Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Sprawdź swoją wiedzę łowiecką

Pytanie 1/100
Czas na odpowiedź 45 sek.

Wybierz poprawną odpowiedź. Na każdą odpowiedź masz 45 sekund.

 1. 1. Szerokość i wysokość róży nie mierzymy przy wycenie medalowej

 2. 2. Dopuszcza się podniesienie zwierzyny drobnej, która po strzale padła w cudzym obwodzie łowieckim

 3. 3. Przyrost zrealizowany u jelenia szlachetnego wynosi

 4. 4. Metoda „Przybylskiego” miała zastosowanie przy inwentaryzacji

 5. 5. Szybkość pocisku wystrzelonego z broni gwintowanej o kalibrze 7x64 w odległości 100 od wylotu lufy (czeska amunicja kulowa) wynosi

 6. 6. Po tak zwanej plamie nosowej określamy wiek żywego

 7. 7. Laktacja u loch trwa około

 8. 8. Polowanie w nocy może odbywać się na:

 9. 9. Górna dopuszczalna granica strzału do sarny – rogacza z dubeltówki wynosi

 10. 10. O jakiej maksymalnej grubości śrut może być używany podczas strzelań myśliwskich do rzutków

 11. 11. Za naganny uznamy odstrzał jelenia – byka w 3 i 4 porożu

 12. 12. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego o terminach organizowanych przez siebie polowań zbiorowych zawiadamia

 13. 13. Liściarka jest to karma

 14. 14. Licówka to

 15. 15. Za rogacza łownego uznaje się rogacza

 16. 16. Zarząd Okręgowy liczy

 17. 17. Odłożona w czasie przerw w polowaniu broń musi być

 18. 18. Dzik zmienia suknię

 19. 19. Zwierzęta łowne w stanie wolnym stanowią własność

 20. 20. Podczas wchodzenia i schodzenia z ambony

 21. 21. Mechanizm uderzeniowy w broni śrutowej znajduje się

 22. 22. Broń załadowana jest to broń

 23. 23. Jako selekcyjne w II klasie wieku uważa się jelenie byki

 24. 24. Ciąża przedłużona występuje u

 25. 25. Jeleń – byk osiąga szczyt rozwoju poroża około

 26. 26. Używanie optycznych przyrządów celowniczych na polowaniach zbiorowych możliwe jest

 27. 27. Na strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim broń nosi się

 28. 28. Wieńce jeleni zasługują na złoty medal gdy zostaną wycenione na

 29. 29. Na polowaniu zbiorowym, zejście ze stanowiska z bronią załadowaną jest

 30. 30. Wielkość miotów przy inwentaryzacji jeleni metodą aktywnego tropienia

 31. 31. Bekowisko u danieli występuje

 32. 32. Powierzchnia poletek żerowych powinna wynosić;

 33. 33. Przy przechodzeniu lub przejeżdżaniu przez tereny zabudowane albo poruszanie się pojazdem w obwodzie, w którym myśliwy wykonuje polowanie

 34. 34. Na jelenie szlachetne – cielęta polujemy w okresie

 35. 35. Osoba posiadająca pozwolenie na broń jest obowiązana w razie zmiany miejsca zamieszkania zawiadomić o tym fakcie pisemnie organ Policji właściwy ze względu na nowe miejsce zamieszkania w ciągu

 36. 36. Ostatnie pędzenie na polowaniu zbiorowym nie może zakończyć się

 37. 37. Mnichem nazywamy

 38. 38. Na polowaniu zbiorowym dopuszczalna granica strzału do łań-jelenia poza miot kulą z broni o lufach gładkich, wyposażonej w optyczny przyrząd celowniczy wynosi

 39. 39. Celowanie do zwierzyny i oddanie strzału jest dopuszczalne

 40. 40. Podczas przechodzenia przez przeszkody terenowe, a w szczególności rowy, kładki, płoty

 41. 41. Podczas polowania zabrania się wykorzystywania

 42. 42. Dla lunety 7 x 56 średnica źrenicy wyjściowej wynosi

 43. 43. Śrut nr „2” ma średnicę

 44. 44. Tor lotu pocisku przy dobrze przestrzelonej broni

 45. 45. Trzecią klasę wieku stanowią jelenie – byki

 46. 46. Do znakowania pozyskanej na polowaniu indywidualnym tusz zwierzyny grubej dostarczonej do skupu zobowiązany jest

 47. 47. Przyząbek to

 48. 48. Huczka u dzików przypada na miesiące

 49. 49. Do psów VI grupy (gończe) FCI zaliczamy

 50. 50. Podział kraju na obwody łowieckie i zmiany granic tych obwodów dokonuje

 51. 51. Na dzikie kaczki polujemy w okresie

 52. 52. Myśliwy, który spóźnił się na polowanie

 53. 53. Polowanie indywidualne nie może odbywać się:

