Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Sprawdź swoją wiedzę łowiecką

Pytanie 1/100
Czas na odpowiedź 45 sek.

Wybierz poprawną odpowiedź. Na każdą odpowiedź masz 45 sekund.

 1. 1. Tor lotu pocisku przy dobrze przestrzelonej broni

 2. 2. Sarny mają pełne stałe uzębienie od

 3. 3. Pożądana struktura płci u sarn powinna wynosić

 4. 4. Jelenie – byki w trzecim roku życia czemchają poroże

 5. 5. Podczas wykonywania polowania indywidualnego w nocy myśliwy obowiązany jest mieć przy sobie

 6. 6. Czyrykanie to głos?

 7. 7. Roczny plan łowiecki sporządza

 8. 8. Za optymalne zagęszczenie pozwalające na prowadzenie właściwej gospodarki jeleniem uważa się zagęszczenie wynosząc w przeliczeniu na 1000 ha powierzchni leśnej obwodu

 9. 9. Zarząd Okręgowy liczy

 10. 10. Ciąża przedłużona występuje u

 11. 11. Strzelający ma obowiązek sprawdzenia wzrokowo drożność przewodu luf

 12. 12. W przypadku małych odległości między stanowiskami myśliwych

 13. 13. Nie wolno strzelać do zwierzyny znajdującej się w miocie, jeżeli naganka znajduje się od myśliwego w odległości

 14. 14. Parkoty odbywają się

 15. 15. Posiadacz broni w przypadku jej utraty jest obowiązany zawiadomić o tym Policję, nie później od chwili stwierdzenia utraty broni niż w ciągu

 16. 16. Metoda „Przybylskiego” miała zastosowanie przy inwentaryzacji

 17. 17. Średnica pocisku amunicji 308 W wynosi

 18. 18. Liściarka jest to karma

 19. 19. Myśliwy wyposażony w broń kulową o lufach gwintowanych z zamontowanym optycznym przyrządem celowniczym może oddać strzał do zwierzyny znajdującej się od niego w odległości nie większej niż:

 20. 20. Przystrzelanie broni jest to

 21. 21. O jakiej maksymalnej grubości śrut może być używany podczas strzelań myśliwskich do rzutków

 22. 22. Przyśpiesznik w broni to

 23. 23. Celowanie do zwierzyny i oddanie strzału jest dopuszczalne

 24. 24. Do ptactwa łownego zabrania się strzelać inaczej niż w locie. Wyjątek stanowią między innymi

 25. 25. Przy ocenie prawidłowości odstrzału, za odstrzał zrealizowany w klasie wieku niezgodnej z wydanym upoważnieniem przyznaje się punkty

 26. 26. Dopuszcza się podniesienie zwierzyny drobnej, która po strzale padła w cudzym obwodzie łowieckim

 27. 27. Do polowania na jelenie – byki nie używa się amunicji kulowej

 28. 28. Polowanie indywidualne nie może odbywać się:

 29. 29. Ziarno kukurydzy jest karmą

 30. 30. Upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego jest drukiem ścisłego zarachowania i jest

 31. 31. Dzik zmienia suknię

 32. 32. Do psów VI grupy (gończe) FCI zaliczamy

 33. 33. Obwody łowieckie leśne wydzierżawia

 34. 34. Używanie optycznych przyrządów celowniczych na polowaniach zbiorowych możliwe jest

 35. 35. Za rogacza łownego uznaje się rogacza

 36. 36. Przyrost zrealizowany u jelenia szlachetnego wynosi

 37. 37. Jesienno – zimowe ugrupowania sarn to

 38. 38. Jako selekcyjne w II klasie wieku uważa się jelenie byki

 39. 39. Na polowaniu zbiorowym dopuszczalna granica strzału do jenota w miot kulą z broni o lufie gwintowanej wyposażonej w optyczny przyrząd celowniczy wynosi

 40. 40. Kaliber broni śrutowej oznacza

 41. 41. Za nieprawidłowy uznamy odstrzał jelenia – byka w drugim porożu

 42. 42. Nie przyznaje się punktów niebieskich za odstrzał

 43. 43. Na jelenie szlachetne – cielęta polujemy w okresie

 44. 44. Odszkodowanie za szkody wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny nie przysługuje

 45. 45. Na polowaniu zbiorowym broń wolno załadować

 46. 46. Mechanizm uderzeniowy w broni śrutowej znajduje się

 47. 47. Nie wolno strzelać ze stanowiska na linii myśliwych w kierunku stanowisk na flankach i ze stanowisk na flankach w kierunku linii myśliwych

 48. 48. Na dzikie kaczki polujemy w okresie

 49. 49. Zbiorowo na jelenie-byki

 50. 50. Szkolenie członków i kandydatów do Zrzeszenia należy do zadań

 51. 51. Oświadczenie o przeprowadzeniu oględzin tuszy i narządów wewnętrznych odstrzelonego zwierzęcia wypełnia i podpisuje:

