Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Sprawdź swoją wiedzę łowiecką

Pytanie 1/100
Czas na odpowiedź 45 sek.

Wybierz poprawną odpowiedź. Na każdą odpowiedź masz 45 sekund.

 1. 1. Do polowania na jelenie – byki nie używa się amunicji kulowej

 2. 2. Obwód łowiecki polny jest to obszar w którym grunty leśne stanowią

 3. 3. Górna dopuszczalna granica strzału do sarny – rogacza z dubeltówki wynosi

 4. 4. Linia demarkacyjna to

 5. 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu oględzin tuszy i narządów wewnętrznych odstrzelonego zwierzęcia wypełnia i podpisuje:

 6. 6. Przyrost zrealizowany u sarny wynosi

 7. 7. Szybkość pocisku wystrzelonego z broni gwintowanej o kalibrze 7x64 w odległości 100 od wylotu lufy (czeska amunicja kulowa) wynosi

 8. 8. Posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców wymaga zezwolenia

 9. 9. Czyrykanie to głos?

 10. 10. Podaj jaki akt prawny mówi o zasadach posiadania i używania broni myśliwskiej

 11. 11. Na strzelnicy przyśpiesznik wolno napinać wyłącznie podczas strzelania do

 12. 12. Do ptactwa łownego zabrania się strzelać inaczej niż w locie. Wyjątek stanowią między innymi

 13. 13. Liściarka jest to karma

 14. 14. Bekowisko u danieli występuje

 15. 15. Średnica pocisku amunicji 308 W wynosi

 16. 16. Zbiorowo na jelenie-byki

 17. 17. Śrut nr „2” ma średnicę

 18. 18. Jeżeli w broni z celownikiem optycznym przestrzeliny układają się w prawo od punktu celowania, to należy

 19. 19. Na polowaniu zbiorowym dopuszczalna granica strzału do łań-jelenia poza miot kulą z broni o lufach gładkich, wyposażonej w optyczny przyrząd celowniczy wynosi

 20. 20. Do zwierzyny płowej zaliczamy

 21. 21. Nabywca broni myśliwskiej zobowiązany jest zarejestrować ją w terminie

 22. 22. Trzecie poroże sarny – rogacza to

 23. 23. Objętość poroża mierzymy przy wycenie medalowej

 24. 24. Polowanie na zające odbywa się przy udziale co najmniej

 25. 25. Wiek zająca po upolowaniu można określić na podstawie

 26. 26. Do znakowania pozyskanej na polowaniu indywidualnym tusz zwierzyny grubej dostarczonej do skupu zobowiązany jest

 27. 27. Zwierzyna pozyskana w obwodzie łowieckim zgodnie z przepisami prawa stanowi własność

 28. 28. Jeleń – byk osiąga szczyt rozwoju poroża około

 29. 29. Przy przechodzeniu, przejeżdżaniu lub przebywaniu w obwodzie łowieckim w którym myśliwy nie ma upoważnienia do wykonywania polowania, przy korzystaniu z publicznych środków lokomocji oraz w czasie przebywania na terenie miast i osiedli

 30. 30. Zwierzęta łowne w stanie wolnym stanowią własność

 31. 31. Na polowaniu zbiorowym wolno strzelać do ptactwa w locie w kierunku naganki lub innych myśliwych jeżeli strzał oddaje się

 32. 32. Poroże jelenia – byka to

 33. 33. Laktacja u loch trwa około

 34. 34. Wymiana upierzenia młodocianego na upierzenie ptaków dorosłych u bażantów zaczyna się w wieku

 35. 35. Jako selekcyjne w II klasie wieku uważa się jelenie byki

 36. 36. Myśliwy, który spóźnił się na polowanie

 37. 37. Zarząd Okręgowy liczy

 38. 38. Skreślenie z listy członków koła może nastąpić z powodu między innymi niepłacenia składek i innych opłat na rzecz koła

 39. 39. Odszkodowanie za szkody wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny nie przysługuje

 40. 40. Posiadacz broni w przypadku jej utraty jest obowiązany zawiadomić o tym Policję, nie później od chwili stwierdzenia utraty broni niż w ciągu

 41. 41. Obwody łowieckie wydzierżawiane są na wniosek

 42. 42. Do kaczek nurkujących zaliczamy

 43. 43. Dla lunety 7 x 56 średnica źrenicy wyjściowej wynosi

 44. 44. Za naganny uznamy odstrzał jelenia – byka w 3 i 4 porożu

 45. 45. Strzelający ma obowiązek sprawdzenia wzrokowo drożność przewodu luf

 46. 46. Nie przyznaje się punktów niebieskich za odstrzał

 47. 47. Wielkość miotów przy inwentaryzacji jeleni metodą aktywnego tropienia

 48. 48. Szkolenie członków i kandydatów do Zrzeszenia należy do zadań

 49. 49. Na polowaniu zbiorowym dopuszczalna granica strzału do jenota w miot kulą z broni o lufie gwintowanej wyposażonej w optyczny przyrząd celowniczy wynosi

