Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Sprawdź swoją wiedzę łowiecką

Pytanie 1/100
Czas na odpowiedź 45 sek.

Wybierz poprawną odpowiedź. Na każdą odpowiedź masz 45 sekund.

 1. 1. Pozyskanie rogaczy powinno wynosić

 2. 2. Pierwszą klasę wieku stanowią kozły

 3. 3. Główna pora wylęgu kuropatw to

 4. 4. Trzecie poroże sarny – rogacza to

 5. 5. Myśliwy, który spóźnił się na polowanie

 6. 6. Na polowaniu zbiorowym, zejście ze stanowiska z bronią załadowaną jest

 7. 7. Górna dopuszczalna granica strzału do sarny – rogacza z dubeltówki wynosi

 8. 8. Przyząbek to

 9. 9. Jeleń – byk osiąga szczyt rozwoju poroża około

 10. 10. Skreślenie z listy członków koła może nastąpić z powodu między innymi niepłacenia składek i innych opłat na rzecz koła

 11. 11. Parkoty odbywają się

 12. 12. Oświadczenie o przeprowadzeniu oględzin tuszy i narządów wewnętrznych odstrzelonego zwierzęcia wypełnia i podpisuje:

 13. 13. Huczka u dzików przypada na miesiące

 14. 14. Przyśpiesznik w broni to

 15. 15. Wymiana upierzenia młodocianego na upierzenie ptaków dorosłych u bażantów zaczyna się w wieku

 16. 16. Za strzał wzdłuż linii myśliwych, zwany „strzałem po linii” uważa się strzał, przy którym

 17. 17. Strzelający ma obowiązek sprawdzenia wzrokowo drożność przewodu luf

 18. 18. Nie celuje się i nie strzela się do zwierzyny, jeżeli

 19. 19. Przystrzelanie broni jest to

 20. 20. Trzecią klasę wieku stanowią jelenie – byki

 21. 21. Po tak zwanej plamie nosowej określamy wiek żywego

 22. 22. Odstrzał selekcyjny samców zwierzyny płowej ma na celu

 23. 23. Okres godowy u danieli to

 24. 24. Podczas polowania zabrania się wykorzystywania

 25. 25. Przyrost zrealizowany u jelenia szlachetnego wynosi

 26. 26. Jelenie – byki w trzecim roku życia czemchają poroże

 27. 27. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego o terminach organizowanych przez siebie polowań zbiorowych zawiadamia

 28. 28. Starsze jelenie – byki czemchają poroże

 29. 29. Po zajęciu stanowiska na polowaniu zbiorowym myśliwy jest obowiązany przyjąć pozycję

 30. 30. Powierzchnia poletek żerowych powinna wynosić;

 31. 31. Pożądana struktura płci u sarn powinna wynosić

 32. 32. Ostatnie pędzenie na polowaniu zbiorowym nie może zakończyć się

 33. 33. Na polowaniu zbiorowym wolno strzelać do ptactwa w locie w kierunku naganki lub innych myśliwych jeżeli strzał oddaje się

 34. 34. Skreślenia z listy członków Zrzeszenia – osób fizycznych skazanych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwa wymienione w prawie łowieckim dokonuje

 35. 35. Do nazewnictwa trofeum, jako odnogę, jelenia byka należy traktować odrostek o długości powyżej

 36. 36. Wykluczenia członka z koła dokonuje

 37. 37. Mechanizm uderzeniowy w broni śrutowej znajduje się

 38. 38. Do grupy psów legawych nie zalicza się

 39. 39. Polowanie indywidualne nie może odbywać się:

 40. 40. Z odbycia stażu zwolnieni są

 41. 41. Wielkość miotów przy inwentaryzacji jeleni metodą aktywnego tropienia

 42. 42. Przy ocenie prawidłowości odstrzału, za odstrzał zrealizowany w klasie wieku niezgodnej z wydanym upoważnieniem przyznaje się punkty

 43. 43. Liściarka jest to karma

 44. 44. Jeżeli broń ma przyśpiesznik to wolno go użyć

 45. 45. Zwierzęta łowne w stanie wolnym stanowią własność

 46. 46. Za naganny uznamy odstrzał jelenia – byka w 3 i 4 porożu

 47. 47. Za optymalne zagęszczenie pozwalające na prowadzenie właściwej gospodarki jeleniem uważa się zagęszczenie wynosząc w przeliczeniu na 1000 ha powierzchni leśnej obwodu

 48. 48. Polowanie na zające odbywa się przy udziale co najmniej

 49. 49. Obwód łowiecki polny jest to obszar w którym grunty leśne stanowią

 50. 50. Rykowisko u jeleni przypada na miesiące

 51. 51. Średnica pocisku amunicji 308 W wynosi

 52. 52. Za nieprawidłowy uznamy odstrzał sarny – rogacza w drugim porożu

 53. 53. O jakiej maksymalnej grubości śrut może być używany podczas strzelań myśliwskich do rzutków

