Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Sprawdź swoją wiedzę łowiecką

Pytanie 1/100
Czas na odpowiedź 45 sek.

Wybierz poprawną odpowiedź. Na każdą odpowiedź masz 45 sekund.

 1. 1. Podaj jaki akt prawny mówi o zasadach posiadania i używania broni myśliwskiej

 2. 2. Do wykonywania polowania na zwierzynę drobną, używa się naboi śrutowych ze śrutem o średnicy do

 3. 3. Zarząd Okręgowy liczy

 4. 4. Przy ocenie prawidłowości odstrzału , za niestaranne spreparowanie trofeów przyznaje się punkty

 5. 5. Za optymalne zagęszczenie pozwalające na prowadzenie właściwej gospodarki jeleniem uważa się zagęszczenie wynosząc w przeliczeniu na 1000 ha powierzchni leśnej obwodu

 6. 6. Obwody łowieckie leśne wydzierżawia

 7. 7. Przy ocenie prawidłowości odstrzału, za odstrzał zrealizowany w klasie wieku niezgodnej z wydanym upoważnieniem przyznaje się punkty

 8. 8. Przyząbek to

 9. 9. Podczas przechodzenia przez przeszkody terenowe, a w szczególności rowy, kładki, płoty

 10. 10. Ciąża przedłużona występuje u

 11. 11. Polowanie w nocy może odbywać się na:

 12. 12. Pozyskanie rogaczy powinno wynosić

 13. 13. Za nieprawidłowy uznamy odstrzał sarny – rogacza w drugim porożu

 14. 14. Do grupy psów legawych nie zalicza się

 15. 15. Za strzał wzdłuż linii myśliwych, zwany „strzałem po linii” uważa się strzał, przy którym

 16. 16. Jako selekcyjne w II klasie wieku uważa się jelenie byki

 17. 17. Górna dopuszczalna granica strzału do sarny – rogacza z dubeltówki wynosi

 18. 18. Jeleń – byk osiąga szczyt rozwoju poroża około

 19. 19. Śrut nr „2” ma średnicę

 20. 20. Na daniele – byki można polować przy użyciu broni myśliwskiej

 21. 21. Podczas wykonywania polowania indywidualnego w nocy myśliwy obowiązany jest mieć przy sobie

 22. 22. Po zajęciu stanowiska na polowaniu zbiorowym myśliwy jest obowiązany przyjąć pozycję

 23. 23. Wiek zająca po upolowaniu można określić na podstawie

 24. 24. „Czokiem” nazywa się

 25. 25. Obwody łowieckie wydzierżawiane są na wniosek

 26. 26. Za naganny uznamy odstrzał jelenia – byka w 3 i 4 porożu

 27. 27. Licówka to

 28. 28. Parkoty odbywają się

 29. 29. Przystrzelanie broni jest to

 30. 30. W przypadku pozyskania zwierzyny grubej na polowaniu indywidualnym myśliwy jest zobowiązany odnotować ten fakt w posiadanym upoważnieniu do wykonywania polowania indywidualnego

 31. 31. Jesienno – zimowe ugrupowania sarn to

 32. 32. Jelenie byki w 6 roku życia zrzucają poroże

 33. 33. Reintrodukcja to

 34. 34. Na gęsi polujemy w okresie

 35. 35. Po zakończeniu ostatniego pędzenia, przed zejściem ze stanowiska myśliwy musi

 36. 36. Starsze jelenie – byki czemchają poroże

 37. 37. Skreślenie z listy członków koła może nastąpić z powodu między innymi niepłacenia składek i innych opłat na rzecz koła

 38. 38. Posiadacz broni w przypadku jej utraty jest obowiązany zawiadomić o tym Policję, nie później od chwili stwierdzenia utraty broni niż w ciągu

 39. 39. Używanie optycznych przyrządów celowniczych na polowaniach zbiorowych możliwe jest

 40. 40. Zwierzęta łowne w stanie wolnym stanowią własność

 41. 41. Metoda „Przybylskiego” miała zastosowanie przy inwentaryzacji

 42. 42. Szerokość i wysokość róży nie mierzymy przy wycenie medalowej

 43. 43. Jelenie – byki w trzecim roku życia czemchają poroże

 44. 44. Obwód łowiecki polny jest to obszar w którym grunty leśne stanowią

 45. 45. Liściarka jest to karma

 46. 46. Odstrzał selekcyjny samców zwierzyny płowej ma na celu

 47. 47. Nie wolno strzelać do zwierzyny znajdującej się w miocie, jeżeli naganka znajduje się od myśliwego w odległości

 48. 48. Przyrost zrealizowany u sarny wynosi

 49. 49. Za daniela – byka łownego uznaje się byka

 50. 50. Ostatnie pędzenie na polowaniu zbiorowym nie może zakończyć się

 51. 51. Po tak zwanej plamie nosowej określamy wiek żywego

 52. 52. Pożądana struktura płci u sarn powinna wynosić

 53. 53. Na strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim broń nosi się

 54. 54. Pierwszą klasę wieku stanowią kozły

 55. 55. Podczas wchodzenia i schodzenia z ambony

 56. 56. Jeżeli broń ma przyśpiesznik to wolno go użyć

 57. 57. Mechanizm uderzeniowy w broni śrutowej znajduje się

 58. 58. Odłożona w czasie przerw w polowaniu broń musi być

 59. 59. Posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców wymaga zezwolenia

 60. 60. Dopuszcza się podniesienie zwierzyny drobnej, która po strzale padła w cudzym obwodzie łowieckim

 61. 61. Myśliwy, który spóźnił się na polowanie

 62. 62. Energia pocisku na torze lotu zależy od

 63. 63. Jeżeli w broni z celownikiem optycznym przestrzeliny układają się w prawo od punktu celowania, to należy

 64. 64. Trzecie poroże sarny – rogacza to

 65. 65. Nie celuje się i nie strzela się do zwierzyny, jeżeli

 66. 66. Do kaczek nurkujących zaliczamy

 67. 67. Nabywca broni myśliwskiej zobowiązany jest zarejestrować ją w terminie

 68. 68. Pozwolenie na broń nie wydaje się osobom nie mającym ukończonych

 69. 69. Roczny plan łowiecki sporządza

 70. 70. W przypadku małych odległości między stanowiskami myśliwych

 71. 71. Z odbycia stażu zwolnieni są

 72. 72. Linia demarkacyjna to

 73. 73. Podział kraju na obwody łowieckie i zmiany granic tych obwodów dokonuje

 74. 74. Myśliwy wyposażony w broń kulową o lufach gwintowanych z zamontowanym optycznym przyrządem celowniczym może oddać strzał do zwierzyny znajdującej się od niego w odległości nie większej niż:

 75. 75. Zwierzyna pozyskana w obwodzie łowieckim zgodnie z przepisami prawa stanowi własność

 76. 76. Huczka u dzików przypada na miesiące

 77. 77. Dzik zmienia suknię

 78. 78. Wieńce jeleni zasługują na złoty medal gdy zostaną wycenione na

 79. 79. Do zwierzyny płowej zaliczamy

 80. 80. Na lisy w stogach polujemy z

 81. 81. Rozstrzygnięcie sporu o strzeloną zwierzynę na polowaniu zbiorowym powinno nastąpić:

 82. 82. Strzelający ma obowiązek sprawdzenia wzrokowo drożność przewodu luf

 83. 83. Poszukiwanie postrzałka zwierzyny grubej w obwodzie łowieckim, w którym myśliwy nie ma upoważnienia do wykonywania polowania, może odbywać się pod warunkiem zawiadomienia

 84. 84. Przyśpiesznik w broni to

 85. 85. Na polowaniu indywidualnym górna dopuszczalna granica strzału do łani – daniela z broni o lufach gładkich, wyposażonej w optyczny przyrząd celowniczy wynosi

 86. 86. Pozyskanie jeleni – byków powinno wynosić

 87. 87. Wymiana upierzenia młodocianego na upierzenie ptaków dorosłych u bażantów zaczyna się w wieku

 88. 88. Za naganny uznamy odstrzał rogacza w trzecim porożu

 89. 89. Czyrykanie to głos?

 90. 90. Nie wolno strzelać ze stanowiska na linii myśliwych w kierunku stanowisk na flankach i ze stanowisk na flankach w kierunku linii myśliwych

 91. 91. Do znakowania pozyskanej na polowaniu indywidualnym tusz zwierzyny grubej dostarczonej do skupu zobowiązany jest

 92. 92. Polowanie na zające odbywa się przy udziale co najmniej

 93. 93. Objętość poroża mierzymy przy wycenie medalowej

 94. 94. Celowanie do zwierzyny i oddanie strzału jest dopuszczalne

 95. 95. Na polowaniu zbiorowym broń wolno załadować

 96. 96. Odszkodowanie za szkody wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny nie przysługuje

 97. 97. Myśliwy może należeć

 98. 98. Skreślenia z listy członków Zrzeszenia – osób fizycznych skazanych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwa wymienione w prawie łowieckim dokonuje

 99. 99. O jakiej maksymalnej grubości śrut może być używany podczas strzelań myśliwskich do rzutków

 100. 100. Na polowaniu zbiorowym dopuszczalna granica strzału do łań-jelenia poza miot kulą z broni o lufach gładkich, wyposażonej w optyczny przyrząd celowniczy wynosi