Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Akt prawny w sprawie - sprzedaż tusz

 • Nazwa aktu prawnego: Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Koła
 • W sprawie: sprzedaż tusz
 • Status aktu prawnego: obowiązujący
 • Data uchwalenia: 28.06.2003, 27.09.2003, 27.06.2009, 21.05.2010
 • Data wejścia w życie: 21.05.2010
 • Data uchylenia:

§ 1

 1. Tusza pozyskanej zwierzyny sprzedawana jest zgodnie z dyspozycją na odstrzale myśliwemu lub dostarczana jest przez niego do wskazanego przez Zarząd Koła punktu skupu.
 2. Zarząd może sprzedawać tusze konsumentom indywidualnym oraz punktom sprzedaży detalicznej.
 3. Myśliwemu, który odstawił do punktu skupu tusze pozyskanej przez siebie zwierzyny, należą się tytułem częściowego zwrotu kosztów polowania następujące kwoty wartości wpływu do Koła za daną tuszę:
  • 20% za zwierzynę płową w I klasie jakości ( oprócz zwierzyny strzelonej w II klasie jakości tuszy, poza klasową oraz samców zwierzyny płowej za odstawienie których nie przysługuje rekompensata)
  • 20% za dziki odstawione w I kl. Jakości
  • Myśliwemu, który pozyskał drapieżnika (lisa, jenota) na podstawie ważnego upoważnienia na odstrzał indywidualny przysługuje rekompensata w wysokości 25 zł (brutto) jako zwrot kosztów pozyskania i utylizacji. Zwrotu dokonuje się w oparciu o protokół okazania stanowiący załącznik do uchwały
  • Za pozyskaną zwierzynę na polowaniach zbiorowych nie przysługuje rekompensata
 4. Zwierzynę drobną, myśliwi kupują od Koła płacąc ryczałtowo raz w roku kwotę równą 1 miesięcznej składce członkowskiej w Kole. Członkowie, którzy w ciągu roku nie otrzymują odstrzału na ptactwo i lisy oraz nie biorą udziału w polowaniach zbiorowych nie są obciążani tym ryczałtem.
 5. Prawo zakupu tuszy zwierzyny grubej i drobnej nie przysługuje myśliwemu, który pozyskał ją z naruszeniem przepisów o wykonywaniu polowania lub zasad etyki łowieckiej oraz niezgodnie ze szczegółowym opisem zwierzyny na upoważnieniu do polowania indywidualnego lub określeniem zwierzyny do odstrzału na polowaniu zbiorowym, z zastrzeżeniem §3 ust.1.

§ 2

 1. Podstawą do zakupu tuszy zwierzyny grubej na użytek własny jest protokół określający wagę. Protokół sporządza po zważeniu i podpisuje: prowadzący polowanie po polowaniu zbiorowym, osoba upoważniona przez Zarząd po polowaniu indywidualnym,
 2. Zwierzynę grubą, koło sprzedaje myśliwym jedynie w II klasie jakości wg cennika obowiązującego w danej klasie w punktach skupu (waga tuszy x cena w II klasie) lecz nie mniej niż 3,00 zł/kg (netto)
 3. Myśliwemu, który zakupił tuszę zwierzyny na użytek własny nie przysługuje zwrot kosztów polowania.
 4. Faktury Koła za zakupione tusz myśliwi płacą w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

§ 3

 1. Tusza zwierzyny grubej pozyskanej z naruszeniem warunków określonych w §1 ust.5 jest oferowana na sprzedaż co najmniej wg stawki z cennika koła powiększonej o 50%, a myśliwy, który ją pozyskał, może ją zakupić, po otrzymaniu zgody Łowczego lub po polowaniu indywidualnym albo prowadzącego polowanie po polowaniu zbiorowym.
 2. Od decyzji dot. sytuacji określonych w §1 ust.5 i §3 ust.1 służy odwołanie do zarządu koła.