Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Aktualności

Zasady wykonywania polowania - przypomnienie

2013-06-14
 1. Poruszanie się w obwodzie łowieckim z bronią nie znajdującą się w futerale możliwe jest tylko z ważnym upoważnieniem do polowania indywidualnego oraz po dokonaniu wpisu w książce ewidencji. Myśliwy powinien ponadto posiadać ważną legitymację PZŁ oraz pozwolenie na broń.
 1. § 23. Rozporządzenia mówi:
  1. Na terenie obwodu łowieckiego znajduje się jedna książka ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym, zwana dalej „książką ewidencji”.
  2. Wpisów w książce ewidencji mogą dokonywać wyłącznie myśliwi wykonujący polowanie lub osoby upoważnione przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego do dokonywania tych wpisów.
  3. Wpis dotyczący terminu rozpoczęcia polowania musi być dokonany przed jego rozpoczęciem, jednak nie wcześniej niż 24 godz. przed rozpoczęciem polowania.
  4. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego jest obowiązany poinformować pisemnie właściwego nadleśniczego o miejscu wyłożenia książki ewidencji oraz o danych personalnych (imię, nazwisko i adres) osób upoważnionych (a nie zobowiązanych) do dokonywania wpisów , a także okazywać mu ją lub upoważnionej przez niego osobie oraz innym upoważnionym do tego osobom na każde żądanie.
  5. Książka ewidencji stanowi własność dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego i nie może być bez ich zgody przemieszczana z określonego miejsca. Wpis do książki ewidencji powinien być dokonany możliwie bezpośrednio przed wyjściem w łowisko. Termin zakończenia polowania można określić przed jego rozpoczęciem lub bezpośrednio po jego zakończeniu.
 1. Myśliwy polujący na prawach gościa może polować tylko w towarzystwie zapraszającego członka koła i w tym samym łowisku, z wyjątkami ustalonymi przez Zarząd (w polowaniach komercyjnych gościowi towarzyszy osoba wyznaczona przez Zarząd).
 1. Pozyskanie zwierzyny należy odnotować przed podjęciem czynności transportowych w upoważnieniu do polowania indywidualnego, a następnie w książce ewidencji, lecz nie później niż do godz. 9:00 dnia następnego
 1. Kwity przyjęcia tuszy do punktu skupu należy dostarczyć Łowczemu lub Vice-łowczemu) natychmiast po dostarczeniu tuszy do punktu skupu. W przypadku nieobecności w/w osób kwit należy wysłać listem do Łowczego w ciągu 24 godzin po zakończeniu polowania.
 1. Odstrzelenie każdej sztuki zwierzyny grubej na polowaniu indywidualnym należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie Łowczemu lub Vice-łowczemu, niezależnie od wpisu do książki ewidencji myśliwych w łowisku.
 1. Myśliwy może zabrać na użytek własny dowolną ilość zwierzyny. Zabierając zwierzynę (w obwodzie 236) myśliwy zgłasza Vice-łowczemu Koła, który wypełnia protokół w którym potwierdza wagę, gatunek i płeć zwierzyny.
 
            Z uwagi na wnioski myśliwych członków koła, książka ewidencji wpisów wyjść w łowisko zostaje przeniesiona i za zgodą właściciela posesji Pana Stefana Kaczmarka umieszczona przed bramą wjazdową do Jego posesji – dawniej leśniczówki Bukowo .Powyższa zmiana zostaje dokonana z dniem 01.07.2013 r.
 
 

Komentarze