Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Sprawdź swoją wiedzę łowiecką

Pytanie 1/100
Czas na odpowiedź 45 sek.

Wybierz poprawną odpowiedź. Na każdą odpowiedź masz 45 sekund.

 1. 1. Nie celuje się i nie strzela się do zwierzyny, jeżeli

 2. 2. Po tak zwanej plamie nosowej określamy wiek żywego

 3. 3. Zbiorowo na jelenie-byki

 4. 4. Na dzikie kaczki polujemy w okresie

 5. 5. Do grupy psów legawych nie zalicza się

 6. 6. Na lisy w stogach polujemy z

 7. 7. Na polowaniu indywidualnym górna dopuszczalna granica strzału do łani – daniela z broni o lufach gładkich, wyposażonej w optyczny przyrząd celowniczy wynosi

 8. 8. Ziarno kukurydzy jest karmą

 9. 9. Sarny mają pełne stałe uzębienie od

 10. 10. Niżej wymienione gatunki należą do zwierząt łownych i chronionych. Który zestaw zawiera tylko gatunki łowne ?

 11. 11. Poroże jelenia – byka to

 12. 12. Na polowaniu zbiorowym wolno strzelać do ptactwa w locie w kierunku naganki lub innych myśliwych jeżeli strzał oddaje się

 13. 13. Przy przechodzeniu, przejeżdżaniu lub przebywaniu w obwodzie łowieckim w którym myśliwy nie ma upoważnienia do wykonywania polowania, przy korzystaniu z publicznych środków lokomocji oraz w czasie przebywania na terenie miast i osiedli

 14. 14. Do psów VI grupy (gończe) FCI zaliczamy

 15. 15. Pozyskanie jeleni – byków powinno wynosić

 16. 16. Wieńce jeleni zasługują na złoty medal gdy zostaną wycenione na

 17. 17. Na strzelnicy przyśpiesznik wolno napinać wyłącznie podczas strzelania do

 18. 18. Za daniela – byka łownego uznaje się byka

 19. 19. Na polowaniu zbiorowym dopuszczalna granica strzału do łań-jelenia poza miot kulą z broni o lufach gładkich, wyposażonej w optyczny przyrząd celowniczy wynosi

 20. 20. Pożądana struktura płci u sarn powinna wynosić

 21. 21. Po zajęciu stanowiska na polowaniu zbiorowym myśliwy jest obowiązany przyjąć pozycję

 22. 22. Pozyskanie rogaczy powinno wynosić

 23. 23. Do ptactwa łownego zabrania się strzelać inaczej niż w locie. Wyjątek stanowią między innymi

 24. 24. Używanie optycznych przyrządów celowniczych na polowaniach zbiorowych możliwe jest

 25. 25. Jeżeli broń ma przyśpiesznik to wolno go użyć

 26. 26. Do polowania na jelenie – byki nie używa się amunicji kulowej

 27. 27. Skreślenie z listy członków koła może nastąpić z powodu między innymi niepłacenia składek i innych opłat na rzecz koła

 28. 28. Obwody łowieckie wydzierżawiane są na wniosek

 29. 29. Do wykonywania polowania dopuszczona jest wyłącznie myśliwska broń palna, z której po maksymalnym załadowaniu można oddać najwyżej

 30. 30. Średnica pocisku amunicji 308 W wynosi

 31. 31. Energia pocisku na torze lotu zależy od

 32. 32. Za rogacza łownego uznaje się rogacza

 33. 33. Pozwolenie na broń nie wydaje się osobom nie mającym ukończonych

 34. 34. Upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego jest drukiem ścisłego zarachowania i jest

 35. 35. Do wykonywania polowania na zwierzynę drobną, używa się naboi śrutowych ze śrutem o średnicy do

 36. 36. Polowanie indywidualne nie może odbywać się:

 37. 37. Jesienno – zimowe ugrupowania sarn to

 38. 38. Za nieprawidłowy uznamy odstrzał sarny – rogacza w drugim porożu

 39. 39. Myśliwy, który spóźnił się na polowanie

 40. 40. Na gęsi polujemy w okresie

 41. 41. Metoda „Przybylskiego” miała zastosowanie przy inwentaryzacji

 42. 42. Zarząd Okręgowy liczy

 43. 43. Na polowaniu zbiorowym broń wolno załadować

 44. 44. Nie wolno strzelać ze stanowiska na linii myśliwych w kierunku stanowisk na flankach i ze stanowisk na flankach w kierunku linii myśliwych

 45. 45. Liściarka jest to karma

 46. 46. Skreślenia z listy członków Zrzeszenia – osób fizycznych skazanych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwa wymienione w prawie łowieckim dokonuje

 47. 47. Kaliber broni śrutowej oznacza

 48. 48. Ostatnie pędzenie na polowaniu zbiorowym nie może zakończyć się

 49. 49. Zwierzęta łowne w stanie wolnym stanowią własność

 50. 50. Polowanie na ptactwo może odbywać się pod warunkiem używania ułożonego w tym celu psa, w tym że jeden pies przypada na nie więcej niż

