Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Sprawdź swoją wiedzę łowiecką

Pytanie 1/100
Czas na odpowiedź 45 sek.

Wybierz poprawną odpowiedź. Na każdą odpowiedź masz 45 sekund.

 1. 1. Zwierzęta łowne w stanie wolnym stanowią własność

 2. 2. Wiek zająca po upolowaniu można określić na podstawie

 3. 3. Dopuszcza się podniesienie zwierzyny drobnej, która po strzale padła w cudzym obwodzie łowieckim

 4. 4. Przystrzelanie broni jest to

 5. 5. Za naganny uznamy odstrzał jelenia – byka w 3 i 4 porożu

 6. 6. Po tak zwanej plamie nosowej określamy wiek żywego

 7. 7. Poroże jelenia – byka to

 8. 8. Bekowisko u danieli występuje

 9. 9. Przy ocenie prawidłowości odstrzału , za niestaranne spreparowanie trofeów przyznaje się punkty

 10. 10. Licówka to

 11. 11. Przyrost zrealizowany u sarny wynosi

 12. 12. Linia demarkacyjna to

 13. 13. Powierzchnia poletek żerowych powinna wynosić;

 14. 14. Oświadczenie o przeprowadzeniu oględzin tuszy i narządów wewnętrznych odstrzelonego zwierzęcia wypełnia i podpisuje:

 15. 15. Jesienno – zimowe ugrupowania sarn to

 16. 16. Niżej wymienione gatunki należą do zwierząt łownych i chronionych. Który zestaw zawiera tylko gatunki łowne ?

 17. 17. Wymiana upierzenia młodocianego na upierzenie ptaków dorosłych u bażantów zaczyna się w wieku

 18. 18. Myśliwy, który spóźnił się na polowanie

 19. 19. Zarząd Okręgowy liczy

 20. 20. Za daniela – byka łownego uznaje się byka

 21. 21. Mnichem nazywamy

 22. 22. Nie przyznaje się punktów niebieskich za odstrzał

 23. 23. Reintrodukcja to

 24. 24. Odstrzał selekcyjny samców zwierzyny płowej ma na celu

 25. 25. Pożądana struktura płci u sarn powinna wynosić

 26. 26. Zbiorowo na jelenie-byki

 27. 27. O jakiej maksymalnej grubości śrut może być używany podczas strzelań myśliwskich do rzutków

 28. 28. Broń załadowana jest to broń

 29. 29. Na gęsi polujemy w okresie

 30. 30. Obwody łowieckie leśne wydzierżawia

 31. 31. Okres godowy u danieli to

 32. 32. Polowanie z psami lub naganką może odbywać się w okresie od

 33. 33. Wykluczenia członka z koła dokonuje

 34. 34. Pozyskanie rogaczy powinno wynosić

 35. 35. Przy ocenie prawidłowości odstrzału, za odstrzał zrealizowany w klasie wieku niezgodnej z wydanym upoważnieniem przyznaje się punkty

 36. 36. Rykowisko u jeleni przypada na miesiące

 37. 37. Obwody łowieckie wydzierżawiane są na wniosek

 38. 38. Roczny plan łowiecki sporządza

 39. 39. Myśliwy może należeć

 40. 40. Energia pocisku na torze lotu zależy od

 41. 41. Na polowaniu zbiorowym, zejście ze stanowiska z bronią załadowaną jest

 42. 42. Na polowaniu zbiorowym broń wolno załadować

 43. 43. Polowanie na zające odbywa się przy udziale co najmniej

 44. 44. Do kaczek nurkujących zaliczamy

 45. 45. Poszukiwanie postrzałka zwierzyny grubej w obwodzie łowieckim, w którym myśliwy nie ma upoważnienia do wykonywania polowania, może odbywać się pod warunkiem zawiadomienia

 46. 46. Przelatek to dzik

 47. 47. Osoba posiadająca pozwolenie na broń jest obowiązana w razie zmiany miejsca zamieszkania zawiadomić o tym fakcie pisemnie organ Policji właściwy ze względu na nowe miejsce zamieszkania w ciągu

 48. 48. Górna dopuszczalna granica strzału do sarny – rogacza z dubeltówki wynosi

 49. 49. Na polowaniu indywidualnym górna dopuszczalna granica strzału do łani – daniela z broni o lufach gładkich, wyposażonej w optyczny przyrząd celowniczy wynosi

 50. 50. Szybkość pocisku wystrzelonego z broni gwintowanej o kalibrze 7x64 w odległości 100 od wylotu lufy (czeska amunicja kulowa) wynosi

 51. 51. Za nieprawidłowy uznamy odstrzał sarny – rogacza w drugim porożu

 52. 52. Na lisy w stogach polujemy z

 53. 53. Metoda „Przybylskiego” miała zastosowanie przy inwentaryzacji

 54. 54. Śrut nr „2” ma średnicę

 55. 55. Jelenie – byki w trzecim roku życia czemchają poroże

 56. 56. Do znakowania pozyskanej na polowaniu indywidualnym tusz zwierzyny grubej dostarczonej do skupu zobowiązany jest

 57. 57. Liściarka jest to karma

 58. 58. Przy przeciętnej wielkości chmar żeńskich w okresie wczesnej wiosny wynoszącej 8-9 szt zagęszczenie jeleni wynosi

 59. 59. Przyząbek to

 60. 60. Czyrykanie to głos?

