Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Aktualności

Reintrodukcja kuropatwy szarej

2010-09-18

Reintrodukcja kuropatwy w obwodzie nr (212) 204.  Wobec zjawiska drastycznego spadku populacji kuropatwy w naszym obwodzie łowieckim nr 204 „Jaksice” koło nasze  zdecydowało się na i ich wsiedlenia. Aby te działania przyniosły trwały rezultat, trzeba włożyć znacznie więcej pracy niż przy wsiedlaniu innych gatunków zwierzyny drobnej.

Obok poprawy warunków bytowania i redukcji liczebności drapieżników jednym z kluczowych działań jest reintrodukcja i zasiedlanie.  Jednym z najważniejszych czynników wpływających na udatność każdej reintrodukcji jest intensyfikacja odstrzału drapieżników – zarówno tych łowieckich, jak i synantropijnych. Obecnie dzięki wprowadzeniu możliwości całorocznego odstrzału lisów w obwodach, gdzie wsiedlana jest zwierzyna drobna, oraz odłowu drapieżnych ssaków (jenot, norka amerykańska i szop pracz) możemy w ten sposób intensyfikować redukcję liczebności ich populacji. Dlatego też na wiele lat przed  przystąpieniem do wpuszczania kuropatwy prowadziliśmy intensywny odstrzał  i odłów drapieżników.

Na terenie Ośrodka Szkolenia Łowieckiego w Łącku k/Pakości w dniach 18, 26 wrześniac 2010 r. odbył się czyn zainicjowany przez kierowników rejonów obwodu 204 Jaksice, mający na celu adaptację użyczonego na okres 4 lat terenu na woljery dla kuropatw, bażantów i królików.

Prace te są związane z przystąpieniem Kujawskiego Koła do „Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie kujawsko-pomorskim. Program został określony przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Przeważająca część kosztów bezpośrednich dotyczących realizacji tego Programu (między innymi zakup materiału hodowlanego, edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej i osób dorosłych, monitoring, itp.) jest pokrywana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, bez którego pomocy nie byłaby możliwa realizacja podejmowanych przedsięwzięć. Pozostałe koszty techniczne w tym budowa woljer do przetrzymywania otrzymanej zwierzyny ponoszona jest przez Koło.

  Sam Program, od strony finansowej jest przykładem umiejętnego i konstruktywnego powiązania możliwości finansowych dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich ze środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, gdyż bez takiego rozwiązania (przy olbrzymich kosztach odtwarzania danych gatunków w warunkach naturalnych) beneficjenci Programu nie byliby w stanie jego realizować.

 W czynie udział wzięło 12 członków Koła. Poniżej przedstawiamy fotokronikę z czynu.

 Pierwsze 100 kuropatw zostało wypuszczonych w łowisko 28 września 2010, kolejne 150 sztuk od 28 października wsiedlono do woliery na terenie strzelnicy w Łącku, gdzie będą przetrzymywane do wiosny 2012 r.

 

 

Rodzaj kosztów

w 2010, 2011 r.

 

kwota dotacji

WFOŚiGW

 

Nakłady finansowe

koła

Zakup kuropatw

                10.570,00 zł

       4.451,00 zł

Zakup bażantów

                6.050,00 zł

       11.384,00 zł

Zakup królików

 880,00 zł

 108,00 zł

Adaptacja materiału hodowlanego

                           -   zł

       2 859,80 zł

Edukacja ekologiczna

 330,00 zł

277,04 zł

Inwentaryzacja zwierzyny

                           -   zł

         1.248,61 zł

 

Razem

 

                17.830,00 zł

 

       20.328,45 zł

 

Komentarze