Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Aktualności

Specustawa dot. ASF weszła w życie

2020-02-01

Informujemy, że Prezydent RP dn. 29.01.2020r. podpisał ustawę z dn. 20.12.2019r. o zmianie niektórych ustaw w celu łatwiejszego zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w tym ASF, która dnia 31.01.2020r. weszła w życie.

Poniżej przestawiamy najważniejsze zmiany dla myśliwych jakie wprowadza w/w ustawa w prawie łowieckim:

  • * Wprowadza regulację dot. odstrzału sanitarnego, które wykonywane jest na podstawie przepisów ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych, a odstrzał sanitarny odbywa się na podstawie indywidualnego upoważnienia
  • * Zabrania celowego utrudniania lub uniemożliwiania polowania pod rygorem grzywny, kary ograniczenia wolności albo kary pozbawienia wolności na okres do 1 roku.
  •  * Umożliwia wystąpienie przez zarządcę/dzierżawcę obwodu z wnioskiem do organów Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Weterynaryjnej o udzielenie pomocy niezbędnej do przeprowadzenia czynności związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych, a w szczególności na zabezpieczeniu terenu, na którym odbywa się polowanie przed wstępem osób trzecich, czy wsparciu poszukiwania padłych zwierząt
  • * Wprowadza prawną regulację dot. przestrzegania zasad bioasekuracji podczas polowania lub odstrzału sanitarnego
  • * Umożliwia wykonywanie odstrzału sanitarnego przy użyciu broni palnej wyposażonej w tłumik huku
  • * Ustawa wydłuża datę z dotychczasowej tj. 31.03.2020r. na 31.03.2021r. na dokonanie nowego podziału województw na obwody łowieckie, zaliczenie obwodów do poszczególnych kategorii, a także okres ważności umów dzierżawy obwodów łowieckich
  • * Wprowadza nowy tryb powoływania i odwoływania Łowczego Krajowego, którego od teraz powółuje/odwołuje minister właściwy do spraw środowiska oraz łowczych okręgowych, których powołuje/odwołuje Łowczy Krajowy po uzyskaniu pozytywnej opinii w/w ministra

 

Treść ustawy znajdziecie klikając TUTAJ!

 

 

 

 

Komentarze