 61. 61. W przypadku małych odległości między stanowiskami myśliwych

 62. 62. Odszkodowanie za szkody wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny nie przysługuje

 63. 63. Podczas wykonywania polowania indywidualnego w nocy myśliwy obowiązany jest mieć przy sobie

 64. 64. Prawidłowa struktura płci u daniela powinna wynosić

 65. 65. Do wykonywania polowania dopuszczona jest wyłącznie myśliwska broń palna, z której po maksymalnym załadowaniu można oddać najwyżej

 66. 66. Znajomość stanu liczebnego pogłowia zwierzyny jest niezbędne do właściwego prowadzenia gospodarki łowieckiej. Do oceny liczebności jakiego gatunku zwierzyny służy metoda taksacji pasowej

 67. 67. Strzelający ma obowiązek sprawdzenia wzrokowo drożność przewodu luf

 68. 68. Za nieprawidłowy uznamy odstrzał jelenia – byka w drugim porożu

 69. 69. Do ptactwa łownego zabrania się strzelać inaczej niż w locie. Wyjątek stanowią między innymi

 70. 70. Na strzelnicy przyśpiesznik wolno napinać wyłącznie podczas strzelania do

 71. 71. Objętość poroża mierzymy przy wycenie medalowej

 72. 72. Za strzał wzdłuż linii myśliwych, zwany „strzałem po linii” uważa się strzał, przy którym

 73. 73. Posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców wymaga zezwolenia

 74. 74. Polowanie indywidualne nie może odbywać się:

 75. 75. Obwód łowiecki polny jest to obszar w którym grunty leśne stanowią

 76. 76. Podczas wchodzenia i schodzenia z ambony

 77. 77. Na polowaniu zbiorowym dopuszczalna granica strzału do jenota w miot kulą z broni o lufie gwintowanej wyposażonej w optyczny przyrząd celowniczy wynosi

 78. 78. Ciąża przedłużona występuje u

 79. 79. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego o terminach organizowanych przez siebie polowań zbiorowych zawiadamia

 80. 80. Na jelenie szlachetne – cielęta polujemy w okresie

 81. 81. Z odbycia stażu zwolnieni są

 82. 82. Do grupy psów legawych nie zalicza się

 83. 83. Nie celuje się i nie strzela się do zwierzyny, jeżeli

 84. 84. Podczas polowania zabrania się wykorzystywania

 85. 85. Polowanie na ptactwo może odbywać się pod warunkiem używania ułożonego w tym celu psa, w tym że jeden pies przypada na nie więcej niż

 86. 86. Mechanizm uderzeniowy w broni śrutowej znajduje się

 87. 87. Do zwierzyny płowej zaliczamy

 88. 88. Przy przechodzeniu lub przejeżdżaniu przez tereny zabudowane albo poruszanie się pojazdem w obwodzie, w którym myśliwy wykonuje polowanie

 89. 89. Ostatnie pędzenie na polowaniu zbiorowym nie może zakończyć się

 90. 90. Za naganny uznamy odstrzał rogacza w trzecim porożu

 91. 91. Przyśpiesznik w broni to

 92. 92. Sarny mają pełne stałe uzębienie od

 93. 93. Ziarno kukurydzy jest karmą

 94. 94. Skreślenia z listy członków Zrzeszenia – osób fizycznych skazanych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwa wymienione w prawie łowieckim dokonuje

 95. 95. Podział kraju na obwody łowieckie i zmiany granic tych obwodów dokonuje

 96. 96. Jeleń – byk osiąga szczyt rozwoju poroża około

 97. 97. Pozyskanie jeleni – byków powinno wynosić

 98. 98. Na polowaniu zbiorowym dopuszczalna granica strzału do łań-jelenia poza miot kulą z broni o lufach gładkich, wyposażonej w optyczny przyrząd celowniczy wynosi

 99. 99. Polowanie w nocy może odbywać się na:

 100. 100. Przy przechodzeniu, przejeżdżaniu lub przebywaniu w obwodzie łowieckim w którym myśliwy nie ma upoważnienia do wykonywania polowania, przy korzystaniu z publicznych środków lokomocji oraz w czasie przebywania na terenie miast i osiedli