Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Sprawdź swoją wiedzę łowiecką

Pytanie 1/100
Czas na odpowiedź 45 sek.

Wybierz poprawną odpowiedź. Na każdą odpowiedź masz 45 sekund.

 1. 1. Posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców wymaga zezwolenia

 2. 2. Liściarka jest to karma

 3. 3. Do polowania na jelenie – byki nie używa się amunicji kulowej

 4. 4. Skreślenia z listy członków Zrzeszenia – osób fizycznych skazanych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwa wymienione w prawie łowieckim dokonuje

 5. 5. Skreślenie z listy członków koła może nastąpić z powodu między innymi niepłacenia składek i innych opłat na rzecz koła

 6. 6. Na dzikie kaczki polujemy w okresie

 7. 7. Myśliwy wyposażony w broń kulową o lufach gwintowanych z zamontowanym optycznym przyrządem celowniczym może oddać strzał do zwierzyny znajdującej się od niego w odległości nie większej niż:

 8. 8. Polowanie na ptactwo może odbywać się pod warunkiem używania ułożonego w tym celu psa, w tym że jeden pies przypada na nie więcej niż

 9. 9. Szkolenie członków i kandydatów do Zrzeszenia należy do zadań

 10. 10. Do nazewnictwa trofeum, jako odnogę, jelenia byka należy traktować odrostek o długości powyżej

 11. 11. Pozyskanie rogaczy powinno wynosić

 12. 12. Laktacja u loch trwa około

 13. 13. Górna dopuszczalna granica strzału do sarny – rogacza z dubeltówki wynosi

 14. 14. Szerokość i wysokość róży nie mierzymy przy wycenie medalowej

 15. 15. Na polowaniu zbiorowym, zejście ze stanowiska z bronią załadowaną jest

 16. 16. Na strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim broń nosi się

 17. 17. Strzelający ma obowiązek sprawdzenia wzrokowo drożność przewodu luf

 18. 18. Po zajęciu stanowiska na polowaniu zbiorowym myśliwy jest obowiązany przyjąć pozycję

 19. 19. Za strzał wzdłuż linii myśliwych, zwany „strzałem po linii” uważa się strzał, przy którym

 20. 20. Kaliber broni śrutowej oznacza

 21. 21. Jeżeli w broni z celownikiem optycznym przestrzeliny układają się w prawo od punktu celowania, to należy

 22. 22. Energia pocisku na torze lotu zależy od

 23. 23. Podczas wykonywania polowania indywidualnego w nocy myśliwy obowiązany jest mieć przy sobie

 24. 24. Nie przyznaje się punktów niebieskich za odstrzał

 25. 25. Wielkość terytorium u rogacza zależy od

 26. 26. Przelatek to dzik

 27. 27. Polowanie w nocy może odbywać się na:

 28. 28. Przystrzelanie broni jest to

 29. 29. Okres godowy u danieli to

 30. 30. Jelenie – byki w trzecim roku życia czemchają poroże

 31. 31. Upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego jest drukiem ścisłego zarachowania i jest

 32. 32. Poroże jelenia – byka to

 33. 33. Parkoty odbywają się

 34. 34. Tor lotu pocisku przy dobrze przestrzelonej broni

 35. 35. Z odbycia stażu zwolnieni są

 36. 36. Zarząd Okręgowy liczy

 37. 37. Przy przeciętnej wielkości chmar żeńskich w okresie wczesnej wiosny wynoszącej 8-9 szt zagęszczenie jeleni wynosi

 38. 38. Rozstrzygnięcie sporu o strzeloną zwierzynę na polowaniu zbiorowym powinno nastąpić:

 39. 39. Dla lunety 7 x 56 średnica źrenicy wyjściowej wynosi

 40. 40. Jelenie byki w 6 roku życia zrzucają poroże

 41. 41. Nabywca broni myśliwskiej zobowiązany jest zarejestrować ją w terminie

 42. 42. Obwody łowieckie wydzierżawiane są na wniosek

 43. 43. Znajomość stanu liczebnego pogłowia zwierzyny jest niezbędne do właściwego prowadzenia gospodarki łowieckiej. Do oceny liczebności jakiego gatunku zwierzyny służy metoda taksacji pasowej

 44. 44. Odłożona w czasie przerw w polowaniu broń musi być

 45. 45. Do psów VI grupy (gończe) FCI zaliczamy

 46. 46. Na jelenie szlachetne – cielęta polujemy w okresie

 47. 47. Po zakończeniu ostatniego pędzenia, przed zejściem ze stanowiska myśliwy musi

 48. 48. Pozwolenie na broń nie wydaje się osobom nie mającym ukończonych

 49. 49. Nie wolno strzelać do zwierzyny znajdującej się w miocie, jeżeli naganka znajduje się od myśliwego w odległości

 50. 50. Powierzchnia poletek żerowych powinna wynosić;

 51. 51. Główna pora wylęgu kuropatw to

 52. 52. Czyrykanie to głos?

