Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Sprawdź swoją wiedzę łowiecką

Pytanie 1/100
Czas na odpowiedź 45 sek.

Wybierz poprawną odpowiedź. Na każdą odpowiedź masz 45 sekund.

 1. 1. Ciąża przedłużona występuje u

 2. 2. Dopuszcza się podniesienie zwierzyny drobnej, która po strzale padła w cudzym obwodzie łowieckim

 3. 3. Niżej wymienione gatunki należą do zwierząt łownych i chronionych. Który zestaw zawiera tylko gatunki łowne ?

 4. 4. Na daniele – byki można polować przy użyciu broni myśliwskiej

 5. 5. Do znakowania pozyskanej na polowaniu indywidualnym tusz zwierzyny grubej dostarczonej do skupu zobowiązany jest

 6. 6. Okres godowy u danieli to

 7. 7. Na strzelnicy przyśpiesznik wolno napinać wyłącznie podczas strzelania do

 8. 8. Odłożona w czasie przerw w polowaniu broń musi być

 9. 9. Posiadacz broni w przypadku jej utraty jest obowiązany zawiadomić o tym Policję, nie później od chwili stwierdzenia utraty broni niż w ciągu

 10. 10. Myśliwy wyposażony w broń kulową o lufach gwintowanych z zamontowanym optycznym przyrządem celowniczym może oddać strzał do zwierzyny znajdującej się od niego w odległości nie większej niż:

 11. 11. Podczas wykonywania polowania indywidualnego w nocy myśliwy obowiązany jest mieć przy sobie

 12. 12. Podczas przechodzenia przez przeszkody terenowe, a w szczególności rowy, kładki, płoty

 13. 13. Wiek zająca po upolowaniu można określić na podstawie

 14. 14. Obwody łowieckie leśne wydzierżawia

 15. 15. Broń załadowana jest to broń

 16. 16. Dla lunety 7 x 56 średnica źrenicy wyjściowej wynosi

 17. 17. Pierwszą klasę wieku stanowią kozły

 18. 18. Linia demarkacyjna to

 19. 19. „Czokiem” nazywa się

 20. 20. Na polowaniu zbiorowym dopuszczalna granica strzału do jenota w miot kulą z broni o lufie gwintowanej wyposażonej w optyczny przyrząd celowniczy wynosi

 21. 21. Liściarka jest to karma

 22. 22. Wykluczenia członka z koła dokonuje

 23. 23. Laktacja u loch trwa około

 24. 24. Do psów VI grupy (gończe) FCI zaliczamy

 25. 25. Pozyskanie jeleni – byków powinno wynosić

 26. 26. Podaj jaki akt prawny mówi o zasadach posiadania i używania broni myśliwskiej

 27. 27. Po tak zwanej plamie nosowej określamy wiek żywego

 28. 28. Licówka to

 29. 29. Podczas polowania zabrania się wykorzystywania

 30. 30. Do wykonywania polowania na zwierzynę drobną, używa się naboi śrutowych ze śrutem o średnicy do

 31. 31. Przyrost zrealizowany u jelenia szlachetnego wynosi

 32. 32. Ostatnie pędzenie na polowaniu zbiorowym nie może zakończyć się

 33. 33. Na gęsi polujemy w okresie

 34. 34. Strzelający ma obowiązek sprawdzenia wzrokowo drożność przewodu luf

 35. 35. Górna dopuszczalna granica strzału do sarny – rogacza z dubeltówki wynosi

 36. 36. Jako selekcyjne w II klasie wieku uważa się jelenie byki

 37. 37. Śrut nr „2” ma średnicę

 38. 38. Na polowaniu zbiorowym, zejście ze stanowiska z bronią załadowaną jest

 39. 39. Odstrzał selekcyjny samców zwierzyny płowej ma na celu

 40. 40. Trzecią klasę wieku stanowią jelenie – byki

 41. 41. Polowanie z psami lub naganką może odbywać się w okresie od

 42. 42. Do ptactwa łownego zabrania się strzelać inaczej niż w locie. Wyjątek stanowią między innymi

 43. 43. Przystrzelanie broni jest to

 44. 44. Do wykonywania polowania dopuszczona jest wyłącznie myśliwska broń palna, z której po maksymalnym załadowaniu można oddać najwyżej

 45. 45. Przy przeciętnej wielkości chmar żeńskich w okresie wczesnej wiosny wynoszącej 8-9 szt zagęszczenie jeleni wynosi

 46. 46. Mnichem nazywamy

 47. 47. Do nazewnictwa trofeum, jako odnogę, jelenia byka należy traktować odrostek o długości powyżej

 48. 48. Pozwolenie na broń nie wydaje się osobom nie mającym ukończonych

 49. 49. Nie wolno strzelać ze stanowiska na linii myśliwych w kierunku stanowisk na flankach i ze stanowisk na flankach w kierunku linii myśliwych

 50. 50. Nabywca broni myśliwskiej zobowiązany jest zarejestrować ją w terminie

 51. 51. Polowanie na zające odbywa się przy udziale co najmniej

 52. 52. Jeżeli w broni z celownikiem optycznym przestrzeliny układają się w prawo od punktu celowania, to należy

