Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Sprawdź swoją wiedzę łowiecką

Pytanie 1/100
Czas na odpowiedź 45 sek.

Wybierz poprawną odpowiedź. Na każdą odpowiedź masz 45 sekund.

 1. 1. Myśliwy wyposażony w broń kulową o lufach gwintowanych z zamontowanym optycznym przyrządem celowniczym może oddać strzał do zwierzyny znajdującej się od niego w odległości nie większej niż:

 2. 2. Przy przeciętnej wielkości chmar żeńskich w okresie wczesnej wiosny wynoszącej 8-9 szt zagęszczenie jeleni wynosi

 3. 3. Znajomość stanu liczebnego pogłowia zwierzyny jest niezbędne do właściwego prowadzenia gospodarki łowieckiej. Do oceny liczebności jakiego gatunku zwierzyny służy metoda taksacji pasowej

 4. 4. Reintrodukcja to

 5. 5. Myśliwy może należeć

 6. 6. Ostatnie pędzenie na polowaniu zbiorowym nie może zakończyć się

 7. 7. Energia pocisku na torze lotu zależy od

 8. 8. W przypadku małych odległości między stanowiskami myśliwych

 9. 9. Na dzikie kaczki polujemy w okresie

 10. 10. Na polowaniu zbiorowym, zejście ze stanowiska z bronią załadowaną jest

 11. 11. Posiadacz broni w przypadku jej utraty jest obowiązany zawiadomić o tym Policję, nie później od chwili stwierdzenia utraty broni niż w ciągu

 12. 12. Za daniela – byka łownego uznaje się byka

 13. 13. Pozyskanie rogaczy powinno wynosić

 14. 14. Do psów VI grupy (gończe) FCI zaliczamy

 15. 15. Po zajęciu stanowiska na polowaniu zbiorowym myśliwy jest obowiązany przyjąć pozycję

 16. 16. Dzik zmienia suknię

 17. 17. Do wykonywania polowania dopuszczona jest wyłącznie myśliwska broń palna, z której po maksymalnym załadowaniu można oddać najwyżej

 18. 18. Wiek zająca po upolowaniu można określić na podstawie

 19. 19. Jeleń – byk osiąga szczyt rozwoju poroża około

 20. 20. Myśliwy, który spóźnił się na polowanie

 21. 21. Na polowaniu zbiorowym dopuszczalna granica strzału do łań-jelenia poza miot kulą z broni o lufach gładkich, wyposażonej w optyczny przyrząd celowniczy wynosi

 22. 22. Prawidłowa struktura płci u daniela powinna wynosić

 23. 23. Poszukiwanie postrzałka zwierzyny grubej w obwodzie łowieckim, w którym myśliwy nie ma upoważnienia do wykonywania polowania, może odbywać się pod warunkiem zawiadomienia

 24. 24. Nie przyznaje się punktów niebieskich za odstrzał

 25. 25. Obwód łowiecki polny jest to obszar w którym grunty leśne stanowią

 26. 26. Jesienno – zimowe ugrupowania sarn to

 27. 27. Powierzchnia poletek żerowych powinna wynosić;

 28. 28. Polowanie na ptactwo może odbywać się pod warunkiem używania ułożonego w tym celu psa, w tym że jeden pies przypada na nie więcej niż

 29. 29. Zbiorowo na jelenie-byki

 30. 30. Obwody łowieckie wydzierżawiane są na wniosek

 31. 31. Podczas wchodzenia i schodzenia z ambony

 32. 32. Z odbycia stażu zwolnieni są

 33. 33. Polowanie z psami lub naganką może odbywać się w okresie od

 34. 34. Po tak zwanej plamie nosowej określamy wiek żywego

 35. 35. Laktacja u loch trwa około

 36. 36. Przyząbek to

 37. 37. Na jelenie szlachetne – cielęta polujemy w okresie

 38. 38. Roczny plan łowiecki sporządza

 39. 39. Pożądana struktura płci u sarn powinna wynosić

 40. 40. Przystrzelanie broni jest to

 41. 41. Za optymalne zagęszczenie pozwalające na prowadzenie właściwej gospodarki jeleniem uważa się zagęszczenie wynosząc w przeliczeniu na 1000 ha powierzchni leśnej obwodu

 42. 42. Przyrost zrealizowany u jelenia szlachetnego wynosi

 43. 43. Po zakończeniu ostatniego pędzenia, przed zejściem ze stanowiska myśliwy musi

 44. 44. Osoba posiadająca pozwolenie na broń jest obowiązana w razie zmiany miejsca zamieszkania zawiadomić o tym fakcie pisemnie organ Policji właściwy ze względu na nowe miejsce zamieszkania w ciągu

 45. 45. Do ptactwa łownego zabrania się strzelać inaczej niż w locie. Wyjątek stanowią między innymi

