Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Sprawdź swoją wiedzę łowiecką

Pytanie 1/100
Czas na odpowiedź 45 sek.

Wybierz poprawną odpowiedź. Na każdą odpowiedź masz 45 sekund.

 1. 1. Rozstrzygnięcie sporu o strzeloną zwierzynę na polowaniu zbiorowym powinno nastąpić:

 2. 2. Za nieprawidłowy uznamy odstrzał jelenia – byka w drugim porożu

 3. 3. Znajomość stanu liczebnego pogłowia zwierzyny jest niezbędne do właściwego prowadzenia gospodarki łowieckiej. Do oceny liczebności jakiego gatunku zwierzyny służy metoda taksacji pasowej

 4. 4. Metoda „Przybylskiego” miała zastosowanie przy inwentaryzacji

 5. 5. Podczas przechodzenia przez przeszkody terenowe, a w szczególności rowy, kładki, płoty

 6. 6. Na daniele – byki można polować przy użyciu broni myśliwskiej

 7. 7. Śrut nr „2” ma średnicę

 8. 8. Niżej wymienione gatunki należą do zwierząt łownych i chronionych. Który zestaw zawiera tylko gatunki łowne ?

 9. 9. Kaliber broni śrutowej oznacza

 10. 10. Starsze jelenie – byki czemchają poroże

 11. 11. Wieńce jeleni zasługują na złoty medal gdy zostaną wycenione na

 12. 12. Po zajęciu stanowiska na polowaniu zbiorowym myśliwy jest obowiązany przyjąć pozycję

 13. 13. Przy przechodzeniu, przejeżdżaniu lub przebywaniu w obwodzie łowieckim w którym myśliwy nie ma upoważnienia do wykonywania polowania, przy korzystaniu z publicznych środków lokomocji oraz w czasie przebywania na terenie miast i osiedli

 14. 14. Jesienno – zimowe ugrupowania sarn to

 15. 15. Prawidłowa struktura płci u daniela powinna wynosić

 16. 16. Jeleń – byk osiąga szczyt rozwoju poroża około

 17. 17. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego o terminach organizowanych przez siebie polowań zbiorowych zawiadamia

 18. 18. Wiek zająca po upolowaniu można określić na podstawie

 19. 19. Przyrost zrealizowany u sarny wynosi

 20. 20. Szkolenie członków i kandydatów do Zrzeszenia należy do zadań

 21. 21. Dopuszcza się podniesienie zwierzyny drobnej, która po strzale padła w cudzym obwodzie łowieckim

 22. 22. Po zakończeniu ostatniego pędzenia, przed zejściem ze stanowiska myśliwy musi

 23. 23. Jelenie – byki w trzecim roku życia czemchają poroże

 24. 24. Na polowaniu zbiorowym, zejście ze stanowiska z bronią załadowaną jest

 25. 25. Ciąża przedłużona występuje u

 26. 26. Do psów VI grupy (gończe) FCI zaliczamy

 27. 27. Tor lotu pocisku przy dobrze przestrzelonej broni

 28. 28. Podział kraju na obwody łowieckie i zmiany granic tych obwodów dokonuje

 29. 29. Trzecie poroże sarny – rogacza to

 30. 30. Do ptactwa łownego zabrania się strzelać inaczej niż w locie. Wyjątek stanowią między innymi

 31. 31. Ostatnie pędzenie na polowaniu zbiorowym nie może zakończyć się

 32. 32. Nie wolno strzelać do zwierzyny znajdującej się w miocie, jeżeli naganka znajduje się od myśliwego w odległości

 33. 33. Poroże jelenia – byka to

 34. 34. Wielkość terytorium u rogacza zależy od

 35. 35. Polowanie na ptactwo może odbywać się pod warunkiem używania ułożonego w tym celu psa, w tym że jeden pies przypada na nie więcej niż

 36. 36. Oświadczenie o przeprowadzeniu oględzin tuszy i narządów wewnętrznych odstrzelonego zwierzęcia wypełnia i podpisuje:

 37. 37. Osoba posiadająca pozwolenie na broń jest obowiązana w razie zmiany miejsca zamieszkania zawiadomić o tym fakcie pisemnie organ Policji właściwy ze względu na nowe miejsce zamieszkania w ciągu

 38. 38. Zwierzyna pozyskana w obwodzie łowieckim zgodnie z przepisami prawa stanowi własność

 39. 39. Energia pocisku na torze lotu zależy od

 40. 40. Myśliwy, który spóźnił się na polowanie

 41. 41. Skreślenia z listy członków Zrzeszenia – osób fizycznych skazanych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwa wymienione w prawie łowieckim dokonuje

 42. 42. Na polowaniu indywidualnym górna dopuszczalna granica strzału do łani – daniela z broni o lufach gładkich, wyposażonej w optyczny przyrząd celowniczy wynosi

 43. 43. Obwód łowiecki polny jest to obszar w którym grunty leśne stanowią

 44. 44. Myśliwy wyposażony w broń kulową o lufach gwintowanych z zamontowanym optycznym przyrządem celowniczym może oddać strzał do zwierzyny znajdującej się od niego w odległości nie większej niż:

 45. 45. Podczas wchodzenia i schodzenia z ambony

 46. 46. Przyrost zrealizowany u jelenia szlachetnego wynosi

 47. 47. Średnica pocisku amunicji 308 W wynosi

 48. 48. Za nieprawidłowy uznamy odstrzał sarny – rogacza w drugim porożu

 49. 49. Do grupy psów legawych nie zalicza się

 50. 50. Nie celuje się i nie strzela się do zwierzyny, jeżeli

 51. 51. W przypadku małych odległości między stanowiskami myśliwych

 52. 52. Na polowaniu zbiorowym dopuszczalna granica strzału do jenota w miot kulą z broni o lufie gwintowanej wyposażonej w optyczny przyrząd celowniczy wynosi

 53. 53. Huczka u dzików przypada na miesiące

 54. 54. Pierwszą klasę wieku stanowią kozły

 55. 55. Sarny mają pełne stałe uzębienie od

 56. 56. Nabywca broni myśliwskiej zobowiązany jest zarejestrować ją w terminie

 57. 57. Pożądana struktura płci u sarn powinna wynosić

 58. 58. Na jelenie szlachetne – cielęta polujemy w okresie

 59. 59. Na strzelnicy przyśpiesznik wolno napinać wyłącznie podczas strzelania do

 60. 60. Obwody łowieckie leśne wydzierżawia

 61. 61. Skreślenie z listy członków koła może nastąpić z powodu między innymi niepłacenia składek i innych opłat na rzecz koła

 62. 62. Trzecią klasę wieku stanowią jelenie – byki

 63. 63. Polowanie na zające odbywa się przy udziale co najmniej

 64. 64. Nie wolno strzelać ze stanowiska na linii myśliwych w kierunku stanowisk na flankach i ze stanowisk na flankach w kierunku linii myśliwych

 65. 65. Mechanizm uderzeniowy w broni śrutowej znajduje się

 66. 66. Myśliwy może należeć

 67. 67. Na polowaniu zbiorowym broń wolno załadować

 68. 68. Odszkodowanie za szkody wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny nie przysługuje

 69. 69. Zwierzęta łowne w stanie wolnym stanowią własność

 70. 70. Pozyskanie jeleni – byków powinno wynosić

 71. 71. Podczas wykonywania polowania indywidualnego w nocy myśliwy obowiązany jest mieć przy sobie

 72. 72. Przy ocenie prawidłowości odstrzału , za niestaranne spreparowanie trofeów przyznaje się punkty

 73. 73. Szybkość pocisku wystrzelonego z broni gwintowanej o kalibrze 7x64 w odległości 100 od wylotu lufy (czeska amunicja kulowa) wynosi

 74. 74. Przyząbek to

 75. 75. Polowanie z psami lub naganką może odbywać się w okresie od

 76. 76. Za strzał wzdłuż linii myśliwych, zwany „strzałem po linii” uważa się strzał, przy którym

 77. 77. Przy przechodzeniu lub przejeżdżaniu przez tereny zabudowane albo poruszanie się pojazdem w obwodzie, w którym myśliwy wykonuje polowanie

 78. 78. Celowanie do zwierzyny i oddanie strzału jest dopuszczalne

 79. 79. Odstrzał selekcyjny samców zwierzyny płowej ma na celu

 80. 80. Mnichem nazywamy

 81. 81. Przystrzelanie broni jest to

 82. 82. Górna dopuszczalna granica strzału do sarny – rogacza z dubeltówki wynosi

 83. 83. Do nazewnictwa trofeum, jako odnogę, jelenia byka należy traktować odrostek o długości powyżej

 84. 84. Podaj jaki akt prawny mówi o zasadach posiadania i używania broni myśliwskiej

 85. 85. Jeżeli broń ma przyśpiesznik to wolno go użyć

 86. 86. Za rogacza łownego uznaje się rogacza

 87. 87. Powierzchnia poletek żerowych powinna wynosić;

 88. 88. Dla lunety 7 x 56 średnica źrenicy wyjściowej wynosi

 89. 89. Przelatek to dzik

 90. 90. Przyśpiesznik w broni to

 91. 91. Przy przeciętnej wielkości chmar żeńskich w okresie wczesnej wiosny wynoszącej 8-9 szt zagęszczenie jeleni wynosi

 92. 92. Jako selekcyjne w II klasie wieku uważa się jelenie byki

 93. 93. Do polowania na jelenie – byki nie używa się amunicji kulowej

 94. 94. Do kaczek nurkujących zaliczamy

 95. 95. Za naganny uznamy odstrzał rogacza w trzecim porożu

 96. 96. Polowanie indywidualne nie może odbywać się:

 97. 97. Dzik zmienia suknię

 98. 98. Posiadacz broni w przypadku jej utraty jest obowiązany zawiadomić o tym Policję, nie później od chwili stwierdzenia utraty broni niż w ciągu

 99. 99. Upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego jest drukiem ścisłego zarachowania i jest

 100. 100. Reintrodukcja to