Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Sprawdź swoją wiedzę łowiecką

Pytanie 1/100
Czas na odpowiedź 45 sek.

Wybierz poprawną odpowiedź. Na każdą odpowiedź masz 45 sekund.

 1. 1. Myśliwy, który spóźnił się na polowanie

 2. 2. Na polowaniu zbiorowym dopuszczalna granica strzału do jenota w miot kulą z broni o lufie gwintowanej wyposażonej w optyczny przyrząd celowniczy wynosi

 3. 3. Ciąża przedłużona występuje u

 4. 4. Za naganny uznamy odstrzał rogacza w trzecim porożu

 5. 5. Za naganny uznamy odstrzał jelenia – byka w 3 i 4 porożu

 6. 6. Myśliwy może należeć

 7. 7. W przypadku małych odległości między stanowiskami myśliwych

 8. 8. „Czokiem” nazywa się

 9. 9. Górna dopuszczalna granica strzału do sarny – rogacza z dubeltówki wynosi

 10. 10. Na strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim broń nosi się

 11. 11. Pozyskanie jeleni – byków powinno wynosić

 12. 12. Na polowaniu zbiorowym broń wolno załadować

 13. 13. Jelenie byki w 6 roku życia zrzucają poroże

 14. 14. Zwierzęta łowne w stanie wolnym stanowią własność

 15. 15. Licówka to

 16. 16. Obwody łowieckie leśne wydzierżawia

 17. 17. Na jelenie szlachetne – cielęta polujemy w okresie

 18. 18. Poroże jelenia – byka to

 19. 19. Do polowania na jelenie – byki nie używa się amunicji kulowej

 20. 20. Szybkość pocisku wystrzelonego z broni gwintowanej o kalibrze 7x64 w odległości 100 od wylotu lufy (czeska amunicja kulowa) wynosi

 21. 21. Szkolenie członków i kandydatów do Zrzeszenia należy do zadań

 22. 22. Podaj jaki akt prawny mówi o zasadach posiadania i używania broni myśliwskiej

 23. 23. Dla lunety 7 x 56 średnica źrenicy wyjściowej wynosi

 24. 24. Przystrzelanie broni jest to

 25. 25. Ziarno kukurydzy jest karmą

 26. 26. Nie wolno strzelać ze stanowiska na linii myśliwych w kierunku stanowisk na flankach i ze stanowisk na flankach w kierunku linii myśliwych

 27. 27. Na dzikie kaczki polujemy w okresie

 28. 28. Pierwszą klasę wieku stanowią kozły

 29. 29. Jako selekcyjne w II klasie wieku uważa się jelenie byki

 30. 30. Prawidłowa struktura płci u daniela powinna wynosić

 31. 31. Przy przechodzeniu, przejeżdżaniu lub przebywaniu w obwodzie łowieckim w którym myśliwy nie ma upoważnienia do wykonywania polowania, przy korzystaniu z publicznych środków lokomocji oraz w czasie przebywania na terenie miast i osiedli

 32. 32. Do wykonywania polowania dopuszczona jest wyłącznie myśliwska broń palna, z której po maksymalnym załadowaniu można oddać najwyżej

 33. 33. Upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego jest drukiem ścisłego zarachowania i jest

 34. 34. Do ptactwa łownego zabrania się strzelać inaczej niż w locie. Wyjątek stanowią między innymi

 35. 35. Do kaczek nurkujących zaliczamy

 36. 36. Okres godowy u danieli to

 37. 37. Używanie optycznych przyrządów celowniczych na polowaniach zbiorowych możliwe jest

 38. 38. Za nieprawidłowy uznamy odstrzał sarny – rogacza w drugim porożu

 39. 39. W przypadku pozyskania zwierzyny grubej na polowaniu indywidualnym myśliwy jest zobowiązany odnotować ten fakt w posiadanym upoważnieniu do wykonywania polowania indywidualnego

 40. 40. Rozstrzygnięcie sporu o strzeloną zwierzynę na polowaniu zbiorowym powinno nastąpić:

 41. 41. Objętość poroża mierzymy przy wycenie medalowej

 42. 42. Celowanie do zwierzyny i oddanie strzału jest dopuszczalne

 43. 43. Energia pocisku na torze lotu zależy od

 44. 44. Podział kraju na obwody łowieckie i zmiany granic tych obwodów dokonuje

 45. 45. Za daniela – byka łownego uznaje się byka

 46. 46. Zarząd Okręgowy liczy

 47. 47. Niżej wymienione gatunki należą do zwierząt łownych i chronionych. Który zestaw zawiera tylko gatunki łowne ?

 48. 48. Przy ocenie prawidłowości odstrzału , za niestaranne spreparowanie trofeów przyznaje się punkty

 49. 49. Nie przyznaje się punktów niebieskich za odstrzał

 50. 50. Czyrykanie to głos?

