Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Sprawdź swoją wiedzę łowiecką

Pytanie 1/100
Czas na odpowiedź 45 sek.

Wybierz poprawną odpowiedź. Na każdą odpowiedź masz 45 sekund.

 1. 1. Nie wolno strzelać ze stanowiska na linii myśliwych w kierunku stanowisk na flankach i ze stanowisk na flankach w kierunku linii myśliwych

 2. 2. Roczny plan łowiecki sporządza

 3. 3. Niżej wymienione gatunki należą do zwierząt łownych i chronionych. Który zestaw zawiera tylko gatunki łowne ?

 4. 4. Do znakowania pozyskanej na polowaniu indywidualnym tusz zwierzyny grubej dostarczonej do skupu zobowiązany jest

 5. 5. Poroże jelenia – byka to

 6. 6. Jako selekcyjne w II klasie wieku uważa się jelenie byki

 7. 7. Mechanizm uderzeniowy w broni śrutowej znajduje się

 8. 8. Na polowaniu zbiorowym dopuszczalna granica strzału do jenota w miot kulą z broni o lufie gwintowanej wyposażonej w optyczny przyrząd celowniczy wynosi

 9. 9. Pozwolenie na broń nie wydaje się osobom nie mającym ukończonych

 10. 10. Po zakończeniu ostatniego pędzenia, przed zejściem ze stanowiska myśliwy musi

 11. 11. Odłożona w czasie przerw w polowaniu broń musi być

 12. 12. Po tak zwanej plamie nosowej określamy wiek żywego

 13. 13. Pierwszą klasę wieku stanowią kozły

 14. 14. Przystrzelanie broni jest to

 15. 15. Na lisy w stogach polujemy z

 16. 16. Okres godowy u danieli to

 17. 17. Na gęsi polujemy w okresie

 18. 18. Za nieprawidłowy uznamy odstrzał sarny – rogacza w drugim porożu

 19. 19. Nie celuje się i nie strzela się do zwierzyny, jeżeli

 20. 20. Przy ocenie prawidłowości odstrzału, za odstrzał zrealizowany w klasie wieku niezgodnej z wydanym upoważnieniem przyznaje się punkty

 21. 21. Obwody łowieckie leśne wydzierżawia

 22. 22. Obwód łowiecki polny jest to obszar w którym grunty leśne stanowią

 23. 23. Przyrost zrealizowany u sarny wynosi

 24. 24. Strzelający ma obowiązek sprawdzenia wzrokowo drożność przewodu luf

 25. 25. Posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców wymaga zezwolenia

 26. 26. Nie przyznaje się punktów niebieskich za odstrzał

 27. 27. Wiek zająca po upolowaniu można określić na podstawie

 28. 28. Zbiorowo na jelenie-byki

 29. 29. Na polowaniu zbiorowym, zejście ze stanowiska z bronią załadowaną jest

 30. 30. Za rogacza łownego uznaje się rogacza

 31. 31. Jeżeli broń ma przyśpiesznik to wolno go użyć

 32. 32. Średnica pocisku amunicji 308 W wynosi

 33. 33. Na polowaniu zbiorowym dopuszczalna granica strzału do łań-jelenia poza miot kulą z broni o lufach gładkich, wyposażonej w optyczny przyrząd celowniczy wynosi

 34. 34. Szerokość i wysokość róży nie mierzymy przy wycenie medalowej

 35. 35. Dzik zmienia suknię

 36. 36. Podział kraju na obwody łowieckie i zmiany granic tych obwodów dokonuje

 37. 37. Pozyskanie jeleni – byków powinno wynosić

 38. 38. Dla lunety 7 x 56 średnica źrenicy wyjściowej wynosi

 39. 39. Laktacja u loch trwa około

 40. 40. Bekowisko u danieli występuje

 41. 41. Myśliwy, który spóźnił się na polowanie

 42. 42. Poszukiwanie postrzałka zwierzyny grubej w obwodzie łowieckim, w którym myśliwy nie ma upoważnienia do wykonywania polowania, może odbywać się pod warunkiem zawiadomienia

 43. 43. Odszkodowanie za szkody wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny nie przysługuje

 44. 44. Na strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim broń nosi się

 45. 45. Dopuszcza się podniesienie zwierzyny drobnej, która po strzale padła w cudzym obwodzie łowieckim

 46. 46. Osoba posiadająca pozwolenie na broń jest obowiązana w razie zmiany miejsca zamieszkania zawiadomić o tym fakcie pisemnie organ Policji właściwy ze względu na nowe miejsce zamieszkania w ciągu

 47. 47. Przyząbek to

 48. 48. Używanie optycznych przyrządów celowniczych na polowaniach zbiorowych możliwe jest

