Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Sprawdź swoją wiedzę łowiecką

Pytanie 1/100
Czas na odpowiedź 45 sek.

Wybierz poprawną odpowiedź. Na każdą odpowiedź masz 45 sekund.

 1. 1. Do nazewnictwa trofeum, jako odnogę, jelenia byka należy traktować odrostek o długości powyżej

 2. 2. Górna dopuszczalna granica strzału do sarny – rogacza z dubeltówki wynosi

 3. 3. Dopuszcza się podniesienie zwierzyny drobnej, która po strzale padła w cudzym obwodzie łowieckim

 4. 4. Przyząbek to

 5. 5. Jako selekcyjne w II klasie wieku uważa się jelenie byki

 6. 6. Za strzał wzdłuż linii myśliwych, zwany „strzałem po linii” uważa się strzał, przy którym

 7. 7. Na polowaniu zbiorowym dopuszczalna granica strzału do jenota w miot kulą z broni o lufie gwintowanej wyposażonej w optyczny przyrząd celowniczy wynosi

 8. 8. Po tak zwanej plamie nosowej określamy wiek żywego

 9. 9. Jeżeli w broni z celownikiem optycznym przestrzeliny układają się w prawo od punktu celowania, to należy

 10. 10. Niżej wymienione gatunki należą do zwierząt łownych i chronionych. Który zestaw zawiera tylko gatunki łowne ?

 11. 11. Jeżeli broń ma przyśpiesznik to wolno go użyć

 12. 12. Powierzchnia poletek żerowych powinna wynosić;

 13. 13. Parkoty odbywają się

 14. 14. Strzelający ma obowiązek sprawdzenia wzrokowo drożność przewodu luf

 15. 15. Upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego jest drukiem ścisłego zarachowania i jest

 16. 16. Przyrost zrealizowany u sarny wynosi

 17. 17. Podczas wykonywania polowania indywidualnego w nocy myśliwy obowiązany jest mieć przy sobie

 18. 18. Wymiana upierzenia młodocianego na upierzenie ptaków dorosłych u bażantów zaczyna się w wieku

 19. 19. Jelenie – byki w trzecim roku życia czemchają poroże

 20. 20. Objętość poroża mierzymy przy wycenie medalowej

 21. 21. Myśliwy wyposażony w broń kulową o lufach gwintowanych z zamontowanym optycznym przyrządem celowniczym może oddać strzał do zwierzyny znajdującej się od niego w odległości nie większej niż:

 22. 22. Na polowaniu zbiorowym broń wolno załadować

 23. 23. Podaj jaki akt prawny mówi o zasadach posiadania i używania broni myśliwskiej

 24. 24. Za naganny uznamy odstrzał rogacza w trzecim porożu

 25. 25. Przyrost zrealizowany u jelenia szlachetnego wynosi

 26. 26. Podczas przechodzenia przez przeszkody terenowe, a w szczególności rowy, kładki, płoty

 27. 27. Do polowania na jelenie – byki nie używa się amunicji kulowej

 28. 28. Skreślenie z listy członków koła może nastąpić z powodu między innymi niepłacenia składek i innych opłat na rzecz koła

 29. 29. Po zakończeniu ostatniego pędzenia, przed zejściem ze stanowiska myśliwy musi

 30. 30. W przypadku małych odległości między stanowiskami myśliwych

 31. 31. Prawidłowa struktura płci u daniela powinna wynosić

 32. 32. „Czokiem” nazywa się

 33. 33. Odłożona w czasie przerw w polowaniu broń musi być

 34. 34. Z odbycia stażu zwolnieni są

 35. 35. Zarząd Okręgowy liczy

 36. 36. Do psów VI grupy (gończe) FCI zaliczamy

 37. 37. Pozyskanie rogaczy powinno wynosić

 38. 38. Do ptactwa łownego zabrania się strzelać inaczej niż w locie. Wyjątek stanowią między innymi

 39. 39. Broń załadowana jest to broń

 40. 40. Przyśpiesznik w broni to

 41. 41. Używanie optycznych przyrządów celowniczych na polowaniach zbiorowych możliwe jest

 42. 42. Linia demarkacyjna to

 43. 43. Za daniela – byka łownego uznaje się byka

 44. 44. Mechanizm uderzeniowy w broni śrutowej znajduje się

 45. 45. Śrut nr „2” ma średnicę

 46. 46. Metoda „Przybylskiego” miała zastosowanie przy inwentaryzacji

 47. 47. W przypadku pozyskania zwierzyny grubej na polowaniu indywidualnym myśliwy jest zobowiązany odnotować ten fakt w posiadanym upoważnieniu do wykonywania polowania indywidualnego

