Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Akt prawny w sprawie reintrodukcji zwierzyny drobnej w obwodzie nr (212) 204

 • Nazwa aktu prawnego: Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Koła
 • W sprawie: reintrodukcji zwierzyny drobnej w obwodzie nr 204 "Jaksice"
 • Status aktu prawnego: obowiązujący
 • Data uchwalenia: 27.06.2009, 21.05.2010
 • Data wejścia w życie: 21.05.2010
 • Data uchylenia:

W związku z niepokojącym zmniejszeniem się liczebności zwierzyny drobnej w obwodzie nr 204 wprowadza się pięcio-letni program introdukcji zwierzyny drobnej.

Głównym celem programu jest odbudowa populacji zająca i kuropatwy w obwodzie nr 204 Jaksice. Reitrodukcja królika i bażanta ma zadanie osłonowe dla w/w gatunków. Program obejmuje bażanta, kuropatwy, królika oraz zająca.

Wprowadza się program poprawy warunków bytowania zwierzyny drobnej ze szczególnym uwzględnieniem zająca , kuropatwy, bażanta i królika.

Ramowy program poprawy warunków bytowania zwierzyny drobnej obejmuje:

 • Podział obwodu na 4 Rejony (królik, zając, kuropatwa, bażant)i przypisanie im myśliwych, którzy będą odpowiedzialni za prace hodowlane w Rejonie, oraz redukcję drapieżników, ze szczególnym uwzględnieniem członków nowoprzyjętych do koła.
 • Przeprowadzanie corocznie w miesiącach: sierpniu, grudniu i marcu inwentaryzacji zajęcy , kuropatw, oraz lisów .( wyniki inwentaryzacji do pobrania)
 • Plan redukcji drapieżników ze szczególnym uwzględnieniem lisa, tj. odstrzał lisów w norach i stogach, organizację polowań zbiorowych na lisy, szczególne premiowanie odstrzału lisów na polowaniach indywidualnych.
 • Zakładanie remiz śródpolnych z gatunków drzew i krzewów owocowych.
 • Stopniowa reintrodukcja bażantów, zajęcy i kuropatw po znacznej redukcji drapieżników i zatwierdzeniu w rocznym planie łowieckim.
 • Koordynatorem w/w programu jest Łowczy koła, oraz kierownicy rejonów
 • Wyznaczenie 4 kierowników rejonów w osobach:
  • Rejon 1 (królik) Kol. Tomasz Oset
  • Rejon 2 (zając) Kol. Jakub Mielcarek
  • Rejon 3 (kuropatwa) – Marek Żyliński
  • Rejon 4 (bażant) Kol. Bohdan Esze

Wymienione Rejony utworzono na podstawie naturalnego występowania wspomianych gatunków oraz istniejącą infrastrukturą, przygotowaną fachową kadrą ludzką. Rejon 2 obwodu dysponuje ogrodzonymi sadami ze starymi drzewami co stwarza dogodne warunki do wykorzystania ich w charakterze powierzchni adaptacyjnych. Rejon 3 obwodu dysponuje wolierą adaptacyjną oraz możliwością zimowego przetrzymywania kuropatw.

 • Kierownicy rejonów organizują i rozliczają pracę w ramach swojego rejonu, oraz składają poprzez łowczego roczne sprawozdania z poczynionych prac WZCK

Zakłada się

 • wpuszczenie w łowisko 130 zajęcy, 200 kuropatw, 250 bażantów i 75 królików.
 • maksymalną redukcję lisa i jenota wszelkimi prawnie dozwolonymi sposobami
 • działania edukacyjne, szczególnie na terenach wiejskich poprzez organizowanie lekcji przyrodniczo-łowieckich, spotkań prelekcyjnych
Wyszczególnienie Wnioskowane ilości poszczególnych gatunków do wsiedleń w poszczególnych latach Uwagi
2009 2010 2011 2012 2013
Zając 0 30 30 35 35  
Dziki Królik 25 30 20 0 0  
Kuropatwa 250 250 200 200 200  
Bażant 150 150 150 150 150  

mapa obwodu z podziałem na Rewiry stanowi załącznik do uchwały
Dla zabezpieczenia środków finansowych na wdrożenie w/w programu :

 • nadwyżki budżetowe koła przeznacza się na realizację programu poprawy warunków bytowania zwierzyny drobnej ze szczególnym uwzględnieniem zajęcy i kuropatw.
 • Środku z „funduszu remontowego” przeznacz się wyłącznie na zakup zwierzyny do wśiedleń, oraz kosztów jej introdukcji
 • wysokość środków przeznaczonych na ten cel ustalane jest zapisami budżetu Koła lub uchwałami Walnych Zgromadzeń
 • czyni starania o dofinansowania na ten cel z Funduszy Ochrony Środowiska, Gmin, Starostwa Powiatowego, Urzędu Wojewódzkiego oraz Sejmiku Kujawsko-Pomorskiego