Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Akt prawny w sprawie wpisowego, składki do koła oraz członkostwie honorowym

  • Nazwa aktu prawnego: Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Koła
  • W sprawie: wpisowego, składki do koła oraz członkostwie honorowym
  • Status aktu prawnego: obowiązujący
  • Data uchwalenia: 28.06.2003; 13.03.2005, 17.06.2006
  • Data wejścia w życie: 01.04.2007
  • Data uchylenia:

§.1.

Osoba ubiegająca się o członkostwo w Kole zobowiązany jest uiścić jednorazową opłatę wpisową oraz opłacać regularnie miesięczną składkę członkowską. Wysokość opłaty wpisowej określa Statut PZŁ.

§ 2.

Wysokość miesięcznej składki członkowskiej do koła wynosi:
40,00 zł – składka normalna
20,00 zł –składka ulgowa dla członków, którzy ukończyli 70 rok życia
i może być zmieniana zapisami budżetu Koła lub uchwałami Walnych Zgromadzeń.

§ 3.

Osobom szczególnie zasłużonym można nadać członkostwo honorowe lub tytularną godność w kole. Do wniosku dołączyć należy na oddzielnej kartce zwięzły opis sylwetki kandydata na członka honorowego Koła w wersji, która zostanie przedstawiona podczas prezentacji uhonorowanych podczas uroczystości wręczania dyplomu. Wersja ta zostanie przedstawiona również w sprawozdaniu z WZC   Uchwałę o nadaniu członkostwa honorowego lub godności honorowej podejmuje Walne Zgromadzenie Członków Koła większością 2/3 głosów.

Członek honorowy koła lub osoba obdarzona godnością honorową jest otoczona szczególnym szacunkiem. Jest zwolniona z opłat na rzecz koła, prac gospodarczych, ma prawo uczestniczyć w zebraniach koła z głosem doradczym, udziału w imprezach organizowanych przez koło, oraz noszenia uniformu organizacyjnego z posiadanymi odznaczeniami i odznakami koła