Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Sprawdź swoją wiedzę łowiecką

Pytanie 1/100
Czas na odpowiedź 45 sek.

Wybierz poprawną odpowiedź. Na każdą odpowiedź masz 45 sekund.

 1. 1. Skreślenia z listy członków Zrzeszenia – osób fizycznych skazanych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwa wymienione w prawie łowieckim dokonuje

 2. 2. Reintrodukcja to

 3. 3. Po tak zwanej plamie nosowej określamy wiek żywego

 4. 4. Po zajęciu stanowiska na polowaniu zbiorowym myśliwy jest obowiązany przyjąć pozycję

 5. 5. Używanie optycznych przyrządów celowniczych na polowaniach zbiorowych możliwe jest

 6. 6. Skreślenie z listy członków koła może nastąpić z powodu między innymi niepłacenia składek i innych opłat na rzecz koła

 7. 7. Pozyskanie rogaczy powinno wynosić

 8. 8. Podczas polowania zabrania się wykorzystywania

 9. 9. Na polowaniu zbiorowym dopuszczalna granica strzału do jenota w miot kulą z broni o lufie gwintowanej wyposażonej w optyczny przyrząd celowniczy wynosi

 10. 10. Ziarno kukurydzy jest karmą

 11. 11. Dopuszcza się podniesienie zwierzyny drobnej, która po strzale padła w cudzym obwodzie łowieckim

 12. 12. Objętość poroża mierzymy przy wycenie medalowej

 13. 13. Podział kraju na obwody łowieckie i zmiany granic tych obwodów dokonuje

 14. 14. Metoda „Przybylskiego” miała zastosowanie przy inwentaryzacji

 15. 15. Mechanizm uderzeniowy w broni śrutowej znajduje się

 16. 16. Nie celuje się i nie strzela się do zwierzyny, jeżeli

 17. 17. Podaj jaki akt prawny mówi o zasadach posiadania i używania broni myśliwskiej

 18. 18. Średnica pocisku amunicji 308 W wynosi

 19. 19. Czyrykanie to głos?

 20. 20. Trzecie poroże sarny – rogacza to

 21. 21. Wieńce jeleni zasługują na złoty medal gdy zostaną wycenione na

 22. 22. Zwierzyna pozyskana w obwodzie łowieckim zgodnie z przepisami prawa stanowi własność

 23. 23. Kaliber broni śrutowej oznacza

 24. 24. Za naganny uznamy odstrzał rogacza w trzecim porożu

 25. 25. Przystrzelanie broni jest to

 26. 26. Przyrost zrealizowany u jelenia szlachetnego wynosi

 27. 27. Mnichem nazywamy

 28. 28. Oświadczenie o przeprowadzeniu oględzin tuszy i narządów wewnętrznych odstrzelonego zwierzęcia wypełnia i podpisuje:

 29. 29. Dzik zmienia suknię

 30. 30. Poszukiwanie postrzałka zwierzyny grubej w obwodzie łowieckim, w którym myśliwy nie ma upoważnienia do wykonywania polowania, może odbywać się pod warunkiem zawiadomienia

 31. 31. Jeżeli w broni z celownikiem optycznym przestrzeliny układają się w prawo od punktu celowania, to należy

 32. 32. Polowanie na zające odbywa się przy udziale co najmniej

 33. 33. Przy przechodzeniu, przejeżdżaniu lub przebywaniu w obwodzie łowieckim w którym myśliwy nie ma upoważnienia do wykonywania polowania, przy korzystaniu z publicznych środków lokomocji oraz w czasie przebywania na terenie miast i osiedli

 34. 34. Do zwierzyny płowej zaliczamy

 35. 35. Na dzikie kaczki polujemy w okresie

 36. 36. Niżej wymienione gatunki należą do zwierząt łownych i chronionych. Który zestaw zawiera tylko gatunki łowne ?

 37. 37. Na jelenie szlachetne – cielęta polujemy w okresie

 38. 38. Broń załadowana jest to broń

 39. 39. Na polowaniu indywidualnym górna dopuszczalna granica strzału do łani – daniela z broni o lufach gładkich, wyposażonej w optyczny przyrząd celowniczy wynosi

 40. 40. Zarząd Okręgowy liczy

 41. 41. Powierzchnia poletek żerowych powinna wynosić;

 42. 42. Osoba posiadająca pozwolenie na broń jest obowiązana w razie zmiany miejsca zamieszkania zawiadomić o tym fakcie pisemnie organ Policji właściwy ze względu na nowe miejsce zamieszkania w ciągu

 43. 43. „Czokiem” nazywa się

 44. 44. Górna dopuszczalna granica strzału do sarny – rogacza z dubeltówki wynosi

 45. 45. Przy przeciętnej wielkości chmar żeńskich w okresie wczesnej wiosny wynoszącej 8-9 szt zagęszczenie jeleni wynosi

