Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Sprawdź swoją wiedzę łowiecką

Pytanie 1/100
Czas na odpowiedź 45 sek.

Wybierz poprawną odpowiedź. Na każdą odpowiedź masz 45 sekund.

 1. 1. Wielkość miotów przy inwentaryzacji jeleni metodą aktywnego tropienia

 2. 2. Śrut nr „2” ma średnicę

 3. 3. Na daniele – byki można polować przy użyciu broni myśliwskiej

 4. 4. Za naganny uznamy odstrzał rogacza w trzecim porożu

 5. 5. Wiek zająca po upolowaniu można określić na podstawie

 6. 6. Na polowaniu indywidualnym górna dopuszczalna granica strzału do łani – daniela z broni o lufach gładkich, wyposażonej w optyczny przyrząd celowniczy wynosi

 7. 7. Zbiorowo na jelenie-byki

 8. 8. Przyząbek to

 9. 9. Myśliwy, który spóźnił się na polowanie

 10. 10. W przypadku pozyskania zwierzyny grubej na polowaniu indywidualnym myśliwy jest zobowiązany odnotować ten fakt w posiadanym upoważnieniu do wykonywania polowania indywidualnego

 11. 11. Do zwierzyny płowej zaliczamy

 12. 12. Na polowaniu zbiorowym broń wolno załadować

 13. 13. Poroże jelenia – byka to

 14. 14. Nie wolno strzelać ze stanowiska na linii myśliwych w kierunku stanowisk na flankach i ze stanowisk na flankach w kierunku linii myśliwych

 15. 15. Huczka u dzików przypada na miesiące

 16. 16. Ciąża przedłużona występuje u

 17. 17. Szybkość pocisku wystrzelonego z broni gwintowanej o kalibrze 7x64 w odległości 100 od wylotu lufy (czeska amunicja kulowa) wynosi

 18. 18. Przelatek to dzik

 19. 19. Do znakowania pozyskanej na polowaniu indywidualnym tusz zwierzyny grubej dostarczonej do skupu zobowiązany jest

 20. 20. Objętość poroża mierzymy przy wycenie medalowej

 21. 21. Skreślenie z listy członków koła może nastąpić z powodu między innymi niepłacenia składek i innych opłat na rzecz koła

 22. 22. Do wykonywania polowania na zwierzynę drobną, używa się naboi śrutowych ze śrutem o średnicy do

 23. 23. Linia demarkacyjna to

 24. 24. Szkolenie członków i kandydatów do Zrzeszenia należy do zadań

 25. 25. Starsze jelenie – byki czemchają poroże

 26. 26. Po tak zwanej plamie nosowej określamy wiek żywego

 27. 27. Kaliber broni śrutowej oznacza

 28. 28. Za rogacza łownego uznaje się rogacza

 29. 29. Do nazewnictwa trofeum, jako odnogę, jelenia byka należy traktować odrostek o długości powyżej

 30. 30. Sarny mają pełne stałe uzębienie od

 31. 31. Podczas wchodzenia i schodzenia z ambony

 32. 32. Używanie optycznych przyrządów celowniczych na polowaniach zbiorowych możliwe jest

 33. 33. Jelenie byki w 6 roku życia zrzucają poroże

 34. 34. Na jelenie szlachetne – cielęta polujemy w okresie

 35. 35. Zarząd Okręgowy liczy

 36. 36. Wykluczenia członka z koła dokonuje

 37. 37. Bekowisko u danieli występuje

 38. 38. Nie celuje się i nie strzela się do zwierzyny, jeżeli

 39. 39. Pierwszą klasę wieku stanowią kozły

 40. 40. Roczny plan łowiecki sporządza

 41. 41. Na gęsi polujemy w okresie

 42. 42. Za nieprawidłowy uznamy odstrzał sarny – rogacza w drugim porożu

 43. 43. Laktacja u loch trwa około

 44. 44. Przy przechodzeniu, przejeżdżaniu lub przebywaniu w obwodzie łowieckim w którym myśliwy nie ma upoważnienia do wykonywania polowania, przy korzystaniu z publicznych środków lokomocji oraz w czasie przebywania na terenie miast i osiedli

 45. 45. W przypadku małych odległości między stanowiskami myśliwych

 46. 46. Pozyskanie rogaczy powinno wynosić

 47. 47. Nabywca broni myśliwskiej zobowiązany jest zarejestrować ją w terminie

 48. 48. Z odbycia stażu zwolnieni są

 49. 49. Wieńce jeleni zasługują na złoty medal gdy zostaną wycenione na

 50. 50. Podczas wykonywania polowania indywidualnego w nocy myśliwy obowiązany jest mieć przy sobie