 51. 51. Na polowaniu zbiorowym dopuszczalna granica strzału do jenota w miot kulą z broni o lufie gwintowanej wyposażonej w optyczny przyrząd celowniczy wynosi

 52. 52. Objętość poroża mierzymy przy wycenie medalowej

 53. 53. Polowanie na zające odbywa się przy udziale co najmniej

 54. 54. Znajomość stanu liczebnego pogłowia zwierzyny jest niezbędne do właściwego prowadzenia gospodarki łowieckiej. Do oceny liczebności jakiego gatunku zwierzyny służy metoda taksacji pasowej

 55. 55. Przyrost zrealizowany u sarny wynosi

 56. 56. Za naganny uznamy odstrzał jelenia – byka w 3 i 4 porożu

 57. 57. Za strzał wzdłuż linii myśliwych, zwany „strzałem po linii” uważa się strzał, przy którym

 58. 58. Trzecie poroże sarny – rogacza to

 59. 59. Przy ocenie prawidłowości odstrzału, za odstrzał zrealizowany w klasie wieku niezgodnej z wydanym upoważnieniem przyznaje się punkty

 60. 60. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego o terminach organizowanych przez siebie polowań zbiorowych zawiadamia

 61. 61. Przy ocenie prawidłowości odstrzału , za niestaranne spreparowanie trofeów przyznaje się punkty

 62. 62. Podczas wykonywania polowania indywidualnego w nocy myśliwy obowiązany jest mieć przy sobie

 63. 63. Rozstrzygnięcie sporu o strzeloną zwierzynę na polowaniu zbiorowym powinno nastąpić:

 64. 64. Odszkodowanie za szkody wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny nie przysługuje

 65. 65. Za naganny uznamy odstrzał rogacza w trzecim porożu

 66. 66. Przyśpiesznik w broni to

 67. 67. Myśliwy wyposażony w broń kulową o lufach gwintowanych z zamontowanym optycznym przyrządem celowniczym może oddać strzał do zwierzyny znajdującej się od niego w odległości nie większej niż:

 68. 68. Powierzchnia poletek żerowych powinna wynosić;

 69. 69. Do znakowania pozyskanej na polowaniu indywidualnym tusz zwierzyny grubej dostarczonej do skupu zobowiązany jest

 70. 70. Wiek zająca po upolowaniu można określić na podstawie

 71. 71. Huczka u dzików przypada na miesiące

 72. 72. Do nazewnictwa trofeum, jako odnogę, jelenia byka należy traktować odrostek o długości powyżej

 73. 73. Osoba posiadająca pozwolenie na broń jest obowiązana w razie zmiany miejsca zamieszkania zawiadomić o tym fakcie pisemnie organ Policji właściwy ze względu na nowe miejsce zamieszkania w ciągu

 74. 74. Polowanie w nocy może odbywać się na:

 75. 75. Prawidłowa struktura płci u daniela powinna wynosić

 76. 76. Myśliwy może należeć

 77. 77. Z odbycia stażu zwolnieni są

 78. 78. Posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców wymaga zezwolenia

 79. 79. Główna pora wylęgu kuropatw to

 80. 80. Dopuszcza się podniesienie zwierzyny drobnej, która po strzale padła w cudzym obwodzie łowieckim

 81. 81. Jelenie byki w 6 roku życia zrzucają poroże

 82. 82. Odstrzał selekcyjny samców zwierzyny płowej ma na celu

 83. 83. Za nieprawidłowy uznamy odstrzał jelenia – byka w drugim porożu

 84. 84. Szkolenie członków i kandydatów do Zrzeszenia należy do zadań

 85. 85. Szerokość i wysokość róży nie mierzymy przy wycenie medalowej

 86. 86. Poszukiwanie postrzałka zwierzyny grubej w obwodzie łowieckim, w którym myśliwy nie ma upoważnienia do wykonywania polowania, może odbywać się pod warunkiem zawiadomienia

 87. 87. O jakiej maksymalnej grubości śrut może być używany podczas strzelań myśliwskich do rzutków

 88. 88. Na strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim broń nosi się

 89. 89. Podczas przechodzenia przez przeszkody terenowe, a w szczególności rowy, kładki, płoty

 90. 90. Licówka to

 91. 91. Pierwszą klasę wieku stanowią kozły

 92. 92. Nie wolno strzelać do zwierzyny znajdującej się w miocie, jeżeli naganka znajduje się od myśliwego w odległości

 93. 93. Wymiana upierzenia młodocianego na upierzenie ptaków dorosłych u bażantów zaczyna się w wieku

 94. 94. Zwierzyna pozyskana w obwodzie łowieckim zgodnie z przepisami prawa stanowi własność

 95. 95. Jeleń – byk osiąga szczyt rozwoju poroża około

 96. 96. Przy przeciętnej wielkości chmar żeńskich w okresie wczesnej wiosny wynoszącej 8-9 szt zagęszczenie jeleni wynosi

 97. 97. Bekowisko u danieli występuje

 98. 98. Do kaczek nurkujących zaliczamy

 99. 99. Jeżeli w broni z celownikiem optycznym przestrzeliny układają się w prawo od punktu celowania, to należy

 100. 100. Ciąża przedłużona występuje u