni myśliwskiej

 70. 70. Kaliber broni śrutowej oznacza

 71. 71. Mechanizm uderzeniowy w broni śrutowej znajduje się

 72. 72. Na gęsi polujemy w okresie

 73. 73. Do znakowania pozyskanej na polowaniu indywidualnym tusz zwierzyny grubej dostarczonej do skupu zobowiązany jest

 74. 74. Trzecie poroże sarny – rogacza to

 75. 75. Okres godowy u danieli to

 76. 76. Mnichem nazywamy

 77. 77. Celowanie do zwierzyny i oddanie strzału jest dopuszczalne

 78. 78. Polowanie w nocy może odbywać się na:

 79. 79. Zarząd Okręgowy liczy

 80. 80. Podczas wykonywania polowania indywidualnego w nocy myśliwy obowiązany jest mieć przy sobie

 81. 81. Huczka u dzików przypada na miesiące

 82. 82. Przy przechodzeniu lub przejeżdżaniu przez tereny zabudowane albo poruszanie się pojazdem w obwodzie, w którym myśliwy wykonuje polowanie

 83. 83. Wymiana upierzenia młodocianego na upierzenie ptaków dorosłych u bażantów zaczyna się w wieku

 84. 84. Posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców wymaga zezwolenia

 85. 85. Za rogacza łownego uznaje się rogacza

 86. 86. Pozyskanie jeleni – byków powinno wynosić

 87. 87. Używanie optycznych przyrządów celowniczych na polowaniach zbiorowych możliwe jest

 88. 88. Jeżeli broń ma przyśpiesznik to wolno go użyć

 89. 89. Polowanie na ptactwo może odbywać się pod warunkiem używania ułożonego w tym celu psa, w tym że jeden pies przypada na nie więcej niż

 90. 90. Sarny mają pełne stałe uzębienie od

 91. 91. W przypadku pozyskania zwierzyny grubej na polowaniu indywidualnym myśliwy jest zobowiązany odnotować ten fakt w posiadanym upoważnieniu do wykonywania polowania indywidualnego

 92. 92. Do ptactwa łownego zabrania się strzelać inaczej niż w locie. Wyjątek stanowią między innymi

 93. 93. Podczas wchodzenia i schodzenia z ambony

 94. 94. Podczas polowania zabrania się wykorzystywania

 95. 95. Myśliwy, który spóźnił się na polowanie

 96. 96. Podaj jaki akt prawny mówi o zasadach posiadania i używania broni myśliwskiej

 97. 97. Bekowisko u danieli występuje

 98. 98. Nie wolno strzelać do zwierzyny znajdującej się w miocie, jeżeli naganka znajduje się od myśliwego w odległości

 99. 99. Po zajęciu stanowiska na polowaniu zbiorowym myśliwy jest obowiązany przyjąć pozycję

 100. 100. Metoda „Przybylskiego” miała zastosowanie przy inwentaryzacji