Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Konkurs plastyczny p.t. LAS MOIM DOMEM, MYŚLIWY MYM PRZYJACIELEM”

Konkurs odbywa się pod Patronatem
Kujawskiego Koła Łowieckiego Nr 52 w Inowrocławiu
Nadleśnictwa Solec Kujawski


§ 1
Cele Konkursu

Celem konkursu  jest:
1.    Promocja postaw ekologicznych, w oparciu o poszanowanie otoczenia,
z akcentem na rolę myśliwych i leśników w kształtowaniu środowiska .
2.    Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży.
3.    Konkurs ma na celu wyłonienie prac, które najcelniej ukażą ideę konkursu.

§ 2
Organizator Konkursu

1.    Organizatorem Konkursu o nazwie „Las moim domem, myśliwy mym przyjacielem ” jest Kujawskie Koło Łowieckie Nr 52 w Inowrocławiu
2.    Partnerzy: Nadleśnictwo Solec Kujawski , Zarząd Okręgowy PZŁ w Bydgoszczy

§ 3
Założenia organizacyjne

Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem: Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tucznie, oraz Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego  Jaksicach , w następujących kategoriach wiekowych:
1)  5 - 6 lat
2)  7 - 12 lat
3) 13 - 16 lat

1.    Prace przedstawione do Konkursu muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.
2.    Prace powinny być wykonane w następujących technikach plastycznych: pastele, farby plakatowe, tempera, pisaki, grafika, fotografia,  na papierze typu brystol, w formacie A3.
3.    Praca plastyczna winna być opisana na odwrocie wg powyższego wzoru:

Imię, nazwisko
Nazwa Szkoła , Klasa
Nazwisko i imię podopiecznego (nauczyciela)

4.    Temat prac powinien obejmować aspekt obecności myśliwych i leśników w swoim otoczeniu  - w środowisku. Szczególnie promowane będą prace pokazujące człowieka – myśliwego, leśnika  jego  wkład w harmonijny rozwój środowiska.
5.    Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich, na wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu.
6.    Osoby wystawiające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).

§ 4
Ocena prac konkursowych

1.    Termin ukończenia prac – przedstawienia do konkursu upływa z dniem 20 października 2014 r.
2.    O wyłonieniu laureatów Konkursu zadecyduje ilość głosów oddanych na poszczególne prace w trakcie wystawy zorganizowanej w Szkole w Tucznie z okazji „Mszy Hubertowskiej” w dniu 25 października 2014 r.

§ 5
Ogłoszenie wyników Konkursu

1.    Lista laureatów zostanie opublikowana na apelach szkolnych
2.    Prace laureatów będą prezentowane na wystawach po konkursowych w Szkołach w Tucznie i Jaksicach, oraz na stronie internetowej Nadleśnictwa Solec Kujawski oraz Kujawskiego Koła Łowieckiego w Inowrocławiu.
3.    Wręczenie nagród nastąpi w terminie uzgodnionym z Dyrektorami poszczególnych Szkół .

§ 6
Nagrody

1.    Organizator przyzna nagrodę główną GRAND PRIX w wysokości 500 zł
oraz nagrody rzeczowe w poszczególnych kategoriach wiekowych.
2.    Przewidziana jest również nagroda specjalna dla opiekunów, za największą ilość wyróżnionych prac, wśród podopiecznych w poszczególnych szkołach.