 53. 53. Wielkość terytorium u rogacza zależy od

 54. 54. Obwód łowiecki polny jest to obszar w którym grunty leśne stanowią

 55. 55. Po zajęciu stanowiska na polowaniu zbiorowym myśliwy jest obowiązany przyjąć pozycję

 56. 56. Przyśpiesznik w broni to

 57. 57. Na polowaniu zbiorowym broń wolno załadować

 58. 58. Energia pocisku na torze lotu zależy od

 59. 59. Wielkość miotów przy inwentaryzacji jeleni metodą aktywnego tropienia

 60. 60. Osoba posiadająca pozwolenie na broń jest obowiązana w razie zmiany miejsca zamieszkania zawiadomić o tym fakcie pisemnie organ Policji właściwy ze względu na nowe miejsce zamieszkania w ciągu

 61. 61. W przypadku pozyskania zwierzyny grubej na polowaniu indywidualnym myśliwy jest zobowiązany odnotować ten fakt w posiadanym upoważnieniu do wykonywania polowania indywidualnego

 62. 62. Zbiorowo na jelenie-byki

 63. 63. Za optymalne zagęszczenie pozwalające na prowadzenie właściwej gospodarki jeleniem uważa się zagęszczenie wynosząc w przeliczeniu na 1000 ha powierzchni leśnej obwodu

 64. 64. Na lisy w stogach polujemy z

 65. 65. Przelatek to dzik

 66. 66. Odszkodowanie za szkody wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny nie przysługuje

 67. 67. Do zwierzyny płowej zaliczamy

 68. 68. Jeleń – byk osiąga szczyt rozwoju poroża około

 69. 69. Przy przechodzeniu, przejeżdżaniu lub przebywaniu w obwodzie łowieckim w którym myśliwy nie ma upoważnienia do wykonywania polowania, przy korzystaniu z publicznych środków lokomocji oraz w czasie przebywania na terenie miast i osiedli

 70. 70. Upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego jest drukiem ścisłego zarachowania i jest

 71. 71. Skreślenia z listy członków Zrzeszenia – osób fizycznych skazanych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwa wymienione w prawie łowieckim dokonuje

 72. 72. Huczka u dzików przypada na miesiące

 73. 73. Prawidłowa struktura płci u daniela powinna wynosić

 74. 74. Znajomość stanu liczebnego pogłowia zwierzyny jest niezbędne do właściwego prowadzenia gospodarki łowieckiej. Do oceny liczebności jakiego gatunku zwierzyny służy metoda taksacji pasowej

 75. 75. Bekowisko u danieli występuje

 76. 76. Zwierzyna pozyskana w obwodzie łowieckim zgodnie z przepisami prawa stanowi własność

 77. 77. Do grupy psów legawych nie zalicza się

 78. 78. Rozstrzygnięcie sporu o strzeloną zwierzynę na polowaniu zbiorowym powinno nastąpić:

 79. 79. Wieńce jeleni zasługują na złoty medal gdy zostaną wycenione na

 80. 80. Rykowisko u jeleni przypada na miesiące

 81. 81. Skreślenie z listy członków koła może nastąpić z powodu między innymi niepłacenia składek i innych opłat na rzecz koła

 82. 82. Poszukiwanie postrzałka zwierzyny grubej w obwodzie łowieckim, w którym myśliwy nie ma upoważnienia do wykonywania polowania, może odbywać się pod warunkiem zawiadomienia

 83. 83. Poroże jelenia – byka to

 84. 84. Objętość poroża mierzymy przy wycenie medalowej

 85. 85. Celowanie do zwierzyny i oddanie strzału jest dopuszczalne

 86. 86. Na polowaniu indywidualnym górna dopuszczalna granica strzału do łani – daniela z broni o lufach gładkich, wyposażonej w optyczny przyrząd celowniczy wynosi

 87. 87. Za rogacza łownego uznaje się rogacza

 88. 88. Roczny plan łowiecki sporządza

 89. 89. Jesienno – zimowe ugrupowania sarn to

 90. 90. Oświadczenie o przeprowadzeniu oględzin tuszy i narządów wewnętrznych odstrzelonego zwierzęcia wypełnia i podpisuje:

 91. 91. Polowanie indywidualne nie może odbywać się:

 92. 92. Przy przechodzeniu lub przejeżdżaniu przez tereny zabudowane albo poruszanie się pojazdem w obwodzie, w którym myśliwy wykonuje polowanie

 93. 93. Metoda „Przybylskiego” miała zastosowanie przy inwentaryzacji

 94. 94. Tor lotu pocisku przy dobrze przestrzelonej broni

 95. 95. Szerokość i wysokość róży nie mierzymy przy wycenie medalowej

 96. 96. Polowanie w nocy może odbywać się na:

 97. 97. Posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców wymaga zezwolenia

 98. 98. Obwody łowieckie wydzierżawiane są na wniosek

 99. 99. Przy ocenie prawidłowości odstrzału, za odstrzał zrealizowany w klasie wieku niezgodnej z wydanym upoważnieniem przyznaje się punkty

 100. 100. Trzecie poroże sarny – rogacza to