 52. 52. Polowanie na zające odbywa się przy udziale co najmniej

 53. 53. Jelenie byki w 6 roku życia zrzucają poroże

 54. 54. Jeleń – byk osiąga szczyt rozwoju poroża około

 55. 55. Rozstrzygnięcie sporu o strzeloną zwierzynę na polowaniu zbiorowym powinno nastąpić:

 56. 56. Po zajęciu stanowiska na polowaniu zbiorowym myśliwy jest obowiązany przyjąć pozycję

 57. 57. W przypadku pozyskania zwierzyny grubej na polowaniu indywidualnym myśliwy jest zobowiązany odnotować ten fakt w posiadanym upoważnieniu do wykonywania polowania indywidualnego

 58. 58. Do znakowania pozyskanej na polowaniu indywidualnym tusz zwierzyny grubej dostarczonej do skupu zobowiązany jest

 59. 59. Objętość poroża mierzymy przy wycenie medalowej

 60. 60. Powierzchnia poletek żerowych powinna wynosić;

 61. 61. Na polowaniu zbiorowym dopuszczalna granica strzału do łań-jelenia poza miot kulą z broni o lufach gładkich, wyposażonej w optyczny przyrząd celowniczy wynosi

 62. 62. Za nieprawidłowy uznamy odstrzał sarny – rogacza w drugim porożu

 63. 63. Polowanie w nocy może odbywać się na:

 64. 64. Reintrodukcja to

 65. 65. Wielkość terytorium u rogacza zależy od

 66. 66. Odłożona w czasie przerw w polowaniu broń musi być

 67. 67. Na strzelnicy przyśpiesznik wolno napinać wyłącznie podczas strzelania do

 68. 68. Na strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim broń nosi się

 69. 69. „Czokiem” nazywa się

 70. 70. Przy przeciętnej wielkości chmar żeńskich w okresie wczesnej wiosny wynoszącej 8-9 szt zagęszczenie jeleni wynosi

 71. 71. Bekowisko u danieli występuje

 72. 72. Licówka to

 73. 73. Wieńce jeleni zasługują na złoty medal gdy zostaną wycenione na

 74. 74. Do wykonywania polowania dopuszczona jest wyłącznie myśliwska broń palna, z której po maksymalnym załadowaniu można oddać najwyżej

 75. 75. Trzecią klasę wieku stanowią jelenie – byki

 76. 76. Jeżeli w broni z celownikiem optycznym przestrzeliny układają się w prawo od punktu celowania, to należy

 77. 77. Laktacja u loch trwa około

 78. 78. Pozyskanie rogaczy powinno wynosić

 79. 79. Wielkość miotów przy inwentaryzacji jeleni metodą aktywnego tropienia

 80. 80. Zwierzęta łowne w stanie wolnym stanowią własność

 81. 81. Podaj jaki akt prawny mówi o zasadach posiadania i używania broni myśliwskiej

 82. 82. Nie celuje się i nie strzela się do zwierzyny, jeżeli

 83. 83. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego o terminach organizowanych przez siebie polowań zbiorowych zawiadamia

 84. 84. Myśliwy, który spóźnił się na polowanie

 85. 85. Przyrost zrealizowany u sarny wynosi

 86. 86. Na polowaniu zbiorowym, zejście ze stanowiska z bronią załadowaną jest

 87. 87. Linia demarkacyjna to

 88. 88. Myśliwy może należeć

 89. 89. Do wykonywania polowania na zwierzynę drobną, używa się naboi śrutowych ze śrutem o średnicy do

 90. 90. Obwód łowiecki polny jest to obszar w którym grunty leśne stanowią

 91. 91. Przyząbek to

 92. 92. Poszukiwanie postrzałka zwierzyny grubej w obwodzie łowieckim, w którym myśliwy nie ma upoważnienia do wykonywania polowania, może odbywać się pod warunkiem zawiadomienia

 93. 93. Polowanie na ptactwo może odbywać się pod warunkiem używania ułożonego w tym celu psa, w tym że jeden pies przypada na nie więcej niż

 94. 94. Po zakończeniu ostatniego pędzenia, przed zejściem ze stanowiska myśliwy musi

 95. 95. Polowanie z psami lub naganką może odbywać się w okresie od

 96. 96. Pierwszą klasę wieku stanowią kozły

 97. 97. Nabywca broni myśliwskiej zobowiązany jest zarejestrować ją w terminie

 98. 98. Mnichem nazywamy

 99. 99. Podczas wchodzenia i schodzenia z ambony

 100. 100. Szybkość pocisku wystrzelonego z broni gwintowanej o kalibrze 7x64 w odległości 100 od wylotu lufy (czeska amunicja kulowa) wynosi