Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Sprawdź swoją wiedzę łowiecką

Pytanie 1/100
Czas na odpowiedź 45 sek.

Wybierz poprawną odpowiedź. Na każdą odpowiedź masz 45 sekund.

 1. 1. Jelenie byki w 6 roku życia zrzucają poroże

 2. 2. Na jelenie szlachetne – cielęta polujemy w okresie

 3. 3. Oświadczenie o przeprowadzeniu oględzin tuszy i narządów wewnętrznych odstrzelonego zwierzęcia wypełnia i podpisuje:

 4. 4. Okres godowy u danieli to

 5. 5. Z odbycia stażu zwolnieni są

 6. 6. Poszukiwanie postrzałka zwierzyny grubej w obwodzie łowieckim, w którym myśliwy nie ma upoważnienia do wykonywania polowania, może odbywać się pod warunkiem zawiadomienia

 7. 7. Przy przeciętnej wielkości chmar żeńskich w okresie wczesnej wiosny wynoszącej 8-9 szt zagęszczenie jeleni wynosi

 8. 8. Objętość poroża mierzymy przy wycenie medalowej

 9. 9. Szybkość pocisku wystrzelonego z broni gwintowanej o kalibrze 7x64 w odległości 100 od wylotu lufy (czeska amunicja kulowa) wynosi

 10. 10. Parkoty odbywają się

 11. 11. Zwierzyna pozyskana w obwodzie łowieckim zgodnie z przepisami prawa stanowi własność

 12. 12. Celowanie do zwierzyny i oddanie strzału jest dopuszczalne

 13. 13. Myśliwy, który spóźnił się na polowanie

 14. 14. Do ptactwa łownego zabrania się strzelać inaczej niż w locie. Wyjątek stanowią między innymi

 15. 15. Wiek zająca po upolowaniu można określić na podstawie

 16. 16. W przypadku małych odległości między stanowiskami myśliwych

 17. 17. Wykluczenia członka z koła dokonuje

 18. 18. Czyrykanie to głos?

 19. 19. Polowanie na zające odbywa się przy udziale co najmniej

 20. 20. Skreślenia z listy członków Zrzeszenia – osób fizycznych skazanych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwa wymienione w prawie łowieckim dokonuje

 21. 21. Przyrost zrealizowany u jelenia szlachetnego wynosi

 22. 22. Do kaczek nurkujących zaliczamy

 23. 23. Na strzelnicy przyśpiesznik wolno napinać wyłącznie podczas strzelania do

 24. 24. Do znakowania pozyskanej na polowaniu indywidualnym tusz zwierzyny grubej dostarczonej do skupu zobowiązany jest

 25. 25. Na polowaniu zbiorowym dopuszczalna granica strzału do jenota w miot kulą z broni o lufie gwintowanej wyposażonej w optyczny przyrząd celowniczy wynosi

 26. 26. Za naganny uznamy odstrzał rogacza w trzecim porożu

 27. 27. Jesienno – zimowe ugrupowania sarn to

 28. 28. Na strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim broń nosi się

 29. 29. Na polowaniu zbiorowym broń wolno załadować

 30. 30. Jako selekcyjne w II klasie wieku uważa się jelenie byki

 31. 31. Liściarka jest to karma

 32. 32. Na polowaniu zbiorowym dopuszczalna granica strzału do łań-jelenia poza miot kulą z broni o lufach gładkich, wyposażonej w optyczny przyrząd celowniczy wynosi

 33. 33. Rykowisko u jeleni przypada na miesiące

 34. 34. Na lisy w stogach polujemy z

 35. 35. O jakiej maksymalnej grubości śrut może być używany podczas strzelań myśliwskich do rzutków

 36. 36. Upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego jest drukiem ścisłego zarachowania i jest

 37. 37. Obwody łowieckie leśne wydzierżawia

 38. 38. Przy ocenie prawidłowości odstrzału , za niestaranne spreparowanie trofeów przyznaje się punkty

 39. 39. Polowanie indywidualne nie może odbywać się:

 40. 40. Jeżeli w broni z celownikiem optycznym przestrzeliny układają się w prawo od punktu celowania, to należy

 41. 41. Polowanie z psami lub naganką może odbywać się w okresie od

 42. 42. Odszkodowanie za szkody wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny nie przysługuje

 43. 43. Po zajęciu stanowiska na polowaniu zbiorowym myśliwy jest obowiązany przyjąć pozycję

 44. 44. Reintrodukcja to

 45. 45. Górna dopuszczalna granica strzału do sarny – rogacza z dubeltówki wynosi

 46. 46. Rozstrzygnięcie sporu o strzeloną zwierzynę na polowaniu zbiorowym powinno nastąpić:

 47. 47. Średnica pocisku amunicji 308 W wynosi

 48. 48. Myśliwy wyposażony w broń kulową o lufach gwintowanych z zamontowanym optycznym przyrządem celowniczym może oddać strzał do zwierzyny znajdującej się od niego w odległości nie większej niż:

 49. 49. Kaliber broni śrutowej oznacza

 50. 50. Dla lunety 7 x 56 średnica źrenicy wyjściowej wynosi

 51. 51. Powierzchnia poletek żerowych powinna wynosić;

 52. 52. Bekowisko u danieli występuje

 53. 53. Odstrzał selekcyjny samców zwierzyny płowej ma na celu

 54. 54. Nie przyznaje się punktów niebieskich za odstrzał

 55. 55. Posiadacz broni w przypadku jej utraty jest obowiązany zawiadomić o tym Policję, nie później od chwili stwierdzenia utraty broni niż w ciągu

 56. 56. Śrut nr „2” ma średnicę

 57. 57. „Czokiem” nazywa się

 58. 58. Przy przechodzeniu, przejeżdżaniu lub przebywaniu w obwodzie łowieckim w którym myśliwy nie ma upoważnienia do wykonywania polowania, przy korzystaniu z publicznych środków lokomocji oraz w czasie przebywania na terenie miast i osiedli

 59. 59. Za naganny uznamy odstrzał jelenia – byka w 3 i 4 porożu

 60. 60. Za rogacza łownego uznaje się rogacza

 61. 61. Podczas wchodzenia i schodzenia z ambony

 62. 62. Pozwolenie na broń nie wydaje się osobom nie mającym ukończonych

 63. 63. Zbiorowo na jelenie-byki

 64. 64. Za daniela – byka łownego uznaje się byka

 65. 65. Na polowaniu zbiorowym wolno strzelać do ptactwa w locie w kierunku naganki lub innych myśliwych jeżeli strzał oddaje się

 66. 66. Huczka u dzików przypada na miesiące

 67. 67. Nabywca broni myśliwskiej zobowiązany jest zarejestrować ją w terminie

 68. 68. Przystrzelanie broni jest to

 69. 69. Za strzał wzdłuż linii myśliwych, zwany „strzałem po linii” uważa się strzał, przy którym

 70. 70. Przyrost zrealizowany u sarny wynosi

 71. 71. Pierwszą klasę wieku stanowią kozły

 72. 72. Nie wolno strzelać do zwierzyny znajdującej się w miocie, jeżeli naganka znajduje się od myśliwego w odległości

 73. 73. Za nieprawidłowy uznamy odstrzał sarny – rogacza w drugim porożu

 74. 74. Za optymalne zagęszczenie pozwalające na prowadzenie właściwej gospodarki jeleniem uważa się zagęszczenie wynosząc w przeliczeniu na 1000 ha powierzchni leśnej obwodu

 75. 75. Prawidłowa struktura płci u daniela powinna wynosić

 76. 76. Roczny plan łowiecki sporządza

 77. 77. Niżej wymienione gatunki należą do zwierząt łownych i chronionych. Który zestaw zawiera tylko gatunki łowne ?

 78. 78. Szkolenie członków i kandydatów do Zrzeszenia należy do zadań

 79. 79. Przyśpiesznik w broni to

 80. 80. Za nieprawidłowy uznamy odstrzał jelenia – byka w drugim porożu

 81. 81. Do psów VI grupy (gończe) FCI zaliczamy

 82. 82. Posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców wymaga zezwolenia

 83. 83. Zwierzęta łowne w stanie wolnym stanowią własność

 84. 84. Ciąża przedłużona występuje u

 85. 85. Laktacja u loch trwa około

 86. 86. Nie celuje się i nie strzela się do zwierzyny, jeżeli

 87. 87. Skreślenie z listy członków koła może nastąpić z powodu między innymi niepłacenia składek i innych opłat na rzecz koła

 88. 88. Jeleń – byk osiąga szczyt rozwoju poroża około

 89. 89. Podaj jaki akt prawny mówi o zasadach posiadania i używania broni myśliwskiej

 90. 90. Odłożona w czasie przerw w polowaniu broń musi być

 91. 91. Dzik zmienia suknię

 92. 92. Podczas wykonywania polowania indywidualnego w nocy myśliwy obowiązany jest mieć przy sobie

 93. 93. Do zwierzyny płowej zaliczamy

 94. 94. Jeżeli broń ma przyśpiesznik to wolno go użyć

 95. 95. Dopuszcza się podniesienie zwierzyny drobnej, która po strzale padła w cudzym obwodzie łowieckim

 96. 96. Metoda „Przybylskiego” miała zastosowanie przy inwentaryzacji

 97. 97. Linia demarkacyjna to

 98. 98. Pozyskanie rogaczy powinno wynosić

 99. 99. Do nazewnictwa trofeum, jako odnogę, jelenia byka należy traktować odrostek o długości powyżej

 100. 100. Po zakończeniu ostatniego pędzenia, przed zejściem ze stanowiska myśliwy musi