Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Aktualności

Upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego

2024-05-07

Koleżanki i Koledzy,

Jeszcze raz przypominamy o prawidłowym wypełnianiu upoważnień do wykonywania polowania indywidualnego oraz o konieczności zwrotu upoważnień do Łowczego KKŁ po jego wykorzystaniu lub utracie terminu ważności.


W tym miejscu zwracamy szczególną uwagę, że pozyskaną zwierzynę odnotowujemy na tylnej stronie upoważnienia wypełniając odpowiednie rubryki tabeli, a także NA PRZEDNIEJ STRONIE upoważnienia, gdzie wpisujemy informację o przeznaczeniu tuszy tzn. numer znaku w przypadku odstawienia zwierzyny do punktu skupu lub adnotacji, że pozyskane zwierzę zostanie pobrane na użytek własny.
 

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie wraz z późniejszymi zmianami, gdzie Art. 42b pkt. 2 stanowi:
"
2. W przypadku pozyskania zwierzyny albo ptaków lub ssaków należących do IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii lub do IGO stwarzającego zagrożenie dla Polski na polowaniu indywidualnym myśliwy jest obowiązany odnotować ten fakt w posiadanym upoważnieniu do wykonywania polowania indywidualnego niezwłocznie po zakończeniu polowania, a w przypadku zwierzyny grubej – przed podjęciem czynności transportowych.
"

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz wraz z późniejszymi zmianami, gdzie w rodziale 4, paragrafie 22 możemy przeczytać, że:
"
§ 22    

1. Polowanie indywidualne jest wykonywane w celu wejścia w posiadanie zwierzyny, którą określa upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego, zwane dalej „upoważnieniem".
 2. Upoważnienie jest drukiem ścisłego zarachowania i jest wydawane na jeden obwód łowiecki w dwóch egzemplarzach, po jednym dla myśliwego oraz dla dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego.
 3. Wydane upoważnienie może zostać przedłużone tylko jeden raz.
 4. Myśliwy przekazując do punktu skupu tusze zwierzyny pozyskanej na polowaniu indywidualnym, okazuje egzemplarz upoważnienia osobie prowadzącej punkt skupu celem dokonania stosownej adnotacji.
 5.Myśliwy jest obowiązany zwrócić wydającemu upoważnienie po jego wykorzystaniu lub utracie przez nie terminu ważności.
 6.Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
"Darz Bór! 

 

Komentarze