 46. 46. Wymiana upierzenia młodocianego na upierzenie ptaków dorosłych u bażantów zaczyna się w wieku

 47. 47. Upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego jest drukiem ścisłego zarachowania i jest

 48. 48. Wykluczenia członka z koła dokonuje

 49. 49. Celowanie do zwierzyny i oddanie strzału jest dopuszczalne

 50. 50. Za naganny uznamy odstrzał jelenia – byka w 3 i 4 porożu

 51. 51. Do nazewnictwa trofeum, jako odnogę, jelenia byka należy traktować odrostek o długości powyżej

 52. 52. Jelenie – byki w trzecim roku życia czemchają poroże

 53. 53. Mnichem nazywamy

 54. 54. Jako selekcyjne w II klasie wieku uważa się jelenie byki

 55. 55. Liściarka jest to karma

 56. 56. Metoda „Przybylskiego” miała zastosowanie przy inwentaryzacji

 57. 57. Na polowaniu zbiorowym broń wolno załadować

 58. 58. Polowanie w nocy może odbywać się na:

 59. 59. Okres godowy u danieli to

 60. 60. Tor lotu pocisku przy dobrze przestrzelonej broni

 61. 61. Podaj jaki akt prawny mówi o zasadach posiadania i używania broni myśliwskiej

 62. 62. Obwody łowieckie leśne wydzierżawia

 63. 63. Do grupy psów legawych nie zalicza się

 64. 64. Pierwszą klasę wieku stanowią kozły

 65. 65. Na lisy w stogach polujemy z

 66. 66. Na daniele – byki można polować przy użyciu broni myśliwskiej

 67. 67. Objętość poroża mierzymy przy wycenie medalowej

 68. 68. Główna pora wylęgu kuropatw to

 69. 69. Do polowania na jelenie – byki nie używa się amunicji kulowej

 70. 70. Na polowaniu zbiorowym wolno strzelać do ptactwa w locie w kierunku naganki lub innych myśliwych jeżeli strzał oddaje się

 71. 71. Podczas przechodzenia przez przeszkody terenowe, a w szczególności rowy, kładki, płoty

 72. 72. Przy ocenie prawidłowości odstrzału, za odstrzał zrealizowany w klasie wieku niezgodnej z wydanym upoważnieniem przyznaje się punkty

 73. 73. Nabywca broni myśliwskiej zobowiązany jest zarejestrować ją w terminie

 74. 74. Trzecią klasę wieku stanowią jelenie – byki

 75. 75. Poroże jelenia – byka to

 76. 76. Bekowisko u danieli występuje

 77. 77. Rozstrzygnięcie sporu o strzeloną zwierzynę na polowaniu zbiorowym powinno nastąpić:

 78. 78. Do zwierzyny płowej zaliczamy

 79. 79. Dla lunety 7 x 56 średnica źrenicy wyjściowej wynosi

 80. 80. Na strzelnicy przyśpiesznik wolno napinać wyłącznie podczas strzelania do

 81. 81. Za naganny uznamy odstrzał rogacza w trzecim porożu

 82. 82. Za nieprawidłowy uznamy odstrzał sarny – rogacza w drugim porożu

 83. 83. Skreślenie z listy członków koła może nastąpić z powodu między innymi niepłacenia składek i innych opłat na rzecz koła

 84. 84. Na polowaniu zbiorowym dopuszczalna granica strzału do jenota w miot kulą z broni o lufie gwintowanej wyposażonej w optyczny przyrząd celowniczy wynosi

 85. 85. Pozwolenie na broń nie wydaje się osobom nie mającym ukończonych

 86. 86. Szerokość i wysokość róży nie mierzymy przy wycenie medalowej

 87. 87. Starsze jelenie – byki czemchają poroże

 88. 88. Wielkość miotów przy inwentaryzacji jeleni metodą aktywnego tropienia

 89. 89. Odstrzał selekcyjny samców zwierzyny płowej ma na celu

 90. 90. Czyrykanie to głos?

 91. 91. Śrut nr „2” ma średnicę

 92. 92. Odłożona w czasie przerw w polowaniu broń musi być

 93. 93. Posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców wymaga zezwolenia

 94. 94. Linia demarkacyjna to

 95. 95. Pozyskanie jeleni – byków powinno wynosić

 96. 96. Przyśpiesznik w broni to

 97. 97. Zwierzęta łowne w stanie wolnym stanowią własność

 98. 98. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego o terminach organizowanych przez siebie polowań zbiorowych zawiadamia

 99. 99. Na polowaniu indywidualnym górna dopuszczalna granica strzału do łani – daniela z broni o lufach gładkich, wyposażonej w optyczny przyrząd celowniczy wynosi

 100. 100. Ciąża przedłużona występuje u