Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Aktualności

Ważny komunikat dla posiadaczy broni o kalibrze 222, 223 Remington

2013-06-17

Marcin Korolec, Minister Środowiska podpisał wczoraj rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz, zwane potocznie „regulaminem polowań”. Celem nowelizacji było uproszczenie warunków, jakie musi spełniać broń myśliwska kulowa o lufach gwintowanych oraz uściślenie zasad polowań na zające.

Z uwagi na ciągłe modyfikacje broni myśliwskiej zaniechano ustalania jej kalibru. Pozostawiono natomiast wymóg stosowania myśliwskiej amunicji kulowej charakteryzującej się energią pocisku nie mniejszą niż 1000 J w odległości 100 m od wylotu lufy, niezależnie od kalibru tej broni.

W kwestii wykonywania polowania na zające rozporządzenie ustala jednoznacznie, że może się to odbywać wyłącznie w formie polowań zbiorowych, które zapewniają pełną kontrolę nad stanem populacji tego gatunku, a którego potrzeba ochrony jest jednym z bieżących zadań resortu i Polskiego Związku Łowieckiego.

Rozporządzenie zostało skierowane do opublikowania w Dzienniku Ustaw w dniu 30 lipca br. i wejdzie w życie w dniu następującym po jego ogłoszeniu..

 
W związku z tym, że kaliber 222 i 223 Remington nie posiada średnicy metrycznej 5,6 mm zakazuje się stosowania w/w kalibrów do wykonywania polowania. Dotychczasowi posiadacze broni w kalibrze 223 Remington oraz 222 Remington mają możliwość wykorzystywania tej broni podczas zawodów strzeleckich oraz treningów i szkolenia na strzelnicach. Wykluczone jest natomiast używanie kalibrów 223 Remington oraz 222 Reminkton podczas wykonywania polowania.

(Zgodnie ze stanowiskiem Departamentu Prawnego Ministerstwa Środowiska, prawodawca jednoznacznie określił w § 3 ust. 2 Rozporządzenia z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz. U. nr 61 poz. 548 ze zmianami) że używana do polowania broń myśliwska o lufach gwintowanych musi posiadać minimum 5,6 mm i być przeznaczona do strzelania amunicją charakteryzującą się energią pocisku nie mniejszą niż 1000 j w odległości 100 m od wylotu z lufy. Prawodawca nie przewidział możliwości zaokrąglenia kalibru lufy do dziesiętnych części minimetra, zatem należy uznać, iż broń o kalibrze 5,56 mm nie spełnia warunków, jakie winna spełniać broń przeznaczona do polowania. Bez znaczenia – w ocenie Departamentu Prawnego Ministerstwa Środowiska - jest fakt możliwości użycia pocisku o większej średnicy (w przypadku kalibru 222 i 223 Rem – 5,7 mm), gdyż wskazany wyżej przepis prawa dotyczy kalibru broni czyli najmniejszej średnicy przewodu lufy, a nie pocisku. Tym samym stwierdzić należy, że broń o kalibrze mniejszym niż 5,6 mm nie może zostać uznana za broń dopuszczoną do wykonywania polowań, a zatem nie może być rejestrowana do celów łowieckich. Jednocześnie informujemy, że osoby, którym broń tego rodzaju została zarejestrowana, mogą ją oczywiście w dalszym ciągu posiadać (brak jest bowiem podstaw prawnych do cofnięcia pozwoleń na broń) natomiast nie mogą wykonywać z niej polowań.” Info KWP Poznań.)

W związku z pismem Ministerstwa Środowiska z dnia 12 czerwca 2013 r., znak DP-0230-152-22319-13/PM, skierowanym do Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji Zarząd Główny PZŁ zwrócił sie do Ministerstwa Środowiska o dokonanie wykładni § 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz. U. Nr 61, poz. 548, ze zm.).

Poniżej pełna treść stanowiska PZŁ w tej sprawie.
 

Komentarze