Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Akt prawny w sprawie określenia kompetencji i obowiązków gospodarzy łowiska - obwodu

 • Nazwa aktu prawnego: Uchwała Zarządu Koła
 • W sprawie: określenia kompetencji i obowiązków gospodarzy łowiska – obwodu
 • Status aktu prawnego: projekt
 • Data uchwalenia:
 • Data wejścia w życie:
 • Data uchylenia:

 

Do szczegółowych obowiązków – gospodarza łowiska należy:

 1. Współdziałanie w prowadzeniu inwentaryzacji w obwodzie łowieckim;
 2. Udział w opracowaniu i składanie propozycji do rocznych planów zagospodarowania obwodów.
 3. Racjonalna uprawa poletek produkcyjnych i zaporowych.
 4. Organizacja budowy i remontów urządzeń łowieckich na terenie obwodu łowieckiego.
 5. Ochrony łowiska przed kłusownictwem, wnykarstwem i drapieżnikami ( lis, jenot i zdziczałe psy i koty).
 6. Organizacja dokarmiania zwierzyny w okresach gdy jest to konieczne, szczególnie w okresie zimowym.
 7. Organizowanie czynnej ochrony pól uprawnych oraz profilaktyki zapobiegającej powstawaniu szkód w obrębie obwodu, a także uczestnictwo w pracach komisji ds. szacowania szkód.
 8. Bieżące rozliczanie z zadań i roboczogodzin myśliwych Koła uczestniczących w pracach na terenie obwodu.
 9. Sporządzanie protokołów upadku zwierzyny oraz zgłaszanie tego faktu SL
 10. Prowadzenie zeszytu - ewidencji czynności gospodarczych i służbowych w łowisku oraz ilości i lokalizacji urządzeń łowieckich w łowisku.
 11. Gospodarz łowiska służy pomocą w zakresie wskazania miejsca polowania;
 12. Gospodarz łowiska ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Koła
 13. Gospodarz łowiska przedstawia Zarządowi Koła w terminie do zakończenia sezonu łowieckiego (tj: do 31 marca każdego roku) rocznego sprawozdania z realizacji zadań, określonych powyższymi zapisami.
 14. Zarząd Koła przedstawia w/w sprawozdania do zatwierdzenia na najbliższym WZCK. Po przyjęciu sprawozdania przez WZCK gospodarzowi łowiska -obwodu przysługuje premia pieniężna za miniony sezon w wysokości średniej krajowej w pierwszym kwartale danego roku.