Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Aktualności

Programy gmin dotyczące opieki nad zwierzętami

2012-02-01

Zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie zwierząt każda rada gminy w Polsce ma obowiązek uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Program ten musi zostać zaopiniowany przez wszystkich dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich na terenie gminy. Nie ma znaczenia czy opinia ta jest pozytywna czy też negatywna, jednak przy wydawaniu opinii należy zwrócić szczególną uwagę na dwa aspekty. A mianowicie czy jest określone w programie źródło oraz wysokość nakładów finansowych, przeznaczonych na realizację programu, oraz na rodzaje środków i działań jakie gmina ma zamiar podjąć w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt.

Należy zwrócić również uwagę czy w przesłanych do zaopiniowania projektach uchwał  w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2012, omawia się realizację Art 11a , ust.3 tj. znakowanie zwierząt w gminie.
Mamy tu na myśli prowadzenie rejestracji psów i kotów w posiadaniu mieszkańców Gminy bądź to papierowej, bądź elektronicznej np. poprzez Międzynarodową Bazę Danych Safe-Animal.
Zwierzęta bezdomne z reguły nie rodzą się bezdomne (z rzadkimi przypadkami), większość tych zwierząt została pozbawiona opieki bądź nieumyślnie bądź celowo przez swoich właścicieli.
W przesłanch programach powinny znaleźć się informacje o podjęciu działań aby zacząć znakować psy np. przez ich chipowanie, którego koszty powinna ponosić w całości Gmina.
Należało by dać możliwość mieszkańcom gmin bezpłatnego zaczipowania zwierzaka w jednej z wybranych lecznic weterynaryjnych. Czhipowanie to doskonała metoda zapobiegania bezdomności zwierząt umożliwiająca szybkie ustalenie właściciela zwierzęcia, określenie ile psów jest w danej gminie, oraz egzekwowanie płacenia podatków za posiadane psy przez ich właścicieli. Z doświadczeń gmin, na terenie których już dawno wprowadzono chipowanie psów wynika, że drastycznie zmalała tam ilość zwierząt bezpańskich i porzuconych.
Zgodnie z art. 33a ust. 3  w/w  ustawy o ochronie zwierząt dzierżawca obwodu łowieckiego może odłowić wałęsającego się psa i dostarczyć go właścicielowi lub do schroniska . Odłowienie i dostarczenie psa  odbywa się na koszt właściciela.  Lecz kto zapłaci za w/w czynności jeżeli nie jest możliwe ustalenie właściciela? Przy systemie chipowania psów ten problem nie jest aż tak istotny.
 

Komentarze

  • 2012-02-10 07:33 Sylwia
    Należy organizować i wdrażać przedsięwzięcia informacyjno-edukacyjnych, poszerzające wiedzę i świadomość w zakresie opieki nad zwierzętami i poszanowania ich praw. Informacje o zasadach humanitarnego traktowania zwierząt i potrzebie postępowania zgodnie z jej wymogami oraz skutkami wypuszczania psów samopas powinny być rozpowszechniane w formie materiałów edukacyjnych, takich jak ulotki, przekazywane podczas zebrań wiejskich oraz zajęć w szkołach i świetlicach. Budowanie i utrwalanie prawidłowych postaw od najwcześniejszych lat ma kluczowe znaczenie dla realizacji Programu.
  • 2012-02-09 09:48 Michał
    Gminy nie będą miały pieniędzy na ten cel. Niedostateczna ilość miejsc dla zwierząt bezdomnych w schroniskach, oraz brak dostatecznej ilości weterynarzy i instytucji odławiających bezdomne zwierzęta. Jest to kolejny papierowy projekt dla picu i pozorów realizowania dennej ustawy o ochronie zwierząt