 54. 54. Tor lotu pocisku przy dobrze przestrzelonej broni

 55. 55. Za daniela – byka łownego uznaje się byka

 56. 56. Zarząd Okręgowy liczy

 57. 57. Przy przeciętnej wielkości chmar żeńskich w okresie wczesnej wiosny wynoszącej 8-9 szt zagęszczenie jeleni wynosi

 58. 58. Posiadacz broni w przypadku jej utraty jest obowiązany zawiadomić o tym Policję, nie później od chwili stwierdzenia utraty broni niż w ciągu

 59. 59. Po zakończeniu ostatniego pędzenia, przed zejściem ze stanowiska myśliwy musi

 60. 60. Prawidłowa struktura płci u daniela powinna wynosić

 61. 61. Myśliwy może należeć

 62. 62. Obwody łowieckie leśne wydzierżawia

 63. 63. Wielkość terytorium u rogacza zależy od

 64. 64. Szybkość pocisku wystrzelonego z broni gwintowanej o kalibrze 7x64 w odległości 100 od wylotu lufy (czeska amunicja kulowa) wynosi

 65. 65. Linia demarkacyjna to

 66. 66. Do wykonywania polowania na zwierzynę drobną, używa się naboi śrutowych ze śrutem o średnicy do

 67. 67. Laktacja u loch trwa około

 68. 68. Myśliwy wyposażony w broń kulową o lufach gwintowanych z zamontowanym optycznym przyrządem celowniczym może oddać strzał do zwierzyny znajdującej się od niego w odległości nie większej niż:

 69. 69. Nie przyznaje się punktów niebieskich za odstrzał

 70. 70. „Czokiem” nazywa się

 71. 71. Obwody łowieckie wydzierżawiane są na wniosek

 72. 72. Ciąża przedłużona występuje u

 73. 73. Polowanie w nocy może odbywać się na:

 74. 74. Reintrodukcja to

 75. 75. Nie wolno strzelać do zwierzyny znajdującej się w miocie, jeżeli naganka znajduje się od myśliwego w odległości

 76. 76. Za naganny uznamy odstrzał rogacza w trzecim porożu

 77. 77. Rozstrzygnięcie sporu o strzeloną zwierzynę na polowaniu zbiorowym powinno nastąpić:

 78. 78. Za nieprawidłowy uznamy odstrzał jelenia – byka w drugim porożu

 79. 79. Roczny plan łowiecki sporządza

 80. 80. Na strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim broń nosi się

 81. 81. Zbiorowo na jelenie-byki

 82. 82. Znajomość stanu liczebnego pogłowia zwierzyny jest niezbędne do właściwego prowadzenia gospodarki łowieckiej. Do oceny liczebności jakiego gatunku zwierzyny służy metoda taksacji pasowej

 83. 83. Na polowaniu zbiorowym dopuszczalna granica strzału do łań-jelenia poza miot kulą z broni o lufach gładkich, wyposażonej w optyczny przyrząd celowniczy wynosi

 84. 84. Wieńce jeleni zasługują na złoty medal gdy zostaną wycenione na

 85. 85. Poroże jelenia – byka to

 86. 86. Polowanie z psami lub naganką może odbywać się w okresie od

 87. 87. Kaliber broni śrutowej oznacza

 88. 88. Polowanie na ptactwo może odbywać się pod warunkiem używania ułożonego w tym celu psa, w tym że jeden pies przypada na nie więcej niż

 89. 89. Przy ocenie prawidłowości odstrzału , za niestaranne spreparowanie trofeów przyznaje się punkty

 90. 90. Na dzikie kaczki polujemy w okresie

 91. 91. Do polowania na jelenie – byki nie używa się amunicji kulowej

 92. 92. Do psów VI grupy (gończe) FCI zaliczamy

 93. 93. Czyrykanie to głos?

 94. 94. Odszkodowanie za szkody wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny nie przysługuje

 95. 95. Szerokość i wysokość róży nie mierzymy przy wycenie medalowej

 96. 96. Celowanie do zwierzyny i oddanie strzału jest dopuszczalne

 97. 97. Jeżeli w broni z celownikiem optycznym przestrzeliny układają się w prawo od punktu celowania, to należy

 98. 98. Podczas wykonywania polowania indywidualnego w nocy myśliwy obowiązany jest mieć przy sobie

 99. 99. Do kaczek nurkujących zaliczamy

 100. 100. Niżej wymienione gatunki należą do zwierząt łownych i chronionych. Który zestaw zawiera tylko gatunki łowne ?