 51. 51. Podczas przechodzenia przez przeszkody terenowe, a w szczególności rowy, kładki, płoty

 52. 52. Przy ocenie prawidłowości odstrzału, za odstrzał zrealizowany w klasie wieku niezgodnej z wydanym upoważnieniem przyznaje się punkty

 53. 53. Nabywca broni myśliwskiej zobowiązany jest zarejestrować ją w terminie

 54. 54. Za strzał wzdłuż linii myśliwych, zwany „strzałem po linii” uważa się strzał, przy którym

 55. 55. Na polowaniu zbiorowym dopuszczalna granica strzału do łań-jelenia poza miot kulą z broni o lufach gładkich, wyposażonej w optyczny przyrząd celowniczy wynosi

 56. 56. Przyśpiesznik w broni to

 57. 57. Reintrodukcja to

 58. 58. Jesienno – zimowe ugrupowania sarn to

 59. 59. Trzecią klasę wieku stanowią jelenie – byki

 60. 60. Osoba posiadająca pozwolenie na broń jest obowiązana w razie zmiany miejsca zamieszkania zawiadomić o tym fakcie pisemnie organ Policji właściwy ze względu na nowe miejsce zamieszkania w ciągu

 61. 61. Za nieprawidłowy uznamy odstrzał jelenia – byka w drugim porożu

 62. 62. Po zakończeniu ostatniego pędzenia, przed zejściem ze stanowiska myśliwy musi

 63. 63. Wymiana upierzenia młodocianego na upierzenie ptaków dorosłych u bażantów zaczyna się w wieku

 64. 64. Bekowisko u danieli występuje

 65. 65. Nie wolno strzelać do zwierzyny znajdującej się w miocie, jeżeli naganka znajduje się od myśliwego w odległości

 66. 66. Obwody łowieckie wydzierżawiane są na wniosek

 67. 67. Na polowaniu zbiorowym wolno strzelać do ptactwa w locie w kierunku naganki lub innych myśliwych jeżeli strzał oddaje się

 68. 68. Przyrost zrealizowany u sarny wynosi

 69. 69. Jeżeli w broni z celownikiem optycznym przestrzeliny układają się w prawo od punktu celowania, to należy

 70. 70. Jeleń – byk osiąga szczyt rozwoju poroża około

 71. 71. Główna pora wylęgu kuropatw to

 72. 72. Na polowaniu indywidualnym górna dopuszczalna granica strzału do łani – daniela z broni o lufach gładkich, wyposażonej w optyczny przyrząd celowniczy wynosi

 73. 73. Podczas wchodzenia i schodzenia z ambony

 74. 74. Podczas polowania zabrania się wykorzystywania

 75. 75. Parkoty odbywają się

 76. 76. Polowanie na ptactwo może odbywać się pod warunkiem używania ułożonego w tym celu psa, w tym że jeden pies przypada na nie więcej niż

 77. 77. Myśliwy wyposażony w broń kulową o lufach gwintowanych z zamontowanym optycznym przyrządem celowniczym może oddać strzał do zwierzyny znajdującej się od niego w odległości nie większej niż:

 78. 78. Skreślenia z listy członków Zrzeszenia – osób fizycznych skazanych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwa wymienione w prawie łowieckim dokonuje

 79. 79. Strzelający ma obowiązek sprawdzenia wzrokowo drożność przewodu luf

 80. 80. Polowanie indywidualne nie może odbywać się:

 81. 81. Powierzchnia poletek żerowych powinna wynosić;

 82. 82. Do znakowania pozyskanej na polowaniu indywidualnym tusz zwierzyny grubej dostarczonej do skupu zobowiązany jest

 83. 83. Broń załadowana jest to broń

 84. 84. Na gęsi polujemy w okresie

 85. 85. Znajomość stanu liczebnego pogłowia zwierzyny jest niezbędne do właściwego prowadzenia gospodarki łowieckiej. Do oceny liczebności jakiego gatunku zwierzyny służy metoda taksacji pasowej

 86. 86. Na polowaniu zbiorowym, zejście ze stanowiska z bronią załadowaną jest

 87. 87. Na lisy w stogach polujemy z

 88. 88. Tor lotu pocisku przy dobrze przestrzelonej broni

 89. 89. Do zwierzyny płowej zaliczamy

 90. 90. Odstrzał selekcyjny samców zwierzyny płowej ma na celu

 91. 91. Odłożona w czasie przerw w polowaniu broń musi być

 92. 92. Wiek zająca po upolowaniu można określić na podstawie

 93. 93. Pożądana struktura płci u sarn powinna wynosić

 94. 94. Posiadacz broni w przypadku jej utraty jest obowiązany zawiadomić o tym Policję, nie później od chwili stwierdzenia utraty broni niż w ciągu

 95. 95. Szerokość i wysokość róży nie mierzymy przy wycenie medalowej

 96. 96. Jelenie – byki w trzecim roku życia czemchają poroże

 97. 97. Do grupy psów legawych nie zalicza się

 98. 98. Przy przechodzeniu lub przejeżdżaniu przez tereny zabudowane albo poruszanie się pojazdem w obwodzie, w którym myśliwy wykonuje polowanie

 99. 99. Za optymalne zagęszczenie pozwalające na prowadzenie właściwej gospodarki jeleniem uważa się zagęszczenie wynosząc w przeliczeniu na 1000 ha powierzchni leśnej obwodu

 100. 100. Polowanie na zające odbywa się przy udziale co najmniej