 46. 46. Wielkość terytorium u rogacza zależy od

 47. 47. Prawidłowa struktura płci u daniela powinna wynosić

 48. 48. Huczka u dzików przypada na miesiące

 49. 49. Zwierzęta łowne w stanie wolnym stanowią własność

 50. 50. Obwody łowieckie wydzierżawiane są na wniosek

 51. 51. Bekowisko u danieli występuje

 52. 52. Ciąża przedłużona występuje u

 53. 53. Tor lotu pocisku przy dobrze przestrzelonej broni

 54. 54. Posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców wymaga zezwolenia

 55. 55. Odłożona w czasie przerw w polowaniu broń musi być

 56. 56. Polowanie w nocy może odbywać się na:

 57. 57. Jelenie – byki w trzecim roku życia czemchają poroże

 58. 58. Podczas przechodzenia przez przeszkody terenowe, a w szczególności rowy, kładki, płoty

 59. 59. Za rogacza łownego uznaje się rogacza

 60. 60. Na polowaniu zbiorowym dopuszczalna granica strzału do łań-jelenia poza miot kulą z broni o lufach gładkich, wyposażonej w optyczny przyrząd celowniczy wynosi

 61. 61. W przypadku pozyskania zwierzyny grubej na polowaniu indywidualnym myśliwy jest zobowiązany odnotować ten fakt w posiadanym upoważnieniu do wykonywania polowania indywidualnego

 62. 62. Myśliwy może należeć

 63. 63. Za nieprawidłowy uznamy odstrzał jelenia – byka w drugim porożu

 64. 64. Liściarka jest to karma

 65. 65. Do nazewnictwa trofeum, jako odnogę, jelenia byka należy traktować odrostek o długości powyżej

 66. 66. Przyrost zrealizowany u sarny wynosi

 67. 67. Licówka to

 68. 68. Na gęsi polujemy w okresie

 69. 69. Podczas wchodzenia i schodzenia z ambony

 70. 70. Do polowania na jelenie – byki nie używa się amunicji kulowej

 71. 71. Pozwolenie na broń nie wydaje się osobom nie mającym ukończonych

 72. 72. Rozstrzygnięcie sporu o strzeloną zwierzynę na polowaniu zbiorowym powinno nastąpić:

 73. 73. Szybkość pocisku wystrzelonego z broni gwintowanej o kalibrze 7x64 w odległości 100 od wylotu lufy (czeska amunicja kulowa) wynosi

 74. 74. Na lisy w stogach polujemy z

 75. 75. Nie wolno strzelać do zwierzyny znajdującej się w miocie, jeżeli naganka znajduje się od myśliwego w odległości

 76. 76. Rykowisko u jeleni przypada na miesiące

 77. 77. Obwody łowieckie leśne wydzierżawia

 78. 78. Pierwszą klasę wieku stanowią kozły

 79. 79. Myśliwy, który spóźnił się na polowanie

 80. 80. Do ptactwa łownego zabrania się strzelać inaczej niż w locie. Wyjątek stanowią między innymi

 81. 81. Szkolenie członków i kandydatów do Zrzeszenia należy do zadań

 82. 82. Nie przyznaje się punktów niebieskich za odstrzał

 83. 83. Do kaczek nurkujących zaliczamy

 84. 84. Za nieprawidłowy uznamy odstrzał sarny – rogacza w drugim porożu

 85. 85. Obwód łowiecki polny jest to obszar w którym grunty leśne stanowią

 86. 86. Nie wolno strzelać ze stanowiska na linii myśliwych w kierunku stanowisk na flankach i ze stanowisk na flankach w kierunku linii myśliwych

 87. 87. Strzelający ma obowiązek sprawdzenia wzrokowo drożność przewodu luf

 88. 88. Do wykonywania polowania na zwierzynę drobną, używa się naboi śrutowych ze śrutem o średnicy do

 89. 89. Z odbycia stażu zwolnieni są

 90. 90. Za optymalne zagęszczenie pozwalające na prowadzenie właściwej gospodarki jeleniem uważa się zagęszczenie wynosząc w przeliczeniu na 1000 ha powierzchni leśnej obwodu

 91. 91. Wykluczenia członka z koła dokonuje

 92. 92. Przyząbek to

 93. 93. Przy ocenie prawidłowości odstrzału , za niestaranne spreparowanie trofeów przyznaje się punkty

 94. 94. Jesienno – zimowe ugrupowania sarn to

 95. 95. Wymiana upierzenia młodocianego na upierzenie ptaków dorosłych u bażantów zaczyna się w wieku

 96. 96. Na strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim broń nosi się

 97. 97. Przy przechodzeniu lub przejeżdżaniu przez tereny zabudowane albo poruszanie się pojazdem w obwodzie, w którym myśliwy wykonuje polowanie

 98. 98. Celowanie do zwierzyny i oddanie strzału jest dopuszczalne

 99. 99. W przypadku małych odległości między stanowiskami myśliwych

 100. 100. Poroże jelenia – byka to