Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Aktualności

Informacja PZŁ przekazana Premierowi RP

2018-03-05

Pan Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów

 

 

Polski Związek Łowiecki jest zmuszony poinformować Pana Premiera, że pomimo dotychczasowego zaangażowania w zwalczanie afrykańskiego pomoru świń, od dnia 1 kwietnia 2018 roku nie będzie możliwe skuteczne ograniczanie populacji dzika na terenie całego kraju oraz zwalczanie, niebezpiecznej dla trzody chlewnej jednostki chorobowej, afrykańskiego pomoru świń. Wprowadzenie proponowanych przez Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość poprawek do ustawy Prawo łowieckie (druk sejmowy 2234):

1) kto strzela do zwierzyny w odległości mniejszej niż 500 m od miejsca zebrań publicznych w czasie ich trwania lub w odległości mniejszej niż 250 m od zabudowań mieszkalnych podlega karze grzywny,

2) zakaz – poza polowaniami i odłowami – płoszenia chwytania, przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny,

3) kto wykonuje polowanie w obecności lub przy udziale dziecka do 18 roku życia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

spowoduje brak możliwości wykonywania polowania, odstrzału sanitarnego oraz odstrzału redukcyjnego na znacznym obszarze naszego kraju, w szczególności na terenach zurbanizowanych.

Wprowadzenie przepisu karnego do ustawy Prawo łowieckie, zakazującego strzelanie w odległości mniejszej niż 250 m od zabudowań mieszkalnych, uniemożliwi zwalczanie afrykańskiego pomoru świń na terenach występowania tej choroby, między innymi w okolicach Warszawy oraz innych obszarach Polski z zabudową kolonijną. Proponowane zmiany stoją sprzeczności z rekomendacjami Międzyresortowego Zespołu ds. Łagodzenia Skutków Związanych z Wystąpieniem Przypadków Afrykańskiego Pomoru Świń (MZ ds. ASF) oraz wytycznymi Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, a także decyzjami Pana Premiera w myśl których Polski Związek Łowiecki ma ograniczyć liczebność populacji dzika do 0,1 osobnika na km2. Wprowadzenie wymienionych rozwiązań skutkować będzie likwidacją obwodów łowieckich w sąsiedztwie dużych miast, w tym Warszawy, gdzie obecnie trwa intensywna walka z ASF. Mając na uwadze powyższe nie będzie podmiotów które wykonują  akcje poszukiwania dzików (koło łowieckie) oraz skutecznie zwalczają chorobę. Wprowadzenie proponowanej odległości wykonywania odstrzału od zabudowań mieszkalnych (250 m) skutkować będzie zwiększeniem strat powodowanych przez zwierzynę w gospodarce rolnej, z uwagi na brak możliwości wykonywania polowania w tym obszarze (ok .20 ha przy odległości 250m). Proponowana poprawka wpłynie także na znaczący wzrost konfliktów oraz ogromne niezadowolenie w środowisku rolniczym oraz może doprowadzić do wielu protestów.

Wprowadzenie rozwiązań zakazujących szkolenia psów myśliwskich oraz ptaków łowczych spowoduje brak możliwości skutecznego wykonywania polowania oraz wykonania rekomendacji dotyczących ograniczenia populacji dzika, co będzie także oddziaływało na skuteczność zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Około 80% ras psów jest lub było rasami wykorzystywanymi do polowań. Psy myśliwskie stanowią podstawę skutecznego i etycznego łowiectwa. Wprowadzenie zakazu układania psów myśliwskich doprowadzi do znacznego utrudnienia wykonywania polowania, a także wpłynie na etyczną stronę tej działalności. Zaproponowana zmiana w zakresie układania, szkolenia oraz sprawdzianów psów myśliwskich doprowadzi do braku możliwości przeprowadzania prób pracy i konkursów pracy psów myśliwskich, tym samym uniemożliwi uzyskanie uprawnień hodowlanych dla psów wybranych ras myśliwskich, spychając polskich hodowców oraz wybitne polskie psy na margines Europy. Tym samym przepisem uniemożliwia się także układanie ptaków łowczych – co wpłynie na możliwości uprawiania sokolnictwa, które zostało wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Wprowadzenie zakazu skutecznie uniemożliwi układanie ptaków łowczych, skutkuje naruszeniem przepisów Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa oraz uniemożliwia zachowanie trwałości tego elementu do czego Polska zobligowana jest jako strona konwencji.

