Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Sztandar Koła

Sztandar łowiecki jest symbolem Polskiego Związku Łowieckiego oraz koła łowieckiego i myśliwych. Stanowi najgodniejszy znak duchowej więzi, jednościi prawości polskiego łowiectwa, prezentowany w najważniejszych momentach i wydarzeniach w życiu Polskiego Związku Łowieckiego oraz w wystąpieniachzewnętrznych. Jest zarazem symbolem zbiorowej i osobistej godności polskich myśliwych. Poprzez swą symbolikę wyraża szczytne wartości duchowe, ideowe i moralne polskiego łowiectwa, jego wielowiekowe tradycje oraz współczesne cele naszego zrzeszenia. Symbolika ta i płynące z niej przesłania zobowiązują nas do poszanowania przyrody i etycznego wypełniania myśliwskich powinności. Dlatego sztandarom powinniśmy okazywać należny honor i szacunek w każdej sytuacji - podczas oficjalnych prezentacji, a także podczas transportu i przechowywania.Sztandar Kujawskiego Koła Łowieckiego przechowywany jest zawsze u Prezesa Koła
 
UDZIAŁ SZTANDARU KOŁA ŁOWIECKIEGO W UROCZYSTOŚCIACH
 
Sztandar koła łowieckiego jest wyrazem więzi braci myśliwskiej, a także uzewnętrznieniem szczytnych wartości i celów polskiego łowiectwa. Sztandar koła może brać udział w:
1) okręgowych zjazdach delegatów PZŁ, na zaproszenie ORŁ,
2) odznaczaniu koła odznaczeniami,
3) walnych zgromadzeniach koła,
4) uroczystościach rocznicowych w okręgu i w kole,
5) pogrzebie myśliwego,
6) uroczystościach związanych z kultem św. Huberta,
7) uroczystości ślubowania myśliwych,
8) uroczystościach państwowych, samorządowych, religijnych i innych uroczystościach
regionalnych (na zaproszenie), jeżeli wymaga tego dobro PZŁ,
9) innych uroczystościach, wg decyzji zarządu koła, np. w otwarciach i zamknięciach
wystaw łowieckich, festiwalach myśliwskich itp.
 
POCZET SZTANDAROWY
 
1. Powierzenie zaszczytu noszenia lub asystowania sztandarowi jest wyrazem uznania dla myśliwego, jego postawy etycznej i zasług łowieckich. Do pocztu sztandarowego powołuje się myśliwych prawych i dobrze się prezentujących. Na przewodniczącego pocztu (zajmującego miejsce z prawej strony sztandaru) powołuje się osobę doświadczoną i znającą ceremoniał sztandarowy. Chorążym (sztandarowym) powinna być osoba silna i wytrzymała fizycznie. Trzeci członek pocztu stanowi asystę.
2. Wszyscy członkowie pocztu powinni występować w stroju organizacyjnym, w kapeluszu myśliwskim oraz w pełnej gali z odznaczeniami i kordelasem noszonym na rapciach, w białych rękawiczkach i z założonymi szarfami. Zimą dopuszcza się do stroju myśliwskiego płaszcz, będący elementem stroju organizacyjnego, lub kurtkę zimową koloru zielonego. Sztandarowy, jak i pozostali członkowie pocztu, powinni dobrze znać właściwe chwyty sztandaru i przyjmowane postawy.
 
UROCZYSTOŚĆ POGRZEBOWA
 
1. Udział sztandaru w pogrzebie myśliwego jest ważną posługą o znaczeniu kulturowym, będącą zarazem elementem tradycji łowieckich. Posługa ta należna jest każdemu z myśliwych, a w przypadku zasłużonych działaczy właściwa jest również obecność sztandaru Okręgowej Rady Łowieckiej. W przypadku pogrzebów członków honorowych PZŁ, zasłużonych działaczy szczebla centralnego w uroczystości powinien brać udział sztandar PZŁ.
2. Podczas uroczystości pogrzebowych:
1) myśliwi, a zwłaszcza poczet sztandarowy, mówca żałobny, delegaci idący z wieńcami oraz niosący trumnę, powinni być ubrani w stroje organizacyjne lub ubiory wyjściowe,
2) w miejscach kultu religijnego poczet staje za trumną lub urną zmarłego,
3) przy mogile poczet ustawia się możliwie blisko trumny i przyjmuje postawę
„zasadniczą”,
4) podczas uroczystości pogrzebowej sygnał myśliwski należy grać po mowie
pożegnalnej, przed złożeniem trumny lub urny do grobu. Zaleca się odegrać sygnał
„Darz Bór”, „Pożegnanie” lub „Koniec polowania”.
5) przy składaniu trumny lub urny do grobu poczet przyjmuje postawę „prezentuj”
i „salutowanie w miejscu”.
3. Po zakończeniu ceremonii sztandar zostaje odprowadzony.
 
INNE UROCZYSTOŚCI
 
Sztandar koła może uczestniczyć także w innych uroczystościach państwowych, samorządowych, uroczystościach organizowanych przez PZŁ oraz może być wystawiany na ekspozycjach łowieckich, pod warunkiem zapewnienia jego
należytej ochrony i poszanowania.