Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Sprawdź swoją wiedzę łowiecką

Pytanie 1/100
Czas na odpowiedź 45 sek.

Wybierz poprawną odpowiedź. Na każdą odpowiedź masz 45 sekund.

 1. 1. Ostatnie pędzenie na polowaniu zbiorowym nie może zakończyć się

 2. 2. Posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców wymaga zezwolenia

 3. 3. Pozwolenie na broń nie wydaje się osobom nie mającym ukończonych

 4. 4. Za strzał wzdłuż linii myśliwych, zwany „strzałem po linii” uważa się strzał, przy którym

 5. 5. Ziarno kukurydzy jest karmą

 6. 6. Do znakowania pozyskanej na polowaniu indywidualnym tusz zwierzyny grubej dostarczonej do skupu zobowiązany jest

 7. 7. Energia pocisku na torze lotu zależy od

 8. 8. Prawidłowa struktura płci u daniela powinna wynosić

 9. 9. O jakiej maksymalnej grubości śrut może być używany podczas strzelań myśliwskich do rzutków

 10. 10. Obwody łowieckie leśne wydzierżawia

 11. 11. Na polowaniu zbiorowym wolno strzelać do ptactwa w locie w kierunku naganki lub innych myśliwych jeżeli strzał oddaje się

 12. 12. Ciąża przedłużona występuje u

 13. 13. Skreślenie z listy członków koła może nastąpić z powodu między innymi niepłacenia składek i innych opłat na rzecz koła

 14. 14. Tor lotu pocisku przy dobrze przestrzelonej broni

 15. 15. Śrut nr „2” ma średnicę

 16. 16. Zbiorowo na jelenie-byki

 17. 17. Rozstrzygnięcie sporu o strzeloną zwierzynę na polowaniu zbiorowym powinno nastąpić:

 18. 18. Przyśpiesznik w broni to

 19. 19. Do polowania na jelenie – byki nie używa się amunicji kulowej

 20. 20. Przelatek to dzik

 21. 21. Laktacja u loch trwa około

 22. 22. Czyrykanie to głos?

 23. 23. Nie celuje się i nie strzela się do zwierzyny, jeżeli

 24. 24. Kaliber broni śrutowej oznacza

 25. 25. Na polowaniu indywidualnym górna dopuszczalna granica strzału do łani – daniela z broni o lufach gładkich, wyposażonej w optyczny przyrząd celowniczy wynosi

 26. 26. Pierwszą klasę wieku stanowią kozły

 27. 27. Liściarka jest to karma

 28. 28. Główna pora wylęgu kuropatw to

 29. 29. Polowanie na ptactwo może odbywać się pod warunkiem używania ułożonego w tym celu psa, w tym że jeden pies przypada na nie więcej niż

 30. 30. Nie wolno strzelać ze stanowiska na linii myśliwych w kierunku stanowisk na flankach i ze stanowisk na flankach w kierunku linii myśliwych

 31. 31. Do kaczek nurkujących zaliczamy

 32. 32. Starsze jelenie – byki czemchają poroże

 33. 33. Odłożona w czasie przerw w polowaniu broń musi być

 34. 34. Parkoty odbywają się

 35. 35. Przy ocenie prawidłowości odstrzału, za odstrzał zrealizowany w klasie wieku niezgodnej z wydanym upoważnieniem przyznaje się punkty

 36. 36. Przy ocenie prawidłowości odstrzału , za niestaranne spreparowanie trofeów przyznaje się punkty

 37. 37. Osoba posiadająca pozwolenie na broń jest obowiązana w razie zmiany miejsca zamieszkania zawiadomić o tym fakcie pisemnie organ Policji właściwy ze względu na nowe miejsce zamieszkania w ciągu

 38. 38. Do wykonywania polowania dopuszczona jest wyłącznie myśliwska broń palna, z której po maksymalnym załadowaniu można oddać najwyżej

 39. 39. Za daniela – byka łownego uznaje się byka

 40. 40. Do psów VI grupy (gończe) FCI zaliczamy

 41. 41. W przypadku pozyskania zwierzyny grubej na polowaniu indywidualnym myśliwy jest zobowiązany odnotować ten fakt w posiadanym upoważnieniu do wykonywania polowania indywidualnego

 42. 42. Trzecie poroże sarny – rogacza to

 43. 43. Na dzikie kaczki polujemy w okresie

 44. 44. Na jelenie szlachetne – cielęta polujemy w okresie

 45. 45. Do nazewnictwa trofeum, jako odnogę, jelenia byka należy traktować odrostek o długości powyżej

 46. 46. Mechanizm uderzeniowy w broni śrutowej znajduje się

 47. 47. Wymiana upierzenia młodocianego na upierzenie ptaków dorosłych u bażantów zaczyna się w wieku

 48. 48. Na polowaniu zbiorowym dopuszczalna granica strzału do jenota w miot kulą z broni o lufie gwintowanej wyposażonej w optyczny przyrząd celowniczy wynosi

 49. 49. Okres godowy u danieli to

 50. 50. W przypadku małych odległości między stanowiskami myśliwych

 51. 51. Przyrost zrealizowany u sarny wynosi

 52. 52. Jako selekcyjne w II klasie wieku uważa się jelenie byki

 53. 53. Średnica pocisku amunicji 308 W wynosi

 54. 54. Na strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim broń nosi się

 55. 55. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego o terminach organizowanych przez siebie polowań zbiorowych zawiadamia

 56. 56. Dla lunety 7 x 56 średnica źrenicy wyjściowej wynosi

 57. 57. Bekowisko u danieli występuje

 58. 58. Nabywca broni myśliwskiej zobowiązany jest zarejestrować ją w terminie

 59. 59. Poroże jelenia – byka to

 60. 60. Powierzchnia poletek żerowych powinna wynosić;

 61. 61. Jesienno – zimowe ugrupowania sarn to

 62. 62. Na polowaniu zbiorowym dopuszczalna granica strzału do łań-jelenia poza miot kulą z broni o lufach gładkich, wyposażonej w optyczny przyrząd celowniczy wynosi

 63. 63. Po zajęciu stanowiska na polowaniu zbiorowym myśliwy jest obowiązany przyjąć pozycję

 64. 64. Jelenie – byki w trzecim roku życia czemchają poroże

 65. 65. Na lisy w stogach polujemy z

 66. 66. Szybkość pocisku wystrzelonego z broni gwintowanej o kalibrze 7x64 w odległości 100 od wylotu lufy (czeska amunicja kulowa) wynosi

 67. 67. Jeleń – byk osiąga szczyt rozwoju poroża około

 68. 68. Roczny plan łowiecki sporządza

 69. 69. Do ptactwa łownego zabrania się strzelać inaczej niż w locie. Wyjątek stanowią między innymi

 70. 70. Zwierzyna pozyskana w obwodzie łowieckim zgodnie z przepisami prawa stanowi własność

 71. 71. Nie przyznaje się punktów niebieskich za odstrzał

 72. 72. Wielkość terytorium u rogacza zależy od

 73. 73. Na strzelnicy przyśpiesznik wolno napinać wyłącznie podczas strzelania do

 74. 74. Na daniele – byki można polować przy użyciu broni myśliwskiej

 75. 75. Do zwierzyny płowej zaliczamy

 76. 76. Licówka to

 77. 77. Dopuszcza się podniesienie zwierzyny drobnej, która po strzale padła w cudzym obwodzie łowieckim

 78. 78. Przyząbek to

 79. 79. Szkolenie członków i kandydatów do Zrzeszenia należy do zadań

 80. 80. Upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego jest drukiem ścisłego zarachowania i jest

 81. 81. Metoda „Przybylskiego” miała zastosowanie przy inwentaryzacji

 82. 82. Polowanie na zające odbywa się przy udziale co najmniej

 83. 83. „Czokiem” nazywa się

 84. 84. Obwody łowieckie wydzierżawiane są na wniosek

 85. 85. Na polowaniu zbiorowym broń wolno załadować

 86. 86. Sarny mają pełne stałe uzębienie od

 87. 87. Za naganny uznamy odstrzał jelenia – byka w 3 i 4 porożu

 88. 88. Górna dopuszczalna granica strzału do sarny – rogacza z dubeltówki wynosi

 89. 89. Objętość poroża mierzymy przy wycenie medalowej

 90. 90. Przy przeciętnej wielkości chmar żeńskich w okresie wczesnej wiosny wynoszącej 8-9 szt zagęszczenie jeleni wynosi

 91. 91. Celowanie do zwierzyny i oddanie strzału jest dopuszczalne

 92. 92. Jeżeli broń ma przyśpiesznik to wolno go użyć

 93. 93. Za nieprawidłowy uznamy odstrzał jelenia – byka w drugim porożu

 94. 94. Podczas wykonywania polowania indywidualnego w nocy myśliwy obowiązany jest mieć przy sobie

 95. 95. Wiek zająca po upolowaniu można określić na podstawie

 96. 96. Z odbycia stażu zwolnieni są

 97. 97. Za optymalne zagęszczenie pozwalające na prowadzenie właściwej gospodarki jeleniem uważa się zagęszczenie wynosząc w przeliczeniu na 1000 ha powierzchni leśnej obwodu

 98. 98. Poszukiwanie postrzałka zwierzyny grubej w obwodzie łowieckim, w którym myśliwy nie ma upoważnienia do wykonywania polowania, może odbywać się pod warunkiem zawiadomienia

 99. 99. Znajomość stanu liczebnego pogłowia zwierzyny jest niezbędne do właściwego prowadzenia gospodarki łowieckiej. Do oceny liczebności jakiego gatunku zwierzyny służy metoda taksacji pasowej

 100. 100. Obwód łowiecki polny jest to obszar w którym grunty leśne stanowią