Wprowadzenie przepisów karnych do ustawy Prawo łowieckie dotyczących wykonywania polowania w obecności dzieci do 18 roku życia - zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku, może doprowadzić uniemożliwienia wykonywania polowania przez myśliwych. Osoba, która będzie wykonywała polowanie i spotka osobę do 18 roku życia, naruszały zaproponowany przepis karny do ustawy Prawo łowieckie, gdyż polowanie jest także topienie zwierzyny a nie tylko wykonywanie odstrzału. Zgodnie z przepisami ustawy o broni i amunicji osoba skazana nie może posiadać broni palnej, a więc nie będzie mogła wykonywać polowania.

Proponowane przez Klub Parlamentarny PIS poprawki stoją w sprzeczności z polityką Rządu RP, zgodnie z którą Polska rodzina ma być fundamentem Polskiego Państwa a także z zapisami Konstytucji RP:

Art. 31 Konstytucji  - wolność człowieka, a nawet dziecka podlega ochronie prawnej

Art. 32 Konstytucji - wszyscy są równi wobec prawa, wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władzę publiczną – a nam jako myśliwym ogranicza się prawo do wychowania własnych dzieci

Art. 47 Konstytucji - każdy,  a więc i dziecko ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego

Art. 48 Konstytucji - rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

W żadnym kraju w Europie nie istnieją ograniczenia w zakresie biernego uczestnictwa dzieci w polowaniach.

Mając na uwadze powagę sprawy, a także znaczenie skutecznego zwalczania afrykańskiego pomoru świń, Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego informuje Prezesa Rady Ministrów, że po przyjęciu powyższych poprawek z dniem 1 kwietnia 2018 roku nie będzie w stanie skutecznie podejmować działań mających na celu zwalczanie tej zagrażającej gospodarce narodowej choroby.

                                   Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego

                                                                           /-/ dr Lech Bloch

Do wiadomości:

 1. Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP
 2. Pan Ryszard Terlecki Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości
 3. Pan Henryk Kowalczyk Minister Środowiska
 4. Pan Krzysztof Jurgiel Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 5. Pan Jarosław Kaczyński Prezes Partii Prawo i Sprawiedliwość
 6. Pan Jarosław Sachajko Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 7. Pan Stanisław Gawłowski Przewodniczący Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
 8. Pan Paweł Niemczuk Główny Lekarz Weterynarii
 9. Pan Wiktor Szmulewicz Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych
 10. Pan Leszek Grala Prezes Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej
 11. Pan Ryszard Kierzek Prezes Zarządu Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej
 12. Pan Piotr Burek Prezes Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej
 13. Pan Stanisław Myśliwiec Prezes Zarządu Lubuskiej Izby Rolniczej
 14. Pan Bronisław Węglewski Prezes Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
 15. Pan Ryszard Czaicki Prezes Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej
 16. Pan Hubert Czaja Prezes Zarządu Izby Rolniczej w Opolu
 17. Pan Stanisław Bartman Prezes Zarządu Podkarpackiej Izby Rolniczej
 18. Pani Barbara Ewa Laskowska Prezes Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej
 19. Pan Zenon Antoni Bistram  Prezes Zarządu Pomorskiej Izby Rolniczej
 20. Pan Roman Włodarz Prezes Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej
 21. Pan Ryszard Ciźla Prezes Zarządu Świętokrzyskiej Izby Rolniczej
 22. Pan Jan Heichel Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
 23. Pan Piotr Walkowski Prezes Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej
 24. Pan Julian Sierpiński Prezes Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej

 

Komentarze