 53. 53. Roczny plan łowiecki sporządza

 54. 54. Starsze jelenie – byki czemchają poroże

 55. 55. Do znakowania pozyskanej na polowaniu indywidualnym tusz zwierzyny grubej dostarczonej do skupu zobowiązany jest

 56. 56. Zbiorowo na jelenie-byki

 57. 57. Wieńce jeleni zasługują na złoty medal gdy zostaną wycenione na

 58. 58. Do wykonywania polowania dopuszczona jest wyłącznie myśliwska broń palna, z której po maksymalnym załadowaniu można oddać najwyżej

 59. 59. Za daniela – byka łownego uznaje się byka

 60. 60. Zwierzęta łowne w stanie wolnym stanowią własność

 61. 61. Na lisy w stogach polujemy z

 62. 62. Pierwszą klasę wieku stanowią kozły

 63. 63. Na polowaniu indywidualnym górna dopuszczalna granica strzału do łani – daniela z broni o lufach gładkich, wyposażonej w optyczny przyrząd celowniczy wynosi

 64. 64. Licówka to

 65. 65. Myśliwy może należeć

 66. 66. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego o terminach organizowanych przez siebie polowań zbiorowych zawiadamia

 67. 67. Polowanie z psami lub naganką może odbywać się w okresie od

 68. 68. Jeżeli broń ma przyśpiesznik to wolno go użyć

 69. 69. Ziarno kukurydzy jest karmą

 70. 70. Do kaczek nurkujących zaliczamy

 71. 71. Przyśpiesznik w broni to

 72. 72. Podział kraju na obwody łowieckie i zmiany granic tych obwodów dokonuje

 73. 73. Przyząbek to

 74. 74. Po tak zwanej plamie nosowej określamy wiek żywego

 75. 75. Dzik zmienia suknię

 76. 76. Na gęsi polujemy w okresie

 77. 77. Za nieprawidłowy uznamy odstrzał jelenia – byka w drugim porożu

 78. 78. Objętość poroża mierzymy przy wycenie medalowej

 79. 79. Nie celuje się i nie strzela się do zwierzyny, jeżeli

 80. 80. Do zwierzyny płowej zaliczamy

 81. 81. Rykowisko u jeleni przypada na miesiące

 82. 82. Obwody łowieckie leśne wydzierżawia

 83. 83. Niżej wymienione gatunki należą do zwierząt łownych i chronionych. Który zestaw zawiera tylko gatunki łowne ?

 84. 84. Huczka u dzików przypada na miesiące

 85. 85. Przy przechodzeniu, przejeżdżaniu lub przebywaniu w obwodzie łowieckim w którym myśliwy nie ma upoważnienia do wykonywania polowania, przy korzystaniu z publicznych środków lokomocji oraz w czasie przebywania na terenie miast i osiedli

 86. 86. „Czokiem” nazywa się

 87. 87. Przy ocenie prawidłowości odstrzału , za niestaranne spreparowanie trofeów przyznaje się punkty

 88. 88. Ostatnie pędzenie na polowaniu zbiorowym nie może zakończyć się

 89. 89. Sarny mają pełne stałe uzębienie od

 90. 90. W przypadku małych odległości między stanowiskami myśliwych

 91. 91. Do wykonywania polowania na zwierzynę drobną, używa się naboi śrutowych ze śrutem o średnicy do

 92. 92. Odszkodowanie za szkody wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny nie przysługuje

 93. 93. Wymiana upierzenia młodocianego na upierzenie ptaków dorosłych u bażantów zaczyna się w wieku

 94. 94. Średnica pocisku amunicji 308 W wynosi

 95. 95. Zwierzyna pozyskana w obwodzie łowieckim zgodnie z przepisami prawa stanowi własność

 96. 96. Obwód łowiecki polny jest to obszar w którym grunty leśne stanowią

 97. 97. Celowanie do zwierzyny i oddanie strzału jest dopuszczalne

 98. 98. Na daniele – byki można polować przy użyciu broni myśliwskiej

 99. 99. Na polowaniu zbiorowym wolno strzelać do ptactwa w locie w kierunku naganki lub innych myśliwych jeżeli strzał oddaje się

 100. 100. W przypadku pozyskania zwierzyny grubej na polowaniu indywidualnym myśliwy jest zobowiązany odnotować ten fakt w posiadanym upoważnieniu do wykonywania polowania indywidualnego