 50. 50. Pierwszą klasę wieku stanowią kozły

 51. 51. Do wykonywania polowania dopuszczona jest wyłącznie myśliwska broń palna, z której po maksymalnym załadowaniu można oddać najwyżej

 52. 52. Przy ocenie prawidłowości odstrzału , za niestaranne spreparowanie trofeów przyznaje się punkty

 53. 53. Wieńce jeleni zasługują na złoty medal gdy zostaną wycenione na

 54. 54. Do grupy psów legawych nie zalicza się

 55. 55. Roczny plan łowiecki sporządza

 56. 56. Nie wolno strzelać do zwierzyny znajdującej się w miocie, jeżeli naganka znajduje się od myśliwego w odległości

 57. 57. Przy przechodzeniu lub przejeżdżaniu przez tereny zabudowane albo poruszanie się pojazdem w obwodzie, w którym myśliwy wykonuje polowanie

 58. 58. Przelatek to dzik

 59. 59. W przypadku pozyskania zwierzyny grubej na polowaniu indywidualnym myśliwy jest zobowiązany odnotować ten fakt w posiadanym upoważnieniu do wykonywania polowania indywidualnego

 60. 60. Powierzchnia poletek żerowych powinna wynosić;

 61. 61. W przypadku małych odległości między stanowiskami myśliwych

 62. 62. O jakiej maksymalnej grubości śrut może być używany podczas strzelań myśliwskich do rzutków

 63. 63. Obwody łowieckie leśne wydzierżawia

 64. 64. Tor lotu pocisku przy dobrze przestrzelonej broni

 65. 65. Wielkość terytorium u rogacza zależy od

 66. 66. Pozwolenie na broń nie wydaje się osobom nie mającym ukończonych

 67. 67. Broń załadowana jest to broń

 68. 68. Mechanizm uderzeniowy w broni śrutowej znajduje się

 69. 69. Pożądana struktura płci u sarn powinna wynosić

 70. 70. Ciąża przedłużona występuje u

 71. 71. Na daniele – byki można polować przy użyciu broni myśliwskiej

 72. 72. Za daniela – byka łownego uznaje się byka

 73. 73. Reintrodukcja to

 74. 74. Sarny mają pełne stałe uzębienie od

 75. 75. Główna pora wylęgu kuropatw to

 76. 76. Przy przeciętnej wielkości chmar żeńskich w okresie wczesnej wiosny wynoszącej 8-9 szt zagęszczenie jeleni wynosi

 77. 77. Skreślenia z listy członków Zrzeszenia – osób fizycznych skazanych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwa wymienione w prawie łowieckim dokonuje

 78. 78. Poszukiwanie postrzałka zwierzyny grubej w obwodzie łowieckim, w którym myśliwy nie ma upoważnienia do wykonywania polowania, może odbywać się pod warunkiem zawiadomienia

 79. 79. Polowanie na ptactwo może odbywać się pod warunkiem używania ułożonego w tym celu psa, w tym że jeden pies przypada na nie więcej niż

 80. 80. Jesienno – zimowe ugrupowania sarn to

 81. 81. Podczas wchodzenia i schodzenia z ambony

 82. 82. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego o terminach organizowanych przez siebie polowań zbiorowych zawiadamia

 83. 83. Na polowaniu indywidualnym górna dopuszczalna granica strzału do łani – daniela z broni o lufach gładkich, wyposażonej w optyczny przyrząd celowniczy wynosi

 84. 84. Rykowisko u jeleni przypada na miesiące

 85. 85. Za nieprawidłowy uznamy odstrzał jelenia – byka w drugim porożu

 86. 86. Podział kraju na obwody łowieckie i zmiany granic tych obwodów dokonuje

 87. 87. Pozyskanie jeleni – byków powinno wynosić

 88. 88. Na gęsi polujemy w okresie

 89. 89. Do wykonywania polowania na zwierzynę drobną, używa się naboi śrutowych ze śrutem o średnicy do

 90. 90. Po zakończeniu ostatniego pędzenia, przed zejściem ze stanowiska myśliwy musi

 91. 91. Na polowaniu zbiorowym broń wolno załadować

 92. 92. Pozyskanie rogaczy powinno wynosić

 93. 93. Dzik zmienia suknię

 94. 94. Szerokość i wysokość róży nie mierzymy przy wycenie medalowej

 95. 95. Za rogacza łownego uznaje się rogacza

 96. 96. Parkoty odbywają się

 97. 97. Polowanie indywidualne nie może odbywać się:

 98. 98. Przy ocenie prawidłowości odstrzału, za odstrzał zrealizowany w klasie wieku niezgodnej z wydanym upoważnieniem przyznaje się punkty

 99. 99. Myśliwy wyposażony w broń kulową o lufach gwintowanych z zamontowanym optycznym przyrządem celowniczym może oddać strzał do zwierzyny znajdującej się od niego w odległości nie większej niż:

 100. 100. „Czokiem” nazywa się