 48. 48. Huczka u dzików przypada na miesiące

 49. 49. Rykowisko u jeleni przypada na miesiące

 50. 50. Obwody łowieckie leśne wydzierżawia

 51. 51. Szerokość i wysokość róży nie mierzymy przy wycenie medalowej

 52. 52. Na lisy w stogach polujemy z

 53. 53. Roczny plan łowiecki sporządza

 54. 54. Do wykonywania polowania dopuszczona jest wyłącznie myśliwska broń palna, z której po maksymalnym załadowaniu można oddać najwyżej

 55. 55. Laktacja u loch trwa około

 56. 56. Na strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim broń nosi się

 57. 57. Polowanie na ptactwo może odbywać się pod warunkiem używania ułożonego w tym celu psa, w tym że jeden pies przypada na nie więcej niż

 58. 58. Przelatek to dzik

 59. 59. Za optymalne zagęszczenie pozwalające na prowadzenie właściwej gospodarki jeleniem uważa się zagęszczenie wynosząc w przeliczeniu na 1000 ha powierzchni leśnej obwodu

 60. 60. Polowanie w nocy może odbywać się na:

 61. 61. Przy przechodzeniu lub przejeżdżaniu przez tereny zabudowane albo poruszanie się pojazdem w obwodzie, w którym myśliwy wykonuje polowanie

 62. 62. Główna pora wylęgu kuropatw to

 63. 63. Przy przechodzeniu, przejeżdżaniu lub przebywaniu w obwodzie łowieckim w którym myśliwy nie ma upoważnienia do wykonywania polowania, przy korzystaniu z publicznych środków lokomocji oraz w czasie przebywania na terenie miast i osiedli

 64. 64. Pierwszą klasę wieku stanowią kozły

 65. 65. Mnichem nazywamy

 66. 66. Dla lunety 7 x 56 średnica źrenicy wyjściowej wynosi

 67. 67. Wielkość terytorium u rogacza zależy od

 68. 68. Nabywca broni myśliwskiej zobowiązany jest zarejestrować ją w terminie

 69. 69. Podczas polowania zabrania się wykorzystywania

 70. 70. Na polowaniu zbiorowym, zejście ze stanowiska z bronią załadowaną jest

 71. 71. Do zwierzyny płowej zaliczamy

 72. 72. Szybkość pocisku wystrzelonego z broni gwintowanej o kalibrze 7x64 w odległości 100 od wylotu lufy (czeska amunicja kulowa) wynosi

 73. 73. Na jelenie szlachetne – cielęta polujemy w okresie

 74. 74. Na polowaniu indywidualnym górna dopuszczalna granica strzału do łani – daniela z broni o lufach gładkich, wyposażonej w optyczny przyrząd celowniczy wynosi

 75. 75. Wykluczenia członka z koła dokonuje

 76. 76. Oświadczenie o przeprowadzeniu oględzin tuszy i narządów wewnętrznych odstrzelonego zwierzęcia wypełnia i podpisuje:

 77. 77. Myśliwy, który spóźnił się na polowanie

 78. 78. Sarny mają pełne stałe uzębienie od

 79. 79. Zwierzyna pozyskana w obwodzie łowieckim zgodnie z przepisami prawa stanowi własność

 80. 80. Kaliber broni śrutowej oznacza

 81. 81. Jeleń – byk osiąga szczyt rozwoju poroża około

 82. 82. Starsze jelenie – byki czemchają poroże

 83. 83. Ziarno kukurydzy jest karmą

 84. 84. Jelenie byki w 6 roku życia zrzucają poroże

 85. 85. Osoba posiadająca pozwolenie na broń jest obowiązana w razie zmiany miejsca zamieszkania zawiadomić o tym fakcie pisemnie organ Policji właściwy ze względu na nowe miejsce zamieszkania w ciągu

 86. 86. Podział kraju na obwody łowieckie i zmiany granic tych obwodów dokonuje

 87. 87. Trzecią klasę wieku stanowią jelenie – byki

 88. 88. Podczas wchodzenia i schodzenia z ambony

 89. 89. Licówka to

 90. 90. Za nieprawidłowy uznamy odstrzał sarny – rogacza w drugim porożu

 91. 91. Jesienno – zimowe ugrupowania sarn to

 92. 92. Obwód łowiecki polny jest to obszar w którym grunty leśne stanowią

 93. 93. Nie wolno strzelać do zwierzyny znajdującej się w miocie, jeżeli naganka znajduje się od myśliwego w odległości

 94. 94. Do znakowania pozyskanej na polowaniu indywidualnym tusz zwierzyny grubej dostarczonej do skupu zobowiązany jest

 95. 95. Do grupy psów legawych nie zalicza się

 96. 96. Skreślenia z listy członków Zrzeszenia – osób fizycznych skazanych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwa wymienione w prawie łowieckim dokonuje

 97. 97. Odstrzał selekcyjny samców zwierzyny płowej ma na celu

 98. 98. Polowanie indywidualne nie może odbywać się:

 99. 99. Na daniele – byki można polować przy użyciu broni myśliwskiej

 100. 100. Posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców wymaga zezwolenia