 54. 54. Na polowaniu zbiorowym wolno strzelać do ptactwa w locie w kierunku naganki lub innych myśliwych jeżeli strzał oddaje się

 55. 55. Pierwszą klasę wieku stanowią kozły

 56. 56. Jelenie – byki w trzecim roku życia czemchają poroże

 57. 57. Podaj jaki akt prawny mówi o zasadach posiadania i używania broni myśliwskiej

 58. 58. Do wykonywania polowania na zwierzynę drobną, używa się naboi śrutowych ze śrutem o średnicy do

 59. 59. Jesienno – zimowe ugrupowania sarn to

 60. 60. Na gęsi polujemy w okresie

 61. 61. Przyrost zrealizowany u sarny wynosi

 62. 62. Do nazewnictwa trofeum, jako odnogę, jelenia byka należy traktować odrostek o długości powyżej

 63. 63. Za strzał wzdłuż linii myśliwych, zwany „strzałem po linii” uważa się strzał, przy którym

 64. 64. Posiadacz broni w przypadku jej utraty jest obowiązany zawiadomić o tym Policję, nie później od chwili stwierdzenia utraty broni niż w ciągu

 65. 65. Nie wolno strzelać do zwierzyny znajdującej się w miocie, jeżeli naganka znajduje się od myśliwego w odległości

 66. 66. Jeżeli w broni z celownikiem optycznym przestrzeliny układają się w prawo od punktu celowania, to należy

 67. 67. Na lisy w stogach polujemy z

 68. 68. Na daniele – byki można polować przy użyciu broni myśliwskiej

 69. 69. Roczny plan łowiecki sporządza

 70. 70. Przelatek to dzik

 71. 71. Poszukiwanie postrzałka zwierzyny grubej w obwodzie łowieckim, w którym myśliwy nie ma upoważnienia do wykonywania polowania, może odbywać się pod warunkiem zawiadomienia

 72. 72. Za optymalne zagęszczenie pozwalające na prowadzenie właściwej gospodarki jeleniem uważa się zagęszczenie wynosząc w przeliczeniu na 1000 ha powierzchni leśnej obwodu

 73. 73. Jeżeli broń ma przyśpiesznik to wolno go użyć

 74. 74. Wymiana upierzenia młodocianego na upierzenie ptaków dorosłych u bażantów zaczyna się w wieku

 75. 75. Trzecie poroże sarny – rogacza to

 76. 76. Średnica pocisku amunicji 308 W wynosi

 77. 77. Nabywca broni myśliwskiej zobowiązany jest zarejestrować ją w terminie

 78. 78. Poroże jelenia – byka to

 79. 79. Obwody łowieckie leśne wydzierżawia

 80. 80. Skreślenie z listy członków koła może nastąpić z powodu między innymi niepłacenia składek i innych opłat na rzecz koła

 81. 81. Wiek zająca po upolowaniu można określić na podstawie

 82. 82. Do polowania na jelenie – byki nie używa się amunicji kulowej

 83. 83. Pozyskanie rogaczy powinno wynosić

 84. 84. Myśliwy wyposażony w broń kulową o lufach gwintowanych z zamontowanym optycznym przyrządem celowniczym może oddać strzał do zwierzyny znajdującej się od niego w odległości nie większej niż:

 85. 85. Niżej wymienione gatunki należą do zwierząt łownych i chronionych. Który zestaw zawiera tylko gatunki łowne ?

 86. 86. Do zwierzyny płowej zaliczamy

 87. 87. Za daniela – byka łownego uznaje się byka

 88. 88. „Czokiem” nazywa się

 89. 89. Podczas wykonywania polowania indywidualnego w nocy myśliwy obowiązany jest mieć przy sobie

 90. 90. Obwód łowiecki polny jest to obszar w którym grunty leśne stanowią

 91. 91. W przypadku małych odległości między stanowiskami myśliwych

 92. 92. Objętość poroża mierzymy przy wycenie medalowej

 93. 93. Na polowaniu indywidualnym górna dopuszczalna granica strzału do łani – daniela z broni o lufach gładkich, wyposażonej w optyczny przyrząd celowniczy wynosi

 94. 94. Obwody łowieckie wydzierżawiane są na wniosek

 95. 95. Przystrzelanie broni jest to

 96. 96. Zbiorowo na jelenie-byki

 97. 97. Przy ocenie prawidłowości odstrzału, za odstrzał zrealizowany w klasie wieku niezgodnej z wydanym upoważnieniem przyznaje się punkty

 98. 98. Przyśpiesznik w broni to

 99. 99. Energia pocisku na torze lotu zależy od

 100. 100. Czyrykanie to głos?