Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Akt prawny w sprawie zasad korzystania z domku Osetyniec

 • Nazwa aktu prawnego: Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Koła
 • W sprawie: zasad korzystania z domku „Osetyniec”
 • Status aktu prawnego: obowiązujący
 • Data uchwalenia: 27.9.2003, 17.06.2006
 • Data wejścia w życie: 17.06.2006
 • Data uchylenia:
 1. Domek myśliwski w Bukowie jest własnością członków Kujawskiego Koła Łowieckiego Nr 52 w Inowrocławiu.
 2. Prawo do korzystania z domku przysługuje, bez ograniczeń na równych prawach wszystkim członkom Koła, nie posiadającym zaległości finansowych i rzeczowych w zakresie obowiązkowych świadczeń na rzecz Koła oraz kandydatom do koła.
 3. Zarząd Koła może udostępnić domek innym osobom zaproszonym przez członków Koła, wg następujących zasad:
  • Myśliwi oraz członkowie rodziny myśliwego (żona, mąż, dzieci, wnuki) płacą za pobyt zwrot kosztów eksploatacyjnych domku w wysokości 15,00 zł netto za dobę pobytu.
  • Zaproszeni goście myśliwych koła płacą za pobyt w domku 20,00 zł netto za dobę – (rachunek otrzymuje myśliwy zapraszający gości)
  • W przypadku wcześniejszej rezerwacji miejsc w domku a nie wykorzystania ich bez uzasadnionych przyczyn losowych , myśliwy zostanie obciążony licząc za każdy dzień rezerwacji za pobyt w wysokości 50 % stawki podstawowej .
 4. Podstawą do korzystania z domku jest powiadomienie o tym fakcie co najmniej na dzień przed planowanym przyjazdem do Bukowa opiekuna domku.
 5. Wpisanie się do „ewidencji pobytu w domku myśliwskim” niezwłocznie po przybyciu do domku.
 6. Protokół z pobytu stanowiący podstawę do wystawienia faktur sporządza opiekun domku na podstawie wpisów w ewidencji pobytu w domku myśliwskim i przesyła go Skarbnikowi Koła . Faktury Koła za pobyt w domku myśliwi płacą w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 7. Zwalnia się z opłat za pobyt w domku następujących członków Koła:
  • honorowych członków Koła , członków Zarządu Koła – w trakcie wykonywania swoich obowiązków statutowych, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w trakcie wykonywania swoich obowiązków statutowych,
  • członków komisji szacującej szkody łowieckie - w trakcie szacowania szkód.
  • myśliwych biorących udział w polowaniu zbiorowym – w trakcie jego trwania
 8. Zarząd Koła jest uprawniony do zwolnienia z opłat za korzystanie z domku inne osoby w oparciu o uzasadnioną prośbę członka
 9. Osoby przebywające w domku obowiązuje Regulamin stanowiący integralną część niniejszej uchwały.
 10. Za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem w/w Regulaminu odpowiada finansowo myśliwy przebywający w domku, a w przypadku zaproszonych gości – myśliwy, który ich zaprosił.