 51. 51. Przyśpiesznik w broni to

 52. 52. Przyrost zrealizowany u sarny wynosi

 53. 53. Pożądana struktura płci u sarn powinna wynosić

 54. 54. Polowanie w nocy może odbywać się na:

 55. 55. Rozstrzygnięcie sporu o strzeloną zwierzynę na polowaniu zbiorowym powinno nastąpić:

 56. 56. Powierzchnia poletek żerowych powinna wynosić;

 57. 57. Górna dopuszczalna granica strzału do sarny – rogacza z dubeltówki wynosi

 58. 58. Za daniela – byka łownego uznaje się byka

 59. 59. Poszukiwanie postrzałka zwierzyny grubej w obwodzie łowieckim, w którym myśliwy nie ma upoważnienia do wykonywania polowania, może odbywać się pod warunkiem zawiadomienia

 60. 60. Polowanie na ptactwo może odbywać się pod warunkiem używania ułożonego w tym celu psa, w tym że jeden pies przypada na nie więcej niż

 61. 61. Polowanie indywidualne nie może odbywać się:

 62. 62. Na polowaniu zbiorowym dopuszczalna granica strzału do jenota w miot kulą z broni o lufie gwintowanej wyposażonej w optyczny przyrząd celowniczy wynosi

 63. 63. Trzecią klasę wieku stanowią jelenie – byki

 64. 64. Jelenie – byki w trzecim roku życia czemchają poroże

 65. 65. Osoba posiadająca pozwolenie na broń jest obowiązana w razie zmiany miejsca zamieszkania zawiadomić o tym fakcie pisemnie organ Policji właściwy ze względu na nowe miejsce zamieszkania w ciągu

 66. 66. Odszkodowanie za szkody wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny nie przysługuje

 67. 67. Pozyskanie jeleni – byków powinno wynosić

 68. 68. Rykowisko u jeleni przypada na miesiące

 69. 69. Dopuszcza się podniesienie zwierzyny drobnej, która po strzale padła w cudzym obwodzie łowieckim

 70. 70. Myśliwy wyposażony w broń kulową o lufach gwintowanych z zamontowanym optycznym przyrządem celowniczym może oddać strzał do zwierzyny znajdującej się od niego w odległości nie większej niż:

 71. 71. Główna pora wylęgu kuropatw to

 72. 72. Na strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim broń nosi się

 73. 73. „Czokiem” nazywa się

 74. 74. Parkoty odbywają się

 75. 75. Obwód łowiecki polny jest to obszar w którym grunty leśne stanowią

 76. 76. Polowanie z psami lub naganką może odbywać się w okresie od

 77. 77. Przyrost zrealizowany u jelenia szlachetnego wynosi

 78. 78. Wymiana upierzenia młodocianego na upierzenie ptaków dorosłych u bażantów zaczyna się w wieku

 79. 79. Celowanie do zwierzyny i oddanie strzału jest dopuszczalne

 80. 80. Za optymalne zagęszczenie pozwalające na prowadzenie właściwej gospodarki jeleniem uważa się zagęszczenie wynosząc w przeliczeniu na 1000 ha powierzchni leśnej obwodu

 81. 81. Do ptactwa łownego zabrania się strzelać inaczej niż w locie. Wyjątek stanowią między innymi

 82. 82. Jeleń – byk osiąga szczyt rozwoju poroża około

 83. 83. Za naganny uznamy odstrzał jelenia – byka w 3 i 4 porożu

 84. 84. Reintrodukcja to

 85. 85. Na strzelnicy przyśpiesznik wolno napinać wyłącznie podczas strzelania do

 86. 86. Na dzikie kaczki polujemy w okresie

 87. 87. Za nieprawidłowy uznamy odstrzał jelenia – byka w drugim porożu

 88. 88. Trzecie poroże sarny – rogacza to

 89. 89. Jako selekcyjne w II klasie wieku uważa się jelenie byki

 90. 90. Prawidłowa struktura płci u daniela powinna wynosić

 91. 91. Oświadczenie o przeprowadzeniu oględzin tuszy i narządów wewnętrznych odstrzelonego zwierzęcia wypełnia i podpisuje:

 92. 92. Obwody łowieckie leśne wydzierżawia

 93. 93. Strzelający ma obowiązek sprawdzenia wzrokowo drożność przewodu luf

 94. 94. Dla lunety 7 x 56 średnica źrenicy wyjściowej wynosi

 95. 95. Przy ocenie prawidłowości odstrzału , za niestaranne spreparowanie trofeów przyznaje się punkty

 96. 96. Okres godowy u danieli to

 97. 97. Mnichem nazywamy

 98. 98. Średnica pocisku amunicji 308 W wynosi

 99. 99. Do polowania na jelenie – byki nie używa się amunicji kulowej

 100. 100. Do grupy psów legawych nie zalicza się