 49. 49. Wykluczenia członka z koła dokonuje

 50. 50. Na polowaniu zbiorowym broń wolno załadować

 51. 51. Za strzał wzdłuż linii myśliwych, zwany „strzałem po linii” uważa się strzał, przy którym

 52. 52. Pozyskanie rogaczy powinno wynosić

 53. 53. Obwody łowieckie wydzierżawiane są na wniosek

 54. 54. Do zwierzyny płowej zaliczamy

 55. 55. Parkoty odbywają się

 56. 56. Podczas przechodzenia przez przeszkody terenowe, a w szczególności rowy, kładki, płoty

 57. 57. Zwierzyna pozyskana w obwodzie łowieckim zgodnie z przepisami prawa stanowi własność

 58. 58. Zarząd Okręgowy liczy

 59. 59. Wieńce jeleni zasługują na złoty medal gdy zostaną wycenione na

 60. 60. Sarny mają pełne stałe uzębienie od

 61. 61. Przyśpiesznik w broni to

 62. 62. Polowanie w nocy może odbywać się na:

 63. 63. W przypadku małych odległości między stanowiskami myśliwych

 64. 64. Powierzchnia poletek żerowych powinna wynosić;

 65. 65. Podczas polowania zabrania się wykorzystywania

 66. 66. Myśliwy wyposażony w broń kulową o lufach gwintowanych z zamontowanym optycznym przyrządem celowniczym może oddać strzał do zwierzyny znajdującej się od niego w odległości nie większej niż:

 67. 67. Nabywca broni myśliwskiej zobowiązany jest zarejestrować ją w terminie

 68. 68. „Czokiem” nazywa się

 69. 69. Rozstrzygnięcie sporu o strzeloną zwierzynę na polowaniu zbiorowym powinno nastąpić:

 70. 70. Licówka to

 71. 71. Podczas wchodzenia i schodzenia z ambony

 72. 72. Główna pora wylęgu kuropatw to

 73. 73. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego o terminach organizowanych przez siebie polowań zbiorowych zawiadamia

 74. 74. Jelenie – byki w trzecim roku życia czemchają poroże

 75. 75. O jakiej maksymalnej grubości śrut może być używany podczas strzelań myśliwskich do rzutków

 76. 76. Na dzikie kaczki polujemy w okresie

 77. 77. Kaliber broni śrutowej oznacza

 78. 78. Do wykonywania polowania na zwierzynę drobną, używa się naboi śrutowych ze śrutem o średnicy do

 79. 79. Starsze jelenie – byki czemchają poroże

 80. 80. Przelatek to dzik

 81. 81. Do psów VI grupy (gończe) FCI zaliczamy

 82. 82. Za nieprawidłowy uznamy odstrzał jelenia – byka w drugim porożu

 83. 83. Wymiana upierzenia młodocianego na upierzenie ptaków dorosłych u bażantów zaczyna się w wieku

 84. 84. Przyrost zrealizowany u jelenia szlachetnego wynosi

 85. 85. Jeleń – byk osiąga szczyt rozwoju poroża około

 86. 86. Na polowaniu zbiorowym wolno strzelać do ptactwa w locie w kierunku naganki lub innych myśliwych jeżeli strzał oddaje się

 87. 87. Przy ocenie prawidłowości odstrzału , za niestaranne spreparowanie trofeów przyznaje się punkty

 88. 88. Tor lotu pocisku przy dobrze przestrzelonej broni

 89. 89. Metoda „Przybylskiego” miała zastosowanie przy inwentaryzacji

 90. 90. Ziarno kukurydzy jest karmą

 91. 91. Podaj jaki akt prawny mówi o zasadach posiadania i używania broni myśliwskiej

 92. 92. Broń załadowana jest to broń

 93. 93. Jeżeli w broni z celownikiem optycznym przestrzeliny układają się w prawo od punktu celowania, to należy

 94. 94. Przy przechodzeniu lub przejeżdżaniu przez tereny zabudowane albo poruszanie się pojazdem w obwodzie, w którym myśliwy wykonuje polowanie

 95. 95. W przypadku pozyskania zwierzyny grubej na polowaniu indywidualnym myśliwy jest zobowiązany odnotować ten fakt w posiadanym upoważnieniu do wykonywania polowania indywidualnego

 96. 96. Pożądana struktura płci u sarn powinna wynosić

 97. 97. Szkolenie członków i kandydatów do Zrzeszenia należy do zadań

 98. 98. Czyrykanie to głos?

 99. 99. Oświadczenie o przeprowadzeniu oględzin tuszy i narządów wewnętrznych odstrzelonego zwierzęcia wypełnia i podpisuje:

 100. 100. Skreślenia z listy członków Zrzeszenia – osób fizycznych skazanych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwa wymienione